21 december 2015

Cumulatie ontslagvergoeding WNT en Wwz

Door Gilyan Parker

De Wet Normering Topinkomens lijkt uit te sluiten dat een topfunctionaris meer ontslagvergoeding krijgt dan € 75.000,-. De praktijk is anders.

Zowel voor de topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst, als de topfunctionaris die een ambtelijke aanstelling heeft. Uit de wetsevaluatie van de WNT blijkt dat Minister Plasterk voorlopig althans, niet ingrijpt.

Hogere vergoeding voor ambtelijke topfunctionaris

In mijn blog beschreef ik de door de CRvB aanvaarde route voor topfunctionaris en overheidswerkgever om een hogere ontslagvergoeding af te spreken. Die route behelst het afkopen van de contante waarde van de bovenwettelijke uitkering, waarop de topfunctionaris recht heeft op basis van een rechtspositieregeling (in dat geval de gemeentelijke regeling CAR/UWO). Die kan cumuleren met de maximale WNT-vergoeding van € 75.000,- bruto. In die zaak leidde dat tot een ontslagvergoeding voor de topfunctionaris van in totaal meer dan twee ton. Mijn inziens kan die route ook gevolgd worden voor bijvoorbeeld een rijksambtenaar bij afkoop van diens bovenwettelijke aanspraken, omdat de uitspraak niet beperkt lijkt tot afkoop binnen de gemeentelijke rechtspositieregeling.

Wetsevaluatie WNT

In de evaluatie van de WNT in december 2015 is Minister Plasterk niet op deze uitspraak, en cumulatiemogelijkheden via afkoop ingegaan. Vooralsnog neem ik met een beroep op die CRvB-uitspraak aan dat de topfunctionaris van twee walletjes kan eten, en biedt dit dus mogelijkheden voor werkgever en ambtenaar om afspraken over een beëindigingsregeling te maken.

Cumulatie WNT en Wwz nog steeds mogelijk

Voor de topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst geldt hetzelfde. Voor hem/haar kan de WNT-vergoeding cumuleren met de transitievergoeding en – door de rechter toe te kennen – billijke vergoeding op grond van de Wwz. In de evaluatie van de WNT heeft de minister expliciet erkend dat samenloop, cumulatie van ontslagvergoedingen mogelijk is. De van later datum zijnde Wwz sluit dit immers niet uit. En uit de WNT volgt dat een ontslagvergoeding op grond van een wettelijke regeling, zoals de Wwz, niet meetelt voor het maximum van de WNT-vergoeding. In de WNT-evaluatie heeft de minister wel aangekondigd, dit onderwerp van samenloop van de WNT en de Wwz nader te bekijken. Maar tot dat er een wettelijke regeling is, zal cumulatie van de WNT- en Wwz-vergoeding mogelijk blijven.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer