27 september 2022

Wanneer is werknemer ‘hersteld’?

Door Amber Willemsen

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft twee jaar recht op loondoorbetaling en mag in die tijd niet ontslagen worden.

Is de werknemer na afloop van die periode hersteld, maar valt hij na vier  weken opnieuw uit? Dan zijn de loondoorbetalingsplicht én het ontslagverbod opnieuw voor twee jaar van kracht. Maar wanneer wordt een werknemer als ‘hersteld’ gezien, zodat na een ziekmelding een nieuw arbeidsongeschiktheidstraject gaat lopen?

In de zaak in kwestie had een werknemer zich op 8 augustus 2017 ziek gemeld vanwege een medische behandeling. Na ruim twee jaar was de behandeling afgerond en zou hij in het kader van een vervolgtraject alleen nog één uur per week gesprekken voeren. Op advies van de bedrijfsarts werd de werknemer per 2 september 2019 100% arbeidsgeschikt gemeld. Na ruim zes weken gewerkt te hebben, viel de werknemer op 16 oktober 2019 opnieuw uit, met dezelfde ziekteoorzaak. De werkgever liet aan de werknemer weten deze ziekmelding te zien als een voortzetting van het verzuim in 2017, en volgens hem was de werknemer dus feitelijk niet hersteld tijdens die zes weken.

De werknemer wendde zich tot de rechter met de vraag of er inderdaad sprake was van een doorlopende ziekteperiode. De rechter vindt dit echter niet relevant. Hij wijst op het verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid (zie rendement.nl/mttools), waarbij alleen laatstgenoemde in deze zaak een rol speelt. De zaak komt immers neer op de vraag of de werknemer in de periode na de herstelmelding wel of niet in staat was om de bedongen arbeid te verrichten. Onder ‘bedongen arbeid’ wordt verstaan ‘de werkzaamheden zoals hij die op grond van zijn arbeidsovereenkomst moet uitvoeren’.

 

Facetten

Zowel het hof als de kantonrechter zijn van mening dat de ziekmelding van 16 oktober 2019 gekwalificeerd moet worden als een nieuwe ziekmelding. Hieraan is een nieuwe loondoorbetalingsverplichting gekoppeld, omdat de werknemer in de periode tussen 2 september 2019 en 16 oktober 2019 (volledig) in staat was zijn eigen bedongen werkzaamheden te verrichten. Als de werknemer in de vier weken na zijn herstelmelding zijn eigen werk verricht, en hij valt opnieuw uit, kwalificeert het recht dit in principe als een nieuwe ziekmelding.

Overleg in de aanloop naar een hersteldmelding dus altijd met de werknemer én de bedrijfsarts. Die laatste kan onderzoeken of het (aankomende) herstel duurzaam is, of dat er een hernieuwde uitval te verwachten valt. Acht de bedrijfsarts het herstel niet duurzaam, dan is het slim om de werknemer (deels) arbeidsongeschikt gemeld te laten. Daarnaast moet de werkgever onderzoeken of de werknemer na een hersteldmelding daadwerkelijk de bedongen arbeid kan verrichten. Als de werknemer bepaalde facetten van het takenpakket niet uitoefent of onvoldoende functioneert, kan dit een teken zijn dat hij de bedongen arbeid (nog) niet kan verrichten en dus nog niet volledig arbeidsgeschikt is. Hof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2022, ECLI (verkort): 3538

Aangepaste arbeid kan onder omstandigheden eigen arbeid worden

Als een werknemer zich ziek meldt, moet de werkgever niet alleen het loon doorbetalen. De werkgever moet er samen met de werknemer voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Zolang de werknemer zijn eigen werkzaamheden niet volledig kan uitoefenen, moet passende arbeid aangeboden worden. Passende arbeid kan het eigen werk in aangepaste vorm zijn. Nu kan het natuurlijk gebeuren dat een werknemer voor langere tijd passende arbeid verricht en het er niet naar uitziet dat de werknemer zijn eigen werkzaamheden weer zal kunnen verrichten. De passende arbeid kan dan onder omstandigheden de bedongen/eigen arbeid worden.

Evaluatiegesprekken

In dat geval zal de werknemer ook niet meer arbeidsongeschikt zijn. Hij is dan immers geschikt voor zijn nieuwe eigen werk. Als de werknemer vervolgens uitvalt wegens ziekte, gaat er ook een nieuwe arbeidsongeschiktheids- en loondoorbetalingsperiode lopen. Om te voorkomen dat passende arbeid, zonder dat men er erg in heeft, de bedongen arbeid wordt, is het van belang om hierover duidelijke afspraken te maken. Dit kan bijvoorbeeld in het re-integratietraject met evaluatiegesprekken, of in de aanloop naar de eventuele herstelmelding.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Rechtbank Noord-Holland 20 januari 2022, ECLI(verkort):1451

Dit artikel verscheen eerder in Rendement.

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer