18 juni 2020

1e corona-uitspraak: daling omzet reden voor het aanpassen van alimentatie?

Door Dylan Bertsch

Veel ondernemers hebben te maken met een daling van hun omzet als gevolg van de coronacrisis.

Dit kan ertoe leiden dat een ondernemer zichzelf een lager salaris moet uitkeren. Of dat een winstuitkering niet meer mogelijk is waardoor de vastgestelde alimentatie niet meer voldaan kan worden. In een eerdere blog schreef mijn kantoorgenote Susan Meijler al over de vraag of de coronacrisis aanleiding geeft om een vastgestelde bijdrage te herzien.

De eerste corona-uitspraak over alimentatie

Inmiddels is door het gerechtshof Den Haag een hoopgevende uitspraak gewezen voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies. Het hof overweegt dat het een algemeen bekend gegeven is dat de coronacrisis voor een groot aantal vennootschappen verstrekkende gevolgen zal hebben. Van een redelijk handelend bestuurder mag daarom verlangd worden dat hij zeer behoedzaam omgaat of onder de gegeven omstandigheden dividend en kan worden uitgekeerd.

Hoe wordt de draagkracht van een ondernemer berekend?

Bij het berekenen van de draagkracht van een ondernemer wordt gekeken naar het inkomen dat de ondernemer ‘in redelijkheid’ kan verwerven zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Niet alleen het uitgekeerde salaris, maar ook de behaalde winst kan een rol spelen bij de berekening van de draagkracht.

Is een daling van de omzet een reden voor een aanpassing van de alimentatie?

De DGA-ondernemer stelde in de zaak bij het gerechtshof dat zijn omzet als gevolg van de coronacrisis stil is gevallen. Hierdoor kon er geen dividend worden uitgekeerd en heeft hij het salaris dat hij aan zichzelf uitkeert, moeten verlagen. Het hof oordeelt dat uit de overgelegde BTW-aangiften blijkt dat sprake is van een aanzienlijk omzetverlies. Het hof acht het op dit moment aannemelijk dat, mede gelet op de uitkeringstest, er geen dividend kan worden uitgekeerd en dat dit een aanzienlijk effect heeft op het inkomen van de man. Voor wat betreft het verlagen van het salaris heeft de ondernemer echter onvoldoende inzicht verstrekt in de financiële noodzaak om het salaris te verlagen. Het hof houdt daarom in de berekening van de draagkracht geen rekening met het verlaagde salaris. Uit de draagkrachtberekening volgt dat de ondernemer – zonder de dividenduitkeringen – geen draagkracht heeft om de eerder vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw te voldoen.

Wat kan uit deze uitspraak worden afgeleid?

De uitspraak van het hof biedt ondernemers met een (aanzienlijk) omzetverlies de mogelijkheid om een vastgestelde alimentatie (tijdelijk) aan te passen. Of dit het geval is, zal afhangen van de vraag of de omzetdaling een aanzienlijk invloed heeft op het inkomen van de ondernemer. Het is hierbij noodzakelijk dat de ondernemer aantoont dat geen of een (veel) lagere dividenduitkering mogelijk is en/of inzichtelijk maakt dat de onderneming niet meer in staat is om het salaris van de DGA te voldoen.

Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de procedure een voorlopige voorziening betreft. Het is daarom mogelijk dat in de definitieve uitspraak het gerechtshof tot een ander oordeel komt.

Vragen over alimentatie?

De berekening van alimentatie blijft maatwerk. Indien u vragen heeft over het aanpassen van de alimentatie, dan kunt uiteraard contact met mij opnemen.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

23 november 2023

Een vergoedingsrecht, wat betekent dat eigenlijk bij echtscheiding?

Vaak gaat het bij een echtscheiding over vergoedingsrechten. Maar wat is een vergoedingsrecht eigenlijk?

Lees meer

9 november 2023

Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden, is het zogeheten ‘periodiek verrekenbeding’.

Lees meer

10 oktober 2023

Betekent inkomensverlies hogere kinderalimentatie?

In sommige gevallen lijdt een ouder inkomensverlies, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een nieuwe baan. Op grond van de wet kan door dergelijke omstandigheden de hoogte van kinderalimentatie worden aangepast.

Lees meer