16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

Door Daniël Huijboom

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Fixatie van het vermogen

De WHOA bevat geen specifieke regels over fixatie van vermogen, zoals dat in een faillissement of surséance van betaling wel geldt. Maar een WHOA-traject is conceptueel wel aan te merken als insolventieprocedure. Vragen waar de WHOA-regeling geen antwoord op geeft kunnen daarom beantwoord worden door aan te sluiten bij de regels die gelden voor faillissementen. Net als bij faillissementen geldt, is het gebruikelijk om in een WHOA-traject een ‘fixatiedatum’ te bepalen, een peildatum die dient om vast te stellen welke schulden betrokken worden in de WHOA en welke hier buiten blijven. De datum van deponering van de startverklaring wordt vaak als fixatiemoment gehanteerd, al kan dit ook een andere – mits logische – datum zijn.

Voortzetten onderneming

Het doel van een WHOA-traject is het saneren van de oude schulden, om zo een faillissement van levensvatbare onderneming te voorkomen. Een WHOA-traject kan enige tijd duren, en gedurende die periode draait de onderneming gewoon door. Met het doorgaan van de bedrijfsvoering zijn de nodige kosten gemoeid, zoals salarissen van personeel, huur, inkoop van voorraden, gas-water-licht en belastingen. Het is van belang dat deze kosten tijdens het WHOA-traject betaald kunnen blijven worden. Lukt dat niet, dan kan het WHOA-traject niet worden voortgezet.

Een leverancier is tijdens een WHOA-traject bovendien verplicht tot nieuwe leveranties: onbetaalde oude facturen kunnen geen grond zijn om lopende overeenkomsten te beëindigen. Uiteraard dient de onderneming wel in te staan voor betaling van die nieuwe leveranties. In de praktijk wordt dit vaak opgelost door nieuwe leveranties vooruit te betalen.

Verrekening

Tijdens een WHOA-traject kan het gebeuren dat leveranciers met openstaande vorderingen een schuld krijgen aan de onderneming. Hier valt te denken aan een verkoopplatform of betaal-provider die na de fixatiedatum gelden ontvangen voor de ondernemer uit nieuwe verkopen, of leveranciers van dranken die bij retournering van verpakkingen emballage verschuldigd worden. Kunnen zij deze nieuwe schulden verrekenen met de openstaande vordering die meegaat in het WHOA-akkoord om zo hun schade te beperken?

Over verrekening van oude schulden met nieuwe vorderingen, of oude vorderingen met nieuwe schulden, bevat de WHOA geen regels. Ook deze vraag moet dus beantwoord worden naar de regels die gelden voor andere insolventieprocedures en de bedoeling van de WHOA. Zou verrekening van pré-fixatievorderingen met post-fixatieschulden mogelijk zijn, dan verkrijgt de betreffende schuldeisers een ongerechtvaardigd voordeel boven andere schuldeisers. Het gevolg hiervan is dat een schuldeiser schulden die ontstaan zijn vóór de fixatiedatum niet mag verrekenen met betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na aanvang van net WHOA-traject. Schuldposities die betrokken worden in het WHOA-traject bevriezen immers op de fixatiedatum.

Afkoelingsperiode

Als de rechtbank tijdens de een WHOA-traject een afkoelingsperiode afkondigt, geldt een expliciet verbod op opschorting van de betalingsverplichting van schuldeisers. Artikel 373 lid 4 Faillissementswet bepaalt dat een schuldeiser zijn eigen verplichtingen jegens de onderneming niet mag opschorten, alleen omdat er een WHOA-akkoord wordt voorbereid. Het nemen van verhaal op het vermogen van de onderneming is dan ook niet toegestaan: verrekening van schulden van vóór de fixatiedatum met schulden van na de fixatiedatum valt hier in ieder geval onder. Hiermee wordt verzekerd dat een onderneming in zwaar weer niet onevenredig wordt benadeeld in de bedrijfsvoering, zodat de kans op een succesvolle afloop van een WHOA-traject wordt vergroot. Bij die succesvolle afloop is zowel de onderneming als de gezamenlijke schuldeisers gebaat.

Meer informatie

Heeft u verdere vragen over de WHOA of heeft u behoefte aan advies op maat? Kijk dan op onze pagina met meest gestelde vragen over de WHOA of neem contact met ons ons op.

Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Advocaat

Daniël is advocaat in de ondernemings- en insolventierechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer