3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Door Sophie Vermeule

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Op basis van de Nederlandse wet, en in het bijzonder artikel 1:377a lid 1 BW, kunnen ook personen die in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot een kind, zich tot de rechtbank wenden met het verzoek een omgangsregeling vast te stellen.

Het enkele feit dat de donor de biologische vader is van het kind, maakt niet dat de donor automatisch recht heeft op contact met het kind en dat de zogenaamde ‘nauwe persoonlijke betrekking’ is gegeven. Indien een donor contact wil met het kind, zal de donor bijkomende omstandigheden moeten stellen waaruit blijkt dat sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking. Die bijkomende omstandigheden moeten volgens vaste rechtspraak zijn gelegen in ofwel de aard van de relatie met de moeder(s) en in de betrokkenheid van de donor bij het kind voor en na de geboorte, ofwel zijn gelegen in de band die na de geboorte tussen de donor en het kind is ontstaan.

De rol van de donor

In een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2019:2992) kwam de rechtbank tot de conclusie dat voldoende aannemelijk was geworden dat sprake was van een dergelijke nauwe persoonlijke betrekking tussen de donor en het kind. Op basis van de stukken bleek volgens de rechtbank dat het de bedoeling was van partijen (de moeders en de donor) om de donor een rol te geven in het leven van het kind. Daarnaast hadden partijen een donorovereenkomst opgesteld waarin was opgenomen dat minimaal één keer per jaar contact zou plaatsvinden tussen de donor en het kind en bovendien dat op informele basis door partijen kon worden gekomen tot meer contactmomenten. Vaststond vervolgens dat de donor het kind in het eerste levensjaar eens per zes tot acht weken zag en dat er in het jaar voorafgaand aan de zitting vierentwintig contactmomenten hadden plaatsgevonden tussen de donor en het kind.

Zeer recent nog was de rechtbank Midden-Nederland op 20 juli 2023 (ECLI:NL:RMBNE:2023:3750) van oordeel dat sprake was van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de donor en het kind omdat zij in ieder geval eens per twee maanden gedurende drie uur omgang met elkaar hadden.

De vraag die vervolgens rijst is hoe de omgangsregeling tussen een donor en een kind moet worden ingevuld. Ook dat is echter wederom afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer informatie

Bent u een donor en wenst u een omgangsregeling met het kind, of bent u moeder van een kind met een donorvader? Neem dan gerust contact met mij op voor nader advies.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer

28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

Lees meer