22 augustus 2018

Verjaring erfgrens

Door Glenn Kerver

Heeft u al langer dan 20 jaar, zonder protest, een stuk grond van de buurman in uw bezit? Mogelijk is de grond door verjaring uw eigendom geworden.

Het bezitsvereiste is hierbij doorslaggevend. Maar wat verstaat men precies onder het juridische begrip ‘bezit’? En als u de eigendom van uw stuk grond heeft verloren op grond van verjaring, wat kunt u dan doen?

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Definitie bezit

Het wetboek definieert bezit als ‘het houden van een goed voor zichzelf’ (art. 3:107 BW). Wanneer houdt iemand een goed voor zichzelf? Van belang is of iemand de feitelijke macht over het goed uitoefent met de pretentie eigenaar te zijn. Daadwerkelijk eigendom is niet vereist, zolang de bezitter maar doet alsof hij eigenaar is.

Feitelijk bezit

Het in bezit nemen van de grond kan plaatsvinden door het plaatsen van een hek, schutting, prikkeldraad of haag op de erfgrens. Indien een stuk grond hierdoor bij uw tuin lijkt te horen is er al snel sprake van bezit. In dat geval bestaat er immers feitelijke macht over de grond en zal het veelal lijken alsof u de macht uitoefent in de hoedanigheid van eigenaar. Het snoeien van een struik of iets planten op een stuk grond naast uw tuin is hiertoe echter onvoldoende.

Onderliggende afspraken

Van bezit is geen sprake als men iets huurt, pacht of gebruikt met toestemming van de eigenaar. In die gevallen houdt men het goed niet voor zichzelf maar houdt men het goed voor een ander op basis van de onderliggende afspraken. Zo kan een pachter na 20 jaar niet de eigendom van de grond claimen wegens verjaring.

Verjaring

Indien het bezit zonder titel 20 jaar of langer heeft geduurd, zonder dat de eigenaar hier tussentijds over heeft geklaagd, dan verjaart de vordering van de eigenaar strekkende tot beëindiging van het bezit. De eigenaar kan zijn grond niet meer opeisen en de bezitter wordt eigenaar. Het voorgaande geldt ook indien het grond van de gemeente betreft.

Conclusie verjaring

Indien u

(1) langer dan 20 jaar kenbaar de feitelijke macht heeft uitgeoefend over een stuk grond, en

(2) u zich gedurende die periode zichtbaar heeft gedragen als eigenaar van de grond zonder dat de daadwerkelijke eigenaar hierover heeft geklaagd,

(3) terwijl hier geen afspraken aan ten grondslag lagen zoals een huurovereenkomst of toestemming van de eigenaar, dan kunt u mogelijk eigendom verkrijgen door een beroep te doen op bevrijdende verjaring.

U moet het voorgaande wel kunnen bewijzen.

Voorkom verjaring

Bent u eigenaar en maakt een derde gedurende lange tijd gebruik van uw grond? Zorg dan dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd zodat er geen twijfel bestaat over het feit dat uw buurman het stuk grond ‘houdt voor een ander’ en niet voor zichzelf. Van bevrijdende verjaring kan in dat geval geen sprake zijn. Gaat uw buurman hier niet mee akkoord? Raadpleeg dan een advocaat zodat u tijdig in kunt grijpen om verjaring te voorkomen. De advocaat kunt u tevens adviseren in de mogelijkheden om de eigendom terug te eisen.

Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.

Gerelateerde blogs

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer