3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Door Roos van Zaltbommel

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over hoe de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt geregeld. Bijvoorbeeld hoeveel vakantiedagen er worden uitbetaald, of het non-concurrentiebeding in stand blijft en de betaling van een ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook de “finale kwijting” opgenomen. In deze blog wordt een arrest van het hof Arnhem- Leeuwarden besproken waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de vordering tot vergoeding van pensioenschade ook valt onder finale kwijting.

Finale kwijting

Zoals gezegd, wordt in de meeste gevallen finale kwijting opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het is dus een standaard bepaling, maar wat betekent het in de praktijk? Finale kwijting houdt in dat werkgever en werknemer na de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst niks meer van elkaar te vorderen hebben. Partijen kunnen na de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst daarom niet alsnog een vordering instellen.

Arrest van het hof Arnhem- Leeuwarden, 18 april 2023

Het komt wel eens voor dat er tussen partijen discussie ontstaat over de vraag wat onder finale kwijting valt. In het arrest van het hof Arnhem- Leeuwarden van 18 april 2023 oordeelt het hof over de vraag of een vordering tot vergoeding van de door eiser geleden pensioenschade valt onder de finale kwijting.

In deze zaak was eiser in dienst geweest bij (de rechtsvoorganger van) Capgemini van 1985 tot en met 2010. Het pensioen van eiser werd geregeld in een tussen eiser en Capgemini geldende pensioenovereenkomst. In 2010 werd de arbeidsovereenkomst beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en in de overeenkomst was finale kwijting opgenomen. In de procedure bij het hof stelt eiser dat Capgemini de afspraken uit de pensioenregeling niet goed is nagekomen en dat hij daardoor pensioenschade heeft geleden. Eiser vordert vergoeding van deze schade.

In de procedure wordt, onder andere, discussie gevoerd over de vraag of de vordering tot vergoeding van de pensioenschade, valt onder de finale kwijting. Volgens Capgemini is dat het geval en kan vergoeding over de pensioenschade daarom niet worden gevorderd.

Wat oordeelt het hof?

Het hof oordeelt dat de vordering van eiser over zijn pensioenschade niet onder de finale kwijting valt. Bij de uitleg van een vaststellingsovereenkomst gaat het volgens het hof niet alleen om de bewoordingen van de overeenkomst, maar ook om welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over een weer aan elkaar wilsuitingen mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het hof acht het van belang dat er tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet is gesproken over pensioenaanspraken. Het hof concludeert dat partijen niet aan pensioenaanspraken hebben gedacht en de vaststellingsovereenkomst daar niet op ziet.

Daarnaast overweegt het hof dat het in de zaak gaat om een schadevergoeding. Op het moment dat de vaststellingsovereenkomst werd gesloten hadden de schadeveroorzakende gebeurtenissen zich nog niet voorgedaan. Eiser hoefde volgende het hof er niet op bedacht te zijn dat hij eventueel pensioenschade zou lijden in de toekomst en dat hij dit zou moeten betrekken in de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst.

Conclusie

Op grond van dit arrest van het hof kan de conclusie worden getrokken dat het feit dat finale kwijting is opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, niet automatisch betekent dat vergoeding van de pensioenschade niet kan worden gevorderd.

Meer informatie

Vermoedt u dat u pensioenschade heeft geleden en wilt u de mogelijkheden bespreken voor het vorderen van deze schade?  Neem dan contact op met prof. Hans van Meerten (advocaat in bovenstaande zaak) of één van onze andere pensioenrecht advocaten.

Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Advocaat

Roos van Zaltbommel is als advocaat werkzaam binnen de sectie Arbeidsrecht.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer