1 mei 2016

Werkgever profiteert van aangekondigde wijzigingen Wwz

Door Gilyan Parker

De ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bestaan bijna één jaar. Tijd voor drie wijzigingen, aldus Minister Asscher.

Wanneer profiteert de werkgever daarvan?

Tussenpoos in ketenregeling

In branches als horeca (strandtenten), recreatie, land- en tuinbouw en amateursport lopen werkgevers aan tegen de nieuwe onderbrekingsperiode van zes maanden tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Immers als meer dan drie, of langer dan twee jaar, tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten zónder onderbreking van meer dan zes maanden, dan converteert de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Minister Asscher gaat die tussenpoos van zes maanden, weer terug brengen naar drie maanden. Dat gebeurt al per 1 juli 2016, als de spoedwet daartoe tenminste tijdig wordt aanvaard. Werkgevers in genoemde branches profiteren daar echter alleen van als zo’n kortere tussenpoos (3 in plaats van 6 maanden) in een cao is vastgelegd. Dus wilt u als werkgever rond de zomermaanden al profiteren van die kortere doorbrekingsperiode, waardoor u sneller weer een bepaalde werknemer tijdelijk in dienst kunt nemen dan is het zaak snel een ondernemings- of bedrijfstakcao af te sluiten. Tot dat een rechtsgeldige cao, al dan niet met terugwerkende kracht, in werking treedt, geldt nog de tussenpoos van zes maanden. En let op in sommige gevallen geldt vanwege een al langer lopende oude cao, nog de 2015-situatie met een tussenpoos van drie maanden; uiterlijk tot eveneens 1 juli 2016!

Transitievergoeding na twee jaar ziekte blijft en verdwijnt

Veel werkgevers staan voor de vraag wat te doen na twee jaar ziekte. Het dienstverband met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer slapend in stand houden? Of via UWV ontslag verlenen mét betaling van de verplichte transitievergoeding? Aan dit dilemma wil Asscher een einde maken. En wel doordat niet de werkgever, maar UWV in dat geval de transitievergoeding gaat betalen. Er is dan geen financiële reden meer om een dienstverband slapend te houden, aldus de minister. Indirect gaat de werkgever die transitievergoeding wel betalen, want de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) gaat omhoog. Hiervan kunt u als werkgever op zijn vroegst per 1 januari 2018 profiteren. De minister wil de regel dan wel met terugwerkende kracht in te laten gaan. Als een werkgever dus komende tijd bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding betaalt, is het van belang in de gaten houden of de werkgever onder de nieuwe wet (met terugwerkende kracht) die vergoeding kan terugkrijgen via het UWV.

Wijzigingen Wwz

De Wwz maakt het mogelijk in een cao af te spreken dat de werkgever geen transitievergoeding betaalt, maar een “gelijkwaardige voorziening”. Nu is het zo dat de waarde van die voorziening gelijk moet zijn aan de transitievergoeding. Door de voorgestelde wijziging, mag straks in een cao worden afgesproken dat de “gelijkwaardige voorziening”, voor de individuele werknemer juist niet gelijkwaardig, maar lager kan zijn dan de transitievergoeding. Bij bedrijfseconomisch ontslag kan aldus bij cao een ongelijkwaardige voorziening door de cao-partijen worden afgesproken. Ook op deze maatregel moeten werkgevers, en werknemers, nog even wachten. Ten eerste voorziet de minister inwerkingtreding per 1 januari 2018 en ten tweede moeten er dan nog werkgevers en vakbonden bereid zijn om in een cao dergelijke ongelijkwaardige voorzieningen te treffen in plaats van de transitievergoeding. GMW advocaten te Den Haag houdt u op de hoogte van deze drie wijzigingen. Te beginnen richting 1 juli 2016 met de verkorting bij cao van de tussenpoos van zes naar drie maanden in de ketenregeling.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer