19 juli 2015

Curator moet een sterkere positie krijgen bij faillissementsfraude

Door Gilyan Parker

Al enige tijd wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waarbij de curator een wettelijke taak krijgt bij fraudesignalering. Dit is een regeling die een trend van de afgelopen jaren meer grondslag moet geven.

Al veel eerder is aan curatoren gevraagd om alert te zijn op faillissementsfraude. Ook zijn er bij het Openbaar Ministerie officieren van justitie aangewezen die zich voornamelijk richten op faillissementsfraude. Het wetsvoorstel is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.

De curator moet alert zijn op faillissementsfraude

De reden dat deze taak bij de curator wordt neergelegd is dat een curator in de praktijk als eerste op de onrechtmatigheden stuit. Hij ziet als eerste of er gelden ontbreken of dat er goederen missen in de boedel. Ook zal hij de administratie onderzoeken en constateert vaak als eerste dat deze niet compleet is. Dit zijn allemaal gronden voor een curator om aangifte wegens faillissementsfraude te doen. Om die taak goed uit te voeren moet de curator wel de nodige informatie krijgen van de failliet of de bestuurder. Daarom worden de bestaande informatie- en medewerkingsverplichtingen aangescherpt en verduidelijkt. Ook worden curatoren straks verplicht mogelijke onregelmatigheden te melden bij de rechter-commissaris. Nu was het nog aan de curator zelf om te beslissen of hij er melding van maakte. Vervolgens kan er een melding of aangifte van de fraude volgen. De minister hoopt dat de aanpak van faillissementsfraude effectiever wordt door de curator meer ruimte te geven in het geval hij fraude constateert. Voorts heeft de minister een wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude ingediend. Hierin wordt – voor zover hier relevant – het niet voldoen aan de inlichtingenplicht door de bestuurder van de failliete vennootschap, de failliet, diens echtgenoot of partner, of derden strafbaar gesteld, alsmede het niet voldoen aan de verplichting tot het overleggen van de administratie door de failliet.

Voor boekhouders en accountants wordt het dus ook oppassen. De administratie moet afgegeven worden aan de curator. Ook worden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen aangepast. Aan de ene kant om de informatiepositie van de curator te verduidelijken en te versterken ten behoeve van de fraudebestrijding. Aan de andere kant is verduidelijking noodzakelijk vanwege het feit dat schending van deze verplichtingen een strafbaar feit oplevert, wat aanleiding kan zijn tot inbewaringstelling (en de vordering van een civielrechtelijk bestuursverbod kan rechtvaardigen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer