24 maart 2022

Schending geheimhoudingsbeding

Door Amber Willemsen

Het is de angst van menig werkgever die een vaststellingsovereenkomst sluit: een werknemer die nog even snel wat bedrijfsdocumenten overzet naar de eigen privécomputer.

In een recente rechtszaak was deze casus aan de orde. Niet alleen had de werknemer de bedrijfsdocumenten gedownload naar de eigen computer, ook had zij deze documenten verwijderd van de bedrijfsserver. De werkgever deed een beroep op het geheimhoudingsbeding. Het daaraan gekoppelde boetebeding en vorderde een bedrag van €70.000,00 aan boetes van de werknemer.

Bedrijfsbestanden

In deze zaak was een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeengekomen teneinde haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een van de voorwaarden in deze overeenkomst was dat het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen geheimhoudingsbeding van kracht bleef. Ook na de afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst. Zou de werknemer haar geheimhouding schenden, dan was hierop een boete gesteld. Toen de werknemer haar werklaptop en -telefoon ingeleverd had, ontdekte de werkgever dat de werknemer bedrijfsbestanden naar haar privécomputer had gedownload en van de bedrijfsserver had verwijderd. De werkgever sprak de werknemer aan wegens schending van het geheimhoudingsbeding.

Uitspraak

De rechter oordeelt als volgt. Door het verwijderen van bedrijfsbestanden heeft de werknemer het geheimhoudingsbeding niet geschonden. Hierdoor is immers geen bedrijfsinformatie buiten de organisatie gebracht, aldus de rechter. De werknemer had op het moment van onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst grote hoeveelheden bedrijfsbestanden naar haar privécomputer gedownload. Naar haar zeggen omdat dit misschien nog wel eens van pas zou komen in een toekomstige functie.  Volgens de rechter levert dat wél een schending van het geheimhoudingsbeding op. Dat de gegevens niet gedeeld zijn met derden en dat de werknemer de gegevens niet meer in haar bezit had vanwege het crashen van haar computer, maakt dit voor de rechter niet anders.

Les

Bovengenoemde uitspraak geeft ons twee belangrijke lessen mee. Ten eerste dat het verstandig kan zijn contractueel met de werknemer af te spreken (in de arbeidsovereenkomst, of het personeelshandboek) dat het verwijderen van bedrijfsbestanden van de server niet is toegestaan en indien wenselijk aan een overtreding hiervan een boete te koppelen. De tweede les is dat een werknemer die bedrijfsdocumenten naar zijn of haar eigen computer downloadt, daarmee een van toepassing zijnde geheimhoudingsbeding schendt. Ook als de werknemer er niets mee doet en deze documenten niet met derden deelt. Rekent u zich ten slotte niet rijk met een boetebeding, vaak matigt de rechter de opgelegde boete. Zo ook in de besproken zaak. Van de vordering van €70.000,00 hoefde de werknemer uiteindelijk (maar) €10.000,00 aan de werkgever te betalen.

Wat kost zo’n overtreding?

Wilt u verzekeren dat uw werknemer zich houdt aan een geheimhoudingsbeding – of een ander beding, zoals een concurrentiebeding, relatiebeding of nevenwerkzaamhedenbeding ? Dan doet u er verstandig aan om met de werknemer overeen te komen dat de deze een boete verschuldigd is, als hij bepaalde voorschriften overtreedt.

Eisen boetebeding

Het boetebeding moet altijd schriftelijk overeengekomen zijn, zoals in de arbeidsovereenkomst. Ook moet duidelijk zijn op welke overtreding een boete opgelegd kan worden. En wat de hoogte van de boete dan is. Daarnaast moet de bestemming van de boete vermeld worden. De opbrengst van de boete kan bijvoorbeeld naar een goed doel gaan, of – als de werknemer meer dan het minimumloon verdient – dan mag het bedrag van de boete aan de werkgever toekomen. De hoogte van de boete en de bestemming is aan strenge regels gebonden als de werknemer het wettelijk minimumloon verdient.

Tenslotte stelt de wet de keuze om, als gevolg van de geschonden geheimhouding, de boete te innen of schadevergoeding te verzoeken. Let op, het is niet mogelijk om zowel de boete te innen als een schadevergoeding. Ook niet als het bedrag van de boete de schade niet volledig dekt. Een boetebeding dat zowel een boete oplegt als schadevergoeding eist bij een overtreding is – zoals in de uitspraak hierboven bepaald werd – geheel of gedeeltelijk ongeldig en enkel de schadevergoeding of de boete wordt dan toegekend.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Europees Hof van Justitie 9 december 2021, ECLI(verkort):987 & Rechtbank Rotterdam 7 maart 2014, ECLI(verkort):3470

Dit artikel verscheen eerder in Rendement.

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer