14 februari 2018

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Door Judith de Waardt

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Het bedrijf had de verplichte pensioenpremies niet betaald en de bestuurder had niet tijdig en niet op de juiste manier aan het pensioenfonds laten weten dat er sprake was van betalingsonmacht. Nu draait de bestuurder persoonlijk op voor de pensioenpremie. Hoe kwam dit zo en hoe is dit te voorkomen?

Bestuurder moet € 260.000 pensioenpremie betalen

Een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf achtte zich niet langer in staat om de verplichte pensioenpremies aan het Bpf Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf te betalen. Het bedrijf schreef niet in staat te zijn tot betaling en verzocht om een betalingsregeling. Dat voldoet volgens een arrest van 23 januari 2018 van het Gerechtshof Den Haag niet aan de wettelijke eis dat de onderneming “inzicht” moet geven in de betalingsonmacht. Bovendien was het bericht niet aan het Bpf gestuurd maar naar het door het Bpf ingeschakelde incassobureau. Die formele gebreken in de mededelingsplicht vormen volgens de wet (artikel 23 Wet Bpf) voldoende reden voor het pensioenfonds om ook de indirect bestuurder aansprakelijk te houden voor de niet betaalde pensioenpremie. De bestuurders slagen er vervolgens niet in aan te tonen dat het schenden van die mededelingsplicht hen niet te verwijten valt. Bovendien blijkt dat de onderneming op enig moment nog wel pensioenpremie bij de werknemers heeft ingehouden, maar niet aan het Bpf heeft afgedragen. Het hof acht de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de pensioenpremies over drie jaar voor meer dan € 260.000.

Meldingsplicht betalingsonmacht aan Bpf

De onderneming, de werkgever, is degene die pensioenpremie moet betalen aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Gebeurt dat niet dan is in principe alleen de onderneming aansprakelijk jegens de pensioenuitvoerder. Bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat de onderneming verplicht is om aan het Bpf te melden als hij niet in staat is tot betaling van de pensioenpremie voor de werknemers. Dat moet schriftelijk (ook per e-mail) gebeuren binnen 14 dagen nadat de pensioenpremie door de onderneming had moeten zijn betaald. En daarbij moet inzicht worden gegeven in de reden van de betalingsonmacht. Alleen schrijven “mijn bedrijf kan de pensioenpremie niet betalen”, is onvoldoende.

Bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor pensioenpremie

Voldoet de onderneming niet aan deze eisen van de mededelingsplicht, dan is er al sprake van een wettelijk vermoeden dat de niet-betaling van de pensioenpremie te wijten is aan onbehoorlijk bestuur van de bestuurder(s). De bestuurder is dan in principe ook zelf aansprakelijk voor het betalen van de pensioenpremie. Aan de bestuurder de zware taak om dit vermoeden van onbehoorlijk bestuur, dit vermoeden van aansprakelijkheid dus, te weerleggen. Hij moet dan eerst aannemelijk maken dat de schending van die meldingsplicht inzake betalingsonmacht niet aan hem te wijten is. En vervolgens net als bij “gewone” bestuurdersaansprakelijkheid moet hij aannemelijk maken dat de niet-betaling niet aan hem is te wijten. Ik wijs ook op mijn eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde premies aan een pensioenverzekeraar.

Bestuurder gewaarschuwd

De onderneming, en dus de bestuurder, heeft allereerst de taak om na te gaan of de onderneming valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Is dat het geval en is de onderneming op enig moment niet in staat om de verschuldigde pensioenpremies aan het Bpf te betalen, dan moet de onderneming, lees: de bestuurder, tijdig en op de juiste manier het Bpf informeren over de betalingsonmacht. Gebeurt dat niet dan is de bestuurder zelf in principe hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de premieschuld. Dat geldt voor de statutair bestuurder van een Nederlandse, maar ook die van een buitenlandse onderneming. En ook voor de feitelijk bestuurder, voor een oud-bestuurder en voor de indirect bestuurder. Het vergt zorgvuldige formulering om te voldoen aan de strenge eis van een rechtsgeldige mededeling van betalingsonmacht.

Wilt u als bestuurder of onderneming meer weten over – het voorkomen van – aansprakelijkheid voor premieschuld aan een bedrijfstakpensioenfonds? Neemt u dan gerust contact met mij op. U vindt mijn gegevens aan de linkerzijde van deze pagina.

Judith de Waardt

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer