20 maart 2016

Transitievergoeding na twee jaar ziekte ingeperkt?

Door GMW lawyers

Minister Asscher heeft in maart toegezegd de mogelijkheden te bekijken om de transitievergoeding na langdurige ziekte aan te pakken.

Met de invoering van de nieuwe arbeidswetgeving in 2015 is die transitievergoeding in het leven geroepen. Daardoor heeft iedere werknemer bij ontslag in beginsel recht heeft op uitbetaling van een vergoeding zodra het dienstverband meer dan 24 maanden heeft geduurd en wordt beëindigd op initiatief van de werkgever (zie voor de nadere vereisten, uitzonderingen en wijze van berekening ook transitievergoeding).

Ook transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Een in de praktijk vaak ongewenst gevolg van deze regeling is dat werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen, ook aanspraak hebben  op een dergelijke vergoeding. Gedurende de eerste twee jaar ziekte geldt immers een opzegverbod, waardoor de werknemer in beginsel niet kan worden ontslagen. Daardoor ontvangt de werknemer niet alleen twee jaar lang loon zonder daadwerkelijk arbeid te verrichten, maar heeft hij ook recht op de transitievergoeding, wanneer de werkgever na afloop van de twee jaar eindelijk het dienstverband kan beëindigen. Dit stuit veel werkgevers tegen de borst.

Arbeidsovereenkomst ‘slapend’ houden

In de eerste twee weken van maart 2016 heeft een aantal evaluatiemomenten plaatsgevonden met betrekking tot de Wwz.  In de praktijk is gebleken dat veel werkgevers dienstverbanden met langdurig zieke werknemers ‘slapend’ houden na verstrijken van de twee jaar ziekte. De loondoorbetalingsplicht is dan geëindigd en de werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen, want het dienstverband bestaat nog (op papier dan). . Rechters hebben geoordeeld dat deze handelwijze van werkgevers niet in strijd met de wet of ‘ernstig verwijtbaar’ is. De kans bestaat natuurlijk wel dat zo’n ‘slapend’ dienstverband weer wakker wordt, de (deels) herstelde  werknemer weer aan de deur staat en aanspraak maakt op arbeid – en loon. Zie over het slapend dienstverband onze nog steeds actuele blog uit 2015.

Verdwijnt transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Minister Asscher heeft aangegeven het probleem in te zien en op zoek te gaan naar een oplossing. Nog voor de zomer van 2016 zal hij – zo hij woord houdt – met een voorstel komen om dit “gat” in de wet te dichten. In ieder geval zal voorwaarde zijn dat de werkgever zich aan de re-integratieverplichtingen houdt, zo gaf de minister te kennen. Een eerste verbetering van de Wwz lijkt er aan te komen. Wij hopen dat het daar niet bij blijft.

GMW lawyers

Gerelateerde blogs

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer