16 maart 2017

Strenge eisen voor een relatiebeding

Door Godelijn Boonman

Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst contact te leggen en/of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Een relatiebeding is iets anders dan een concurrentiebeding. De werknemer mag namelijk wel in dienst treden bij de concurrent, maar kan in dat geval geen zaken doen met de relaties van zijn vorige werkgever.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Welke eisen stelt de wet aan een relatiebeding?

Artikel 7:653 lid 1 BW stelt strenge eisen aan ‘een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’. Zo moet het beding schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarige werknemer. Het beding mag enkel in een tijdelijk contract worden opgenomen, indien uit de schriftelijke motivering blijkt dat de beperking noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ontbreekt een dergelijke motivering, dan is het beding ongeldig. Volgens de heersende leer gelden genoemde eisen zowel voor het concurrentie- als het relatiebeding. Beide bedingen beperken de werknemer immers op de arbeidsmarkt.

Wat heeft de Hoge Raad bepaald in het oude arrest Philips/Oostendorp?

Zoals gezegd is een concurrentiebeding volgens de wet alleen geldig indien het schriftelijk overeen wordt gekomen. De Hoge Raad heeft in het arrest Philips/Oostendorp bepaald dat aan deze eis is voldaan wanneer (a) het concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaarden is opgenomen (zoals een personeelshandboek) en de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij de ondertekende arbeidsovereenkomst is gevoegd en in de ondertekende arbeidsovereenkomst naar die arbeidsvoorwaarden wordt verwezen, of (b) de werknemer in de ondertekende arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verklaart dat hij instemt met het concurrentiebeding.

Gelden voor het overeenkomen van een relatiebeding dezelfde eisen als voor het concurrentiebeding?

Ja. De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat voor beide bedingen de strenge eisen van artikel 7:653 BW gelden. De rechtspraak die specifiek ziet op het aangaan van een concurrentiebeding, zoals Philips/Oostendorp, geldt volgens de Hoge Raad aldus één op één voor het sluiten van een relatiebeding. De werkgever in casu kon niet bewijzen dat het personeelsreglement, waarin het relatiebeding was opgenomen, aan de werknemer ter beschikking was gesteld bij het ondertekenen van zijn arbeidsovereenkomst. Aldus was de werknemer niet gebonden aan het beding. Om deze situatie te voorkomen verdient het aanbeveling het relatie- of concurrentiebeding altijd door de werknemer te laten ondertekenen.

Geldt het voorgaande ook voor contracten gesloten na 1 januari 2015 (Wwz)?

Ja. Volgens de Hoge Raad zijn de schriftelijkheidseisen uit Philips/Oostendorp nog steeds van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan onder de Wwz. Het concurrentie- of relatiebeding kan dus worden opgenomen in een personeelshandboek indien de eisen uit Philips/Oostendorp in acht worden genomen. Dit geldt echter niet voor een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De eisen zijn in dat geval nog strenger omdat het beding (en de motivatie) moet worden opgenomen in de ondertekende arbeidsovereenkomst.

Heeft een vraag over een relatiebeding? Neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Deze blog  is op 21 augustus 2020 gereviewd en geüpdatet.

 

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 20 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer