WHOA meest gestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op al uw vragen over de WHOA.

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

>> Terug naar de WHOA-site <<

 • Hoe kan ik een faillissement voorkomen?

  Een faillissement is niet altijd een voldongen feit wanneer een onderneming in zwaar weer is gekomen. Soms kunnen financiële problemen namelijk op tijd worden opgelost. Als de activiteiten van de onderneming nog wel rendabel zijn maar de schuldenlast te hoog is kan een WHOA Reorganisatie Akkoord een uitkomst bieden. Mocht het echter zo zijn dat er geen zicht meer is op herstel, dan kunnen door het aangaan van een WHOA Liquidatie Akkoord de activiteiten op een ordentelijke manier worden beëindigd.

 • Wat is de WHOA?

  WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord; de wet treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar om een faillissement te voorkomen, door het herstructureren van de schulden binnen de onderneming of het beëindigen van de ondernemingsactiviteiten op een ordentelijke, gecontroleerde manier. Het doel is een onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders te sluiten waarbij iedereen beter af is dan in een faillissementssituatie. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen.

 • Wat is het doel van de WHOA?

  Een akkoord op basis van de WHOA kan tot doel hebben om een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering van de schulden weer financieel gezond kan voortbestaan af te wenden, maar ook om een onderneming zonder overlevingskansen af te wikkelen buiten faillissement.

 • Hoe werkt de WHOA?

  Het werkt als volgt: u kan als bestuurder van uw onderneming zelf het initiatief nemen om tot een akkoord te komen met schuldeisers en eventuele aandeelhouders. U speelt dus een actieve rol bij de totstandkoming van het plan om de onderneming weer toekomstbestendig te maken of om de activiteiten van de onderneming ordentelijk te beëindigen. Dit doet u door een voorstel te maken voor een financiële herstructurering van uw bedrijf. Een  vergelijk wordt gemaakt tussen de situatie als ware de onderneming failliet zou gaan en de situatie wanneer de schulden worden gereorganiseerd (Reorganisatie Akkoord). Als de activiteiten worden beëindigd dan moet de ordentelijke beëindiging van de activiteiten een hogere uitkomst bieden dan wanneer de onderneming failliet gaat (Liquidatie Akkoord).
  Vervolgens worden de schuldeisers en aandeelhouders in klassen ingedeeld op basis van de volgorde die zou gelden als de onderneming failliet zou gaan. Het akkoord moet aan de verschillende klassen ter stemming worden voorgelegd. Als één klasse, die enige waarde zou krijgen of krijgt, akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan partijen die niet akkoord gaan, toch aan het akkoord binden

 • Wat zijn de stappen bij de WHOA?

  De procedure ziet er als volgt uit:

  1) Voorfase aan aanbieding akkoord
  2) Deponering van een startverklaring bij de rechtbank
  3) Voorleggen van het akkoord aan schuldeiseres (en aandeelhouders)
  4) Stemming over het akkoord
  5) Bekrachtiging bij de rechter

 • Moet de rechtbank geïnformeerd worden over de voorbereidingen van het akkoord?

  Zodra de schuldenaar start met de voorbereidingen van een akkoord, dan dient de onderneming een verklaring bij de griffie van de rechtbank te deponeren waarin aan de rechtbank medegedeeld wordt dat een akkoord zal worden aangeboden. Deze verklaring zal uiterlijk één jaar bij de rechtbank blijven liggen, en wordt ook wel de startverklaring genoemd.

 • Zijn er voorafgaand aan het homologatieverzoek mogelijkheden een rechter te benaderen in het kader van de WHOA?

  Ja, de schuldenaar heeft in de periode na het deponeren van de startverklaring en voorafgaand aan de behandeling van het homologatieverzoek in het kader van de WHOA toegang tot de rechter. De rechter kan onder meer gevraagd worden om een afkoelingsperiode, goedkeuring van nieuwe overeenkomsten/financiering, aanwijzing van een herstructureringsdeskundige, of ‘andere voorzieningen ter beveiliging van de belangen van schuldeisers of aandeelhouders’.

 • In welke gevallen kan het zinvol zijn de rechtbank de benaderen voorafgaand aan de behandeling van het homologatieverzoek?

  Onder omstandigheden kan het zinvol zijn contact op te nemen met de rechtbank. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zogenaamde rescue finance. Dit houdt – kort gezegd – in dat de schuldenaar aanvullende financiering nodig heeft en dat de financiers aanvullende zekerheden bedingt. Indien aan de rechter toestemming wordt gevraagd voor het aantrekken van deze financiering, dan kan deze rechtshandeling (het aantrekken van de financiering) niet worden vernietigd door een mogelijke toekomstige curator. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de schuldenaar gedurende de akkoordprocedure gebruik kan blijven maken van de rekening-courant faciliteiten. Het is ook mogelijk de rechtbank in een vroeg stadium te verzoeken uitspraak te doen over bepaalde aspecten. Zie hieronder.

 • Over welke aspecten kan de schuldenaar voorafgaand aan de behandeling van het homologatieverzoek advies inwinnen bij de rechtbank?

  Uitgangspunt is dat een rechter zich pas aan het einde van het traject zal buigen over het akkoord. Hierdoor bestaat het risico dat gedurende de procedure vragen opkomen over bijvoorbeeld de afwijzingsgronden. De WHOA biedt de mogelijkheid de rechtbank in een vroeg stadium te verzoeken uitspraak te doen over bepaalde aspecten die van belang zijn bij de tot standkoming van het akkoord, bijvoorbeeld over de toelichting tot stemming van een schuldeiser of aandeelhouder, de klassenindeling, en de procedure voor de stemming. Deze regeling biedt deal certainty, doordat knelpunten in een vroeg stadium kunnen worden geadresseerd.

 • Wie kunnen de WHOA initiëren?

  De WHOA is beschikbaar voor schuldenaren die een onderneming drijven, ongeacht hun rechtsvorm. Om gebruik te kunnen maken van de WHOA moet de schuldenaar verkeren in een toestand waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden (de onvermijdelijke staat van insolventie). Dit betekent dat geen realistisch perspectief bestaat om een insolventiescenario zonder herstructurering van schulden te voorkomen. De schuldenaar zelf maar ook (een van) zijn crediteuren, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen een WHOA traject bij die toestand initiëren.

  Belangrijk is daarbij dat hiervoor op voorhand geen gerechtelijke beslissing nodig is en dus geen sprake is van een gerechtelijke procedure. Wel kan de rechtbank gedurende het totstandkomingsproces worden gevraagd om bepaalde onzekerheden of discussiepunten in een vroeg stadium te beslechten, om daarmee duidelijkheid te verschaffen voor de verdere toepassing van de WHOA en de kans van slagen te vergroten

 • Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten variant?

  De WHOA kent een openbare variant, waarbij het feit dat een schuldenaar gebruik wenst te maken van de WHOA wordt vermeld in het Centraal Insolventieregister, en een besloten variant, waarbij in beginsel slechts de bij het akkoord betrokken partijen in kennis worden gesteld van de (voorgenomen) toepassing van de WHOA. Voor internationale erkenning van een WHOA-akkoord is een openbare procedure nodig.

 • Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten variant (vervolg)?

  Indien een andere partij dan de schuldenaar de WHOA initieert, moet die partij de bevoegde rechtbank verzoeken tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige biedt vervolgens namens de schuldenaar een akkoord aan. Ook de schuldenaar zelf is bevoegd de rechtbank te verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Een dergelijk verzoek zal door de rechtbank worden toegewezen als de schuldenaar in de pre-insolvente toestand verkeert, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen van de schuldeisers daar niet mee zullen worden gediend.

  De rechtbank behandelt verzoeken in het kader van een openbare procedure in het openbaar, en verzoeken in het kader van een besloten procedure in de raadkamer (‘achter gesloten deuren’).

 • Wat is de rol van een Herstructureringsdeskundige bij de WHOA?

  De schuldenaar of de herstructureringsdeskundige is bevoegd aan schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan te bieden. Het akkoord kan zien op de positie van concurrente crediteuren, crediteuren met een zekerheidsrecht (separatisten), preferente crediteuren en aandeelhouders. Het akkoord hoeft niet collectief te zijn; er mogen (groepen) crediteuren en/of aandeelhouders buiten het akkoord worden gelaten.

 • Wat is de rol van een Observator bij de WHOA?

  De observator heeft tot taak toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord dat door de schuldenaar wordt voorbereid. De observator dient bij het verrichten van zijn werkzaamheden oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De rechtbank kan een observator aanwijzen in de vorm van een voorziening die zij ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers of aandeelhouders nodig oordeelt.

 • Hoe ziet een akkoord onder de WHOA eruit?

  De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren of de onderneming te liquideren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. De inhoud van het akkoord kan door de schuldenaar zelf worden bepaald.

 • Wie kan een akkoord aanbieden?

  Als geen herstructureringsdeskundige is aangesteld, is de schuldenaar bevoegd een akkoord aan te bieden. Is wel een herstructureringsdeskundige aangesteld, dan is deze daartoe exclusief bevoegd. De schuldenaar kan een voorgenomen akkoord in dat geval wel aan de herstructureringsdeskundige voorleggen met het verzoek dit aan de schuldeisers en aandeelhouders aan te bieden.

  Schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging is bevoegd aanstelling van een herstructureringsdeskundige te vragen.

 • Hoe wordt er gestemd?

  Het akkoord wordt ter stemming voorgelegd aan de crediteuren en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd. Schuldeisers en aandeelhouders kunnen in verschillende klassen worden ingedeeld; de stemming vindt per klasse plaats. De schuldenaar die het WHOA-akkoord aanbiedt, kan zelf de wijze van stemming bepalen: schriftelijk, in een fysieke vergadering, online, per e-mail of anders.

 • Wat is een afkoelingsperiode?

  De schuldenaar of de herstructureringsdeskundige kan een afkoelingsperiode verzoeken voor een periode van maximaal 4 maanden (die nog verlengd kan worden tot een gezamenlijk maximum van 8 maanden). Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder een machtiging van de rechtbank zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren. Ook is het stil pandhouders tijdens de afkoelingsperiode niet toegestaand de aan hem verpande vorderingen te innen.

 • Kunnen huur- en andere duurovereenkomsten bij een WHOA proces worden beëindigd?

  Uitgangspunt is dat overeenkomsten bij een WHOA proces alleen kunnen worden gewijzigd als de wederpartij ermee instemt. Stemt de contractuele wederpartij niet in met beëindiging van  de overeenkomst, dan biedt de WHOA de mogelijkheid om lopende overeenkomsten die voor de schuldenaar te zware financiële lasten met zich meebrengen, in het akkoord te betrekken. Indien de wederpartij niet instemt met een voorstel, dan kan de schuldenaar de rechter verzoeken toestemming te verlenen voor eenzijdige opzegging.

 • Kan de inhoud van een overeenkomst wijzigen door het starten van een WHOA akkoord?

  In veel overeenkomsten staan bepalingen die de inhoud van een overeenkomst wijzigen op het moment dat een insolventieprocedure wordt geopend. Dergelijke bepalingen worden ook wel ipsp facto-bepalingen genoemd. In de WHOA is een regeling opgenomen die de ipso facto-clausules buiten werking stelt. Deze regeling heeft als doel te voorkomen dat waarde wegvloeit uit de onderneming tijdens de akkoordprocedure. Deze bepaling geldt voor alle soorten overeenkomsten, zoals leasecontracten, huurovereenkomsten, leningen, enz.

 • Kan een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd op grond van de WHOA?

  Nee, de WHOA heeft geen gevolgen voor arbeidsovereenkomsten. Rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van de WHOA. Als één of meer werknemers ontslagen zouden moeten worden voor de reorganisatie of liquidatie, zal een afzonderlijk, regulier ontslagtraject gevolgd moeten worden, en toestemming voor ontslag aan het UWV verzocht moeten.

 • Als werknemers ontslagen zijn, moet ik dan de ontslag- of transitievergoeding betalen in een WHOA-traject?

  Ook vorderingen uit een arbeidsovereenkomsten doen niet mee in een WHOA-akkoord, ook niet de transitie-vergoeding of andere beëindigingsvergoedingen. Deze moeten geheel betaald worden. De aan werknemers betaalde transitievergoeding kan worden teruggevraagd bij UWV, bij 1) ontslag wegens langdurige ziekte van de werknemer, 2) bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de ondernemer (m.i.v. 1 januari 2021), (ingangsdatum 1 januari 2021), en 3) bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever (ingangsdatum n.n.b.).

 • Hoe werkt de klassenindeling?

  Het is de bedoeling dat de aanbieder van het akkoord zijn schuldeisers in verschillende klassen indeelt, waarbij schuldeisers met een gelijke positie in dezelfde klasse dienen te worden geplaatst. Een aanbieder van een akkoord  kan er bijvoorbeeld voor kiezen schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud in dezelfde klasse in te delen. Hetzelfde geldt voor aandeelhouders, schuldeisers aanbieder van het akkoord dient te onderbouwen waarom hij een schuldeiser in een bepaalde klasse indeelt.  Partijen dienen in een aparte klasse te worden ingedeeld indien (i) de rechten die zij bij een vereffening van het vermogen in faillissement hebben zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is, of (ii) de rechten die zij onder het akkoord aangeboden krijgen zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is.

  Separatisten worden ingedeeld in een afzonderlijke klasse voor de verwachte opbrengst van het onderpand in faillissement. Voor het restant van hun vordering in een concurrente klasse.

  In beginsel moet de wettelijke en contractuele rangorde van verdelen worden aangehouden, tenzij de hogere klasse(n) akkoord zijn met een afwijking, dan wel sprake is van een redelijke grond voor afwijking én de schuldeisers niet zijn geschaad.

 • Wanneer dient de rechter het akkoord af te wijzen?

  In de volgende gevallen dient de rechtbank het akkoord af te wijzen:

  – gebrek in formele vereisten;
  – de nakoming van het akkoord is onvoldoende gewaarborgd;
  – het akkoord is onredelijk;
  – een klasse schuldeisers wordt benadeeld.

 • Wanneer dient de rechter het akkoord goed te keuren?

  De rechtbank moet het akkoord goedkeuren indien aan alle procedurele voorschriften is voldaan, er een stemming is geweest en minstens één klasse voor het akkoord heeft gestemd en het akkoord naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardig is (en zich geen weigeringsgronden voordoen). Of het akkoord rechtvaardig is, hangt af van verschillende feiten en omstandigheden. De schuldeisers mogen in ieder geval niet in een slechtere positie komen te verkeren dan in geval van een faillissement

 • Kun je opkomen tegen de door de schuldenaar gehanteerde klassenindeling?

  De rechtbank moet de homologatie van het akkoord (ambtshalve) weigeren
  als de klassenindeling onjuist is. Een uitzondering op deze regel doet zich voor wanneer een fout in de klassenindeling niet leidt tot een andere uitkomst van de  stemming. Daarnaast kan een schuldeiser bezwaar maken tegen de klassenindeling bij de aanbieder van het akkoord. De aanbieder van een akkoord of de  herstructureringsdeskundige kan vervolgens een geschil over een klassenindeling aan de rechter voorleggen. De rechter zal dan via een korte procedure zekerheid  verschaffen over de klassenindeling en de juistheid daarvan.

 • Kun je verweer voeren tegen het aangeboden akkoord?

  Stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag
  van de homologatiezitting bij de rechtbank een verzoek indienen tot afwijzing van het akkoord. Een schuldeiser kan zich daarbij beroepen op één van de weigeringsgronden. Homologatie van het akkoord kan onder andere geweigerd worden als een schuldeiser zonder redelijke grond minder krijgt dan de leden van een  andere klasse van schuldeisers of aandeelhouders met een gelijke rang. Tegen beslissingen van de rechtbank staan echter geen rechtsmiddelen open.

 • Wanneer is er sprake van een dreigend faillissement in de zin van de WHOA?

  Is op basis van de liquiditeitsprognose redelijkerwijs aannemelijk dat de
  onderneming insolvent zal raken? De wet noemt geen vaste termijn, maar gedacht kan worden aan een termijn van enkele weken tot een jaar. Daarbij dienen eventuele maatregelen ter (operationele of financiële) verbetering van de onderneming te worden meegewogen.

 • Wanneer is het akkoord ‘aangenomen’?

  Voor homologatie is vereist dat ten minste één crediteuren klasse instemt. Zijn één of meer crediteuren klassen in the money (in faillissement iets ontvangen), dan moet ten minste één in the money-klasse instemmen.

 • Wat is de cash-out optie?

  Een tegenstemmende klasse, niet zijnde bedrijfsmatig financierende pand/hypotheekhouder(s), die in the money is, heeft recht op een cash-out optie. Crediteuren (i) die in het geval van een faillissement van de onderneming een uitkering in geld zouden kunnen verwachten en die tegen het akkoord hebben gestemd en onderdeel zijn van een klasse die tegen het akkoord heeft gestemd of (ii) die ten onrechte niet tot de stemming zijn toegelaten en in een klasse die niet met het akkoord heeft ingestemd hadden moeten worden ingedeeld, moeten in het akkoord ook voor een uitkering in geld kunnen kiezen, tot het bedrag dat zij in faillissement zouden verwachten te ontvangen.

 • Wat is homologatie?

  Homologatie van het akkoord door de rechtbank betekent dat de rechtbank het WHOA-akkoord heeft goedgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat het WHOA-akkoord verbindend is voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders en dus ook voor de tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers kunnen dus tegen hun wil aan het WHOA-akkoord worden gebonden. Hierdoor wordt ook wel gesproken van een “dwangakkoord”.

  Partijen dienen in een aparte klasse te worden ingedeeld indien (i) de rechten die zij bij een vereffening van het vermogen in faillissement hebben zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is, of (ii) de rechten die zij onder het akkoord aangeboden krijgen zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is.

 • Wat gebeurt er met borgen of hoofdelijke medeschuldenaren

  Mocht een schuldeiser betrokken worden bij een akkoord en wordt zijn vorderingsrecht in dat kader gewijzigd, dan behoudt hij het recht om een derde, zoals een borg en een medeschuldenaar, die aansprakelijk is voor een schuld van de schuldenaar of op enigerlei wijze zekerheid heeft gesteld voor de betaling van die schuld, aan te spreken tot voldoening van zijn oorspronkelijke vordering in de vorm en op het tijdstip zoals afgesproken vóór de homologatie van het akkoord. De borg/medeschuldenaar kan voor het bedrag dat hij na de homologatie van het akkoord aan de schuldeiser voldoet, geen verhaal halen op de schuldenaar. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldenaar alsnog voor de oorspronkelijke schuld wordt aangesproken en het akkoord uiteindelijk nog steeds geen oplossing biedt voor de financiële problemen.

  Indien en voor zover de betaling van de borg/medeschuldenaar en de toekenning van rechten op basis van het akkoord ertoe leidt dat de schuldeiser meer aan waarde ontvangt dan het bedrag van zijn oorspronkelijke vordering op de schuldenaar, gaan de rechten die in het akkoord aan de schuldeiser zijn toegekend van rechtswege over op de borg/medeschuldenaar. Op deze wijze kan het verlies dat de borg/medeschuldenaar lijdt doordat hij geen regresrecht heeft op de schuldenaar enigszins worden gecompenseerd en wordt voorkomen dat de schuldeiser uiteindelijk meer ontvangt dan waarop hij op basis van zijn oorspronkelijke vordering jegens de schuldenaar recht heeft

 • Kan een bank haar pandrecht uitwinnen tijdens het WHOA-traject?

  De bank behoudt haar zekerheid, en kan haar pandrechten op bijvoorbeeld debiteurenvorderingen, vorderingen of inventaris uitwinnen. Alleen als de rechtbank een afkoelingsperiode heeft gelast, is uitwinning van pandrechten niet mogelijk. Wel geldt als voorwaarde dat de schuldenaar voldoende zekerheid aan de bank stelt, dat de waarde van de verpande goederen voor de bank behouden blijft, bijvoorbeeld door een pandrecht te geven op nieuwe vorderingen die ontstaan tijdens de voortzetting van de onderneming gedurende het WHOA-traject.

 • Wat is de rol van de RvC in een WHOA traject?

  De WHOA kent geen specifieke rol aan de raad van commissarissen toe. Wel zal de RvC vanuit haar algemene taak het bestuur adviseren, juist in een toestand van financiële moeilijkheden.
  Als er een herstructureringsdeskundige is aangesteld, heeft de RvC een informatie- en medewerkingsplicht.

 • Kunnen aandeelhouders een WHOA-akkoord blokkeren?

  Aandeelhouders vormen een afzonderlijke klasse in een WHOA akkoord. Indien er één of meer andere klassen vóór het akkoord stemmen, en de rechtbank het homologeert, zijn ook aandeelhouders gedwongen gebonden aan dat akkoord.

 • Hoe lang duurt een WHOA-traject van begin tot eind?

  Alles bij elkaar zal de doorloop van een WHOA-traject tenminste zes tot acht weken in beslagen nemen.

  1. de voorbereiding van het akkoord zal enige tijd in beslag nemen.
  2. tussen het aanbieden van het akkoord aan de schuldeisers en de stemming, moeten minstens 8 dagen zitten.
  3. na de stemming kan het homologatieverzoek worden ingediend. De rechtbank bepaalt dan ‘zo spoedig mogelijk ’een zitting bepaalt, tussen 8 en 14 dagen na indiening verzoek.
  4. de schuldenaar die het akkoord aanbiedt zal alle schuldeisers moeten oproepen (met een exploit?)
  5. Zo spoedig mogelijk na de zitting wijst de rechtbank een vonnis. De verwachting is dat hiervoor een termijn van 14 dagen gebruikt zal worden.

 • Wat is de absolute priority rule?

  Aan iedere klasse van schuldeisers en aandeelhoudersklasse haar aanspraak op de reorganisatiewaarde worden geboden op basis van hun wettelijk rang. Een lager gerangschikte klasse krijgt niet meer dan een hoger gerangschikte klasse. De in the money-schuldeisers krijgen de mogelijkheid “uit te stappen”(cash out tegen liquidatiewaarde). MKB schuldeisers ontvangen tenminste 20% uitkering, tenzij zwaarwegende redenen.

  Afwijkingen: alle klassen stemmen in, ‘redelijke grond’, of ‘schuldeisers-/aandeelhoudersklasse wordt niet in haar belang geschaad (gifting)

 • Wat is creditors’ best interest?

  Aan individuele schuldeisers/aandeelhouders dient (tenminste) hun aanspraak op de liquidatiewaarde te worden aangeboden, tenzij de individuele schuldeiser vóór een andere verdeling heeft gestemd

 • Wat is cross class cram down?

  Nadat alle klassen over het akkoord hebben gestemd en er tenminste één vóórstemmende klasse is (2/3e meerderheid binnen de klasse), kan het aan de rechtbank ter homologatie worden voorgelegd. Het akkoord kan dus dwingen worden opgelegd aan tegenstemmende klassen.

 • Kan de schuldenaar tijdens een WHOA-traject assets verkopen?

  Ja, dat kan. Tijdens het WHOA-traject blijft de schuldenaar de baas over de onderneming en zijn eigendom (debtor in possession). Wel bestaat er een risico dat, als het WHOA-akkoord niet wordt aangenomen of gehomologeerd en de onderneming gaat alsnog failliet, de curator dergelijke transacties vernietigd op grond van pauliana. Om transacties die nodig zijn om de onderneming voort te zetten en/of de kans van slagen van het aangeboden akkoord door te laten gaan, kan de rechtbank de schuldenaar toestaan de transactie aan te gaan. In dat geval kan een evt. later aan te stellen curator, die specifieke transactie niet vernietigen.

Heeft u na het lezen van deze WHOA meest gestelde vragen nog steeds een juridische vraag?Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over insolventie en herstructurering >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een insolventierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw insolventie en herstructurering kwesties.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

3 juli 2024

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

Een faillissementscurator besteedt een groot deel van zijn tijd aan een mogelijke doorstart van een deel van de onderneming. Natuurlijk heeft zijn boedel daar belang bij. Maar ook de doorstartende partij zelf.

Lees meer

Lees meer over
Verrekenen van schulden in de WHOA

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

Lees meer over
Buitenlandse partijen en proceskosten

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

Lees meer over
WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer

Lees meer over
De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

23 januari 2024

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden

Op 15 november 2023 is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden.

Lees meer

Lees meer over
Het incasseren van vorderingen

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

Lees meer over
Faillissement Blomsma Print & Sign B.V.

26 oktober 2023

Faillissement Blomsma Print & Sign B.V.

Op 4 oktober 2023 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap BLOMSMA PRINT & SIGN B.V.. Mr A.C.M. Höppener is benoemd tot rechter-commissaris. Mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden is aangesteld als curator.

Lees meer

Lees meer over
Let op turboliquidatie aan banden gelegd

17 oktober 2023

Let op: turboliquidatie aan banden gelegd

De ‘turboliquidatie’ is een betrekkelijk eenvoudige en snelle procedure om een rechtspersoon te beëindigen. Daar komt op 15 november 2023 verandering in.

Lees meer

Lees meer over

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

Lees meer over