26 april 2022

Vastleggen van alimentatieafspraken; wenselijk?

Door Susan Meijler

Is het vastleggen van alimentatieafspraken wenselijk? In deze blog leggen we u uit waarom het verstandig kan zijn om hier goede afspraken over te maken.

Kinder- en partneralimentatie

Er zijn twee verschillende alimentatieaanspraken. De kinderalimentatie en de partneralimentatie. Partneralimentatie is een door de ene ex-partner te betalen bijdrage aan de andere ex-partner. Partneralimentatie is alleen van toepassing bij het uit elkaar gaan na een huwelijk of na een geregistreerd partnerschap. Bij samenwoners kan er geen sprake zijn van partneralimentatie, tenzij zij daar notarieel afspraken over hebben gemaakt. Kinderalimentatie is in principe verplicht in het geval van minderjarige kinderen waarvan de ouders uit elkaar gaan, tenzij de middelen er niet zijn.

Vastleggen alimentatieafspraken

Zowel de rechter als partijen bij overeenkomst in onderling overleg kunnen alimentatie vaststellen. Het is wenselijk om de hoogte van de alimentatie door een advocaat of mediator te laten berekenen en vast te laten leggen. Zo weet je of je niet teveel betaalt c.q. te weinig ontvangt. Ook indien de alimentatiebetaler weigerachtig is in het maandelijks betalen van de alimentatie, is het wenselijk dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Hierdoor is het eenvoudiger om de alimentatie te innen. Hiervoor kunt u vanzelfsprekend bij GMW advocaten terecht.

Wettelijke indexering


Rond oktober/november van ieder jaar wordt door de minister voor Rechtsbescherming bepaald met welk percentage de alimentatie dient te worden verhoogd, de zogenaamde indexering. In mijn eerdere blog heb ik aangegeven dat per 1 januari 2022 de alimentatie verhoogd dient te worden met 1,9%.

In de praktijk blijkt helaas dat veel alimentatiebetalers zich niet bewust zijn van de jaarlijkse verhoging van de alimentatie. Alimentatiebetalers ontvangen bijvoorbeeld geen persoonlijke brief of melding van de overheid waarin uitleg staat dat zij de alimentatie dienen te indexeren.

De stijging van de alimentatiebedragen is vastgelegd in artikel 1:402a lid 1 BW. In dit artikel staat dat bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks van rechtswege worden gewijzigd met een vast te stellen percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar. Dit betekent dat in principe iedere alimentatiebetaler de door hem/haar te betalen alimentatie ieder jaar zelf dient te verhogen. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie, tenzij partijen of de rechter dit heeft uitgesloten.

Mocht de alimentatieontvanger constateren dat de alimentatiebetaler niet de juiste geïndexeerde bedragen betaalt, dan is het aan de alimentatieontvanger om de alimentatiebetaler daarop te wijzen. De alimentatiebetaler is verplicht om de geïndexeerde alimentatie te voldoen aan de alimentatieontvanger. Mocht de alimentatiebetaler op verzoek van de alimentatieontvanger daar niet toe overgaan, dan is het aan de alimentatieontvanger om tot inning daarvan over te gaan. Niet-betaalde indexering kan men tot maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, incasseren.

Geen indexering

In het geval dat de te betalen kinder- en/of partneralimentatie niet is vastgelegd in een rechterlijke uitspraak (beschikking van de rechtbank) of in een overeenkomst (b.v. ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant), maar bijvoorbeeld mondeling is overeengekomen, dan kan er niet worden overgegaan tot inning van de alimentatie.

Het is daarom verstandig om een advocaat of mediator in te schakelen om de alimentatie officieel vast te laten leggen. De advocaten van GMW kunnen u hier uiteraard bij assisteren.

Verhoging of verlaging alimentatie

Zijn de omstandigheden waar, op het moment van het vaststellen van de alimentatiebijdragen vanuit is gegaan, gewijzigd? Dan is het verstandig om u te laten adviseren of de alimentatie aangepast kan worden. Ook daarvoor kunt u bij GMW advocaten terecht.

Advies?

Heeft u advies nodig bij het berekenen van de partner- en/of kinderalimentatie, wilt u de alimentatieafspraken laten vastleggen of wilt u advies of het mogelijk is om de hoogte van de alimentatie te wijzigen? Neemt u dan contact met mij op.

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.