31 juli 2014

De gevolgen van de Huisvestingswet 2014 voor gemeenten en corporaties

Door Gilyan Parker

Op 4 juli 2014 is de Huisvestingswet 2014 gepubliceerd. Deze wet zal naar verwachting intreden per 1 januari 2015 en vervangt de Huisvestingswet van 1 juli 1993.

Wat is de Huisvestingswet?

De Huisvestingswet regelt het stelsel van vergunningen en registraties van leegstaande goedkope woningen in een gebied, en geeft criteria voor de toewijzing ervan aan woningzoekenden. Dit is nodig omdat passende woonruimte schaars is.

Huisvestingswet 2014

Op dit moment hebben veel gemeenten de afspraken over woonruimteverdeling in een convenant met de corporaties vastgelegd. Onder de Huisvestingswet 2014 mag dat niet meer, en moeten alle afspraken transparant zijn vastgelegd in een verordening. Gemeenten zijn verplicht om vooraf overleg te voeren met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties. De verordening is maximaal vier jaar geldig. Gemeenten moeten vervolgens steeds opnieuw de noodzaak van de gemaakte afspraken aantonen. In de verordening kunnen bijvoorbeeld regels voor de volgorde van toewijzing van woonruimte vastgelegd worden, zoals woonduur, inschrijftijd of loting. Ook is het mogelijk om in de verordening woningen met een lagere huurprijs met voorrang toe te wijzen aan mensen met lagere inkomens. De Huisvestingswet 2014 stelt ook beperkingen aan de in de verordening te maken afspraken. Zo mag maximaal de helft van de woningen met voorrang toegewezen worden aan mensen met binding aan de regio. Weer de helft daarvan mag maar toegewezen worden aan mensen met een lokale binding.

Nu al voorbereiden

Ingevolge de Huisvestingswet 2014 hebben gemeenten na 1 januari 2015 nog maar een half jaar om hun beleid aan te passen en de voorgeschreven verordening op te stellen. Als gemeenten willen sturen in de woonruimteverdeling, is het daarom aan te bevelen dat zij nu reeds starten met het in kaart brengen van de huidige woonverdeling, om de noodzaak van de sturing te kunnen onderbouwen. Ook is het aan te bevelen dat gemeenten en woningcorporaties zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan, zodat een evenwichtige -door betrokken partijen gedragen- verordening tot stand komt.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer