10 februari 2015

Wake-up-call voor slapend dienstverband

Door Gilyan Parker

Werkgevers zeggen een arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar zieke werknemer, die inmiddels een IVA- of WAO-uitkering heeft, niet altijd op. Die werknemer blijft dan dus in dienst, verricht geen arbeid en ontvangt geen loon, en krijgt een uitkering van UWV.

Het dienstverband slaapt. Dat kan wakker worden als de werknemer (deels) herstelt. De Wwz geldt voor werkgevers als wekker om te bepalen hoe verder om te gaan met dergelijke slapende dienstverbanden – want de verplichte transitievergoeding komt er aan.

Verplichte vergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Een werkgever die het UWV wel om toestemming voor ontslag vraagt als een werknemer meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, hoeft bij de daarop volgende opzegging geen ontslagvergoeding te betalen. De werknemer kan vervolgens een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten ter verkrijging van een vergoeding. Zoals bekend, verandert dit. Bij een op of na 1 juli 2015 gestarte UWV-ontslagprocedure wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid  moet de werkgever wél altijd een vergoeding betalen, de transitievergoeding.

Óók transitievergoeding bij einde dienstverband WAO-er/IVA-er

Die transitievergoeding is de werkgever na 1 juli 2015 óók verschuldigd bij de opzegging van een dienstverband met een werknemer die een WAO- of IVA-uitkering heeft. Ter illustratie: die transitievergoeding is dus ook verschuldigd in de volgende situatie: werknemer komt in 2000 in dienst, wordt ziek in 2010, krijgt zijn loon twee jaar doorbetaald, en ontvangt een IVA-uitkering sinds 2012 terwijl het dienstverband nu nog (slapend) doorloopt. Minister Asscher was hier expliciet over in de Eerste Kamer:  “Er bestaat geen rechtvaardiging om deze laatste groep werknemers [IVA-gerechtigden] anders te behandelen op grond van het enkele feit dat zij arbeidsongeschikt zijn en een IVA-uitkering ontvangen, mede gelet op het tweeledige doel van de transitievergoeding.” Dat betekent dat als een werkgever nog slapende dienstverbanden heeft met werknemers met een WAO-/IVA-uitkering het ter vermijding van de verplichte transitievergoeding verstandig kan zijn om voor 1 juli 2015 alsnog een ontslagprocedure te starten wegens meer dan twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Hoogte transitievergoeding bij einde slapend dienstverband

De Minister maakt echter niet duidelijk of die transitievergoeding van een IVA-werknemer anders moet worden berekend dan van andere werknemers. Noch in de nieuwe wet, wetsgeschiedenis of tot nu toe verschenen bijbehorende besluiten is duidelijk gemaakt welke peildatum geldt ter bepaling van het loon dat moet worden gebruikt voor de berekening van de transitievergoeding. Het lijkt er op dat moet worden gekeken naar het laatstgenoten salaris. Dat kan bij een WAO-/IVA-gerechtigde  het loon zijn van misschien wel drie jaar geleden – zoals in het bovenstaande voorbeeld. En aangezien Asscher een zelfde behandeling voor staat, tellen alle dienstjaren mee voor de berekening van de transitievergoeding – dus ook de jaren waarin de werknemer de uitkering had.

Wake-up-call

Dus als een werkgever alsnog de gedachte heeft om slapende dienstverbanden te beëindigen, wacht daar dan niet te lang mee want bij een ontslagprocedure na 1 juli 2015 is óók bij beëindiging van slapende dienstverbanden de transitievergoeding verplicht. Laat de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 dus ook wat dit betreft een wake-up-call voor de werkgever zijn!

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer