Geen standaard beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Minister Van der Steur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden inmiddels aangegeven dat een systeemwijziging, waarbij beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen de norm wordt, een te zwaar middel is om het probleem van negatieve nalatenschappen op te lossen.

Beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Het wetsvoorstel is bedoeld om erfgenamen die een nalatenschap hebben aanvaard te beschermen tegen onverwachte schulden. Door de minister is aangegeven dat overbedelingsvorderingen van kinderen op de langstlevende ouder in beginsel niet als onverwachte schuld worden aangemerkt. Wel kunnen daar uitzonderingen op zijn, bijvoorbeeld indien een kind dat zeer jong was ten tijde van het overlijden van de eerste ouder later geen contact meer had met de langstlevende ouder en daardoor niet op de hoogte was van het bestaan van een dergelijke vordering. Ingevolge het wetsvoorstel wordt het meenemen van een fotoalbum of het opruimen van een woning niet meer gezien als daad van zuivere aanvaarding (de zogenaamde ‘aanvaardingsfictie’). Het advies van de minister blijft om eerst zorgvuldig te overwegen alvorens zuiver te aanvaarden.