15 juli 2015

Voor werkgevers: de nieuwe ontslagregelingen en formulieren op een rij

Door Gilyan Parker

Het is geen enkele werkgever ontgaan: vanaf 1 juli is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De basis voor die wijzigingen is uiteraard de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Veel van die regels zijn vlak voor 1 juli uitgewerkt in lagere regelingen. Onderstaand een overzicht en korte samenvatting van de inhoud, van de voor werkgevers meest relevante uitvoeringsregels.

Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685)

De belangrijkste lagere regelgeving, is de Ontslagregeling, die onder meer regels bevat over:

 • De eisen aan herplaatsingsinspanningen, o.a. dat de mogelijkheid daartoe moet worden bezien over een toekomstige periode gelijk aan de opzegtermijn
 • Toepassing van (afwijking van) het afspiegelingsbeginsel
 • De wederindiensttredingsvoorwaarde
 • Ontslag van de payrollwerknemer
 • Regels over deeltijdontslag
 • Bedrijfseconomisch ontslag door de kleine werkgever (minder dan 25 werknemers)

Vóór elk ontslag dient deze Ontslagregeling te worden geraadpleegd als ware het de oude UWV-Beleidsregels.

Afspiegelingsbeginsel

Uitvoeringsregeling Een uitgebreide toelichting op artikel 11 van de Ontslagregeling over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, met onder meer:

 • De uit de oude UWV-Beleidsregels bekende rekenvoorbeelden bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel binnen de diverse leeftijdsgroepen; en wat te doen in het geval er één of meer werknemers te veel of juist te weinig rekenkundig worden afgespiegeld
 • De positie van de flexwerkers, AOW-gerechtigden én medewerkers die ziek zijn en waarvoor een opzegverbod geldt
 • De positie van de onmisbare werknemer binnen de afspiegeling
 • Toepassing van de hardheidsclausule door de (uitzend)werkgever

Procedurele eisen aan de UWV-ontslagprocedure

Regeling UWV Ontslagprocedure In de Regeling UWV Ontslagprocedure (Stcrt. 2015, 12688) is in acht artikelen onder meer opgenomen:

 • De werkgever is verplicht via een digitaal formulier – via het werkgeversportaal op de UWV-site – ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte in te dienen
 • UWV weigert toestemming voor ontslag als één van de opzegverboden van toepassing is, tenzij redelijkerwijs te verwachten is dat het opzegverbod (zoals wegens ziekte) vier weken na de dag waarop UWV beslist, niet meer van toepassing is
 • De werkgever en werknemer kunnen UWV om advies vragen of zich een situatie als bedoeld in artikel 7:673d voordoet: dus of de financiële situatie van de werkgever zo dramatisch is dat de transitievergoeding op grond van dat artikel véél lager mag worden vastgesteld. Dit kan een werkgever ook in een apart UWV-verzoek vragen door middel van een speciaal formulier:  aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding
 • De werkgever kan een verzoek op – binnen acht dagen – nader aan te vullen gronden indienen

Ontslagformulieren

Als gezegd, is de werkgever verplicht om door middel van een digitaal formulier ontslag in te dienen. Het formulier voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is te vinden via: formulier langdurige arbeidsongeschiktheid. Het formulier wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit delen A, B, en C en die formulieren zijn te vinden via: formulieren bedrijfseconomisch ontslag. In formulier C moet de werkgever, onder meer door toevoeging van een groot aantal (cijfermatige) bijlagen, de bedrijfseconomische reden onderbouwen. Speciaal voor de uitzendwerkgever is er het formulier “Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever” te gebruiken bij ontslag van de uitzendwerknemer in de situatie dat de inleenopdracht van het uitzendbureau wegvalt. Dan moet voornoemd deel A en B worden ingevuld en het formulier voor de uitzendwerkgever, dat is te vinden via: aanvraag ontslag door uitzendwerkgever.

Uitvoeringsregels herplaatsing

Op grond van artikel 7:669 BW kan pas aan ontslag worden toegekomen als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet door middel van scholing, in een andere functie niet mogelijk is. In aanvulling op de Ontslagregeling is het volgende opgenomen in uitvoeringsregels herplaatsing.

 • Onderzoek naar herplaatsing moet plaatsvinden binnen de groep of het concern
 • Bij de vraag of sprake is van een passende functie, kijkt UWV naar de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van de werknemer
 • Een door UWV in de ontslagvergunning op te nemen “premisse” in het geval sprake is van een passende functie voor minder uren (herindiensttreding)
 • De criteria op basis waarvan UWV de herplaatsingsmogelijkheden beoordeelt

Procesreglement sector Kanton

Voor verzoekschriftprocedures bij de kantonrechter, zowel betreffende ontbindingsverzoeken als ter zake de andere met beëindiging samenhangende verzoeken (artikel 7:686a BW), geldt een nieuw reglement. In dit procesreglement staat onder andere:

 • Dat de kantonrechter een onvolledig verzoek niet in behandeling neemt; de verzoeker wordt niet ontvankelijk verklaard (met alle gevolgen voor de termijnen van dien)
 • Dat de kantonrechter geen rekening hoeft te houden met een te grote hoeveelheid verhinderdata voor een zitting
 • Dat het verweerschrift 10 dagen voor de zitting moet zijn ingediend
 • Dat samenhangende verzoeken in beginsel gezamenlijk worden behandeld, hetzelfde geldt voor een verzoekschrift en een kort geding.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer