24 juli 2016

Verlofverzoek tijdig weigeren

Door Gilyan Parker

De zomer is weer aangebroken! Veel werknemers gaan in deze periode op vakantie. Kan een verlofverzoek worden geweigerd?

In principe niet, tenzij gewichtige redenen zich tegen de vakantie verzetten. Bij arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken worden gemaakt over het vaststellen van vakantie. GMW advocaten adviseert u graag over alle rechten en plichten rondom vakantie. 

Ontslag op staande voet door vakantie

In praktijk verloopt het opnemen van vakantie meestal zonder problemen. Toch zijn er ontslagzaken waarin werkgever en werknemer het niet eens worden over het tijdstip van vakantie. Zo werd een directeur (tevens enig werknemer) van een onderneming op staande voet ontslagen omdat hij zonder toestemming op vakantie was gegaan. De rechter bevestigde het ontslag op staande voet en oordeelde dat de werkgever hele goede redenen had om de vakantie te weigeren. Vlak voor het indienen van het verzoek tot verlof had de enige andere medewerker in het bedrijf ontslag genomen. Zonder de directeur, tevens enig werknemer, zou het bedrijf volledig stil komen te liggen. Bovendien had de directeur onvoldoende vakantiedagen om het door hem gewenste verlof op te nemen. Hij kon niet beargumenteren wat zijn belang bij het opnemen van de langdurige vakantie was. Het ontslag op staande voet was volgens de rechter terecht omdat de werknemer zonder waarschuwing simpelweg niet was komen opdagen. Hierdoor werd de bedrijfsvoering volledig lam gelegd. Vanwege zijn positie als directeur was de keuze om vrij te nemen zonder toestemming, ontoelaatbaar.

Weigeren toestemming voor vakantie

Het oordeel kan ook anders uitvallen, bijvoorbeeld als de werkgever niet tijdig op het verzoek tot vakantie beslist. Zo had een werknemer van een voedingsmiddelenbedrijf op 25 september 2013 vakantie aangevraagd per 23 december 2013. Volgens de werkgever kon dit verzoek pas worden ingewilligd na inventarisatie van alle verlofaanvragen. Uiteindelijk gaf de werkgever pas op 18 december akkoord, maar weigerde toestemming te geven voor de eerste vakantiedag op 23 december 2013. Omdat de werknemer al een appartement had geboekt was dit voor hem onacceptabel. Hij ging, ondanks de weigering, op 23 december 2013 op vakantie. De werknemer werd vervolgens op staande voet ontslagen. Het gerechtshof vernietigde het ontslag op staande voet omdat de werkgever de werknemer binnen twee weken na indienen van een verlofverzoek hierover moet informeren. Bovendien moet de werkgever volgens de wet bij het vaststellen van de vakantie werknemer voldoende tijd geven om voorbereidingen voor de besteding van de vakantie te kunnen treffen. De werkgever had volgens de rechter te lang gewacht met het nemen van een besluit. Door pas op 18 december 2013 de vakantie te weigeren werd de werknemer ernstig in zijn belangen geschaad om tijdig een vakantie te kunnen voorbereiden. De werknemer mocht er op dat moment vanuit gaan dat zijn vakantie door zou gaan. Tenzij de arbeidsovereenkomst of cao anders voorschrijft, stelt de werkgever de vakantie vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer. De vakantie mag enkel worden geweigerd indien zwaarwichtige redenen zich tegen het verlof verzetten. Zulke redenen dienen binnen twee weken na het verzoek om vakantie aan de werknemer te worden medegedeeld.

Indien het niet mogelijk is om tijdig een besluit te nemen, dan dient de werknemer hier binnen twee weken over te worden geïnformeerd. In ieder geval dient de werknemer voldoende tijd te krijgen om zijn vakantie voor te bereiden. Is het verzoek tot vakantie tijdig geweigerd en gaat de werknemer hier niet mee akkoord? Wijs er dan schriftelijk op dat het verlof ongeoorloofd is en tot ontslag op staande voet zal leiden.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer