24 februari 2014

Herziening SER Fusiegedragsregels 2000

Door Gilyan Parker

SER Fusiegedragsregels 2000 (hierna Fusiegedragsregels) beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen.

Ondernemingen moeten op grond van deze regels een voorgenomen fusie melden bij de Sociaal Economische Raad en moeten tegelijkertijd de vakbonden inlichten. Het secretariaat van de SER registreert de meldingen en ziet toe op de juiste naleving van de Fusiegedragsregels. De Fusiegedragsregels zijn op 5 september 2001 in werking getreden. Zij zijn toe aan herziening.

Wanneer Fusiegedragsregels van toepassing?

Van een fusie in de zin van de Fusiegedragsregels (artikel 2) is sprake als op duurzame wijze de zeggenschap over een onderneming (of een onderdeel daarvan) direct of indirect wordt verkregen of overgedragen. Indien sprake is van een fusie, zijn de Fusiegedragsregels pas van toepassing als die fusie onder de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels valt. Daarbij is met name van belang dat een fusie voldoet aan een tweetal getalscriteria:

  1. minstens één in Nederland gevestigde onderneming moet bij de fusie betrokken zijn waarin in de regel 50 of meer werknemers werkzaam zijn of, bij gebreke daarvan, één onderneming die deel uitmaakt van een samenstel van ondernemingen, waarbij gezamenlijk 50 of meer werknemers in Nederland werken, en
  2. de Fusiegedragsregels gelden pas indien bij de onderneming waarin de zeggenschap door fusie overgaat meer dan 10 werknemers werkzaam zijn.

Werking in de praktijk

Als gezegd moeten vakbonden door de betrokkenen ondernemingen in kennis worden gesteld voordat over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie een openbare mededeling wordt gedaan. Voordat over een fusie overeenstemming is bereikt, moeten beide fusiepartijen de vakbonden van de voorbereiding van die fusie in kennis te stellen. De werknemersverenigingen hebben (aldus de toelichting bij de Fusiegedragsregels) recht op informatie over de motieven, de sociale, economische en juridische gevolgen van de fusie voor de werknemers, de beleidsvoornemens die de fusiepartijen hebben met de onderneming die het onderwerp van de fusie is en de daarvoor voorgenomen maatregelen. Doordat de vakbonden op deze manier op de hoogte worden gesteld van een voorgenomen fusie hebben zij de mogelijkheid om hun oordeel te geven over de fusie, waarbij het uitgangspunt is dat dit oordeel van wezenlijke invloed moet kunnen zijn op het al dan niet tot stand komen van de fusie. Bovendien bepalen de Fusiegedragsregels dat de fusiepartijen de ondernemingsraad dienen te informeren over het oordeel van de vakbonden zodat daarmee rekening kan worden gehouden in het adviestraject van de ondernemingsraad (artikel 25 Wet op de ondernemingsraden).

Huidige Fusiegedragsregels toe aan herziening

De Fusiegedragsregels zijn voor het laatst in 2000 gewijzigd. De tijd heeft sindsdien niet stilgestaan. De toename van marktwerking en flexibele arbeidsrelaties rechtvaardigen inmiddels aanpassing ervan. Marktwerking doet zich steeds meer voor in sectoren die voorheen per definitie tot de overheid of de non-profitsector werden gerekend. Dit is relevant voor de vraag of de Fusiegedragsregels daarbij van toepassing zijn of niet. De overheid, non-profitsector en vrije beroepen vallen namelijk in principe buiten de werkingssfeer van de huidige Fusiegedragsregels (N.B.: er zijn inmiddels wel enkele CAO’s in die sectoren die de Fusiegedragsregels van toepassing verklaren). Nieuwe vormen van flexibele arbeid geven aanleiding tot aanpassing van de getalscriteria in de Fusiegedragsregels.

Herziening van de Fusiegedragsregels 2000

De SER heeft daarom recent aangekondigd om maatschappelijke ontwikkelingen, jurisprudentie en knelpunten met betrekking tot de Fusiegedragsregels te zullen inventariseren en te bezien of en op welke wijze de gedragsregels moeten worden veranderd. Hiertoe is een commissie Herziening Fusiegedragsregels 2000 in het leven geroepen. Deze commissie is verzocht haar voorstellen in het najaar 2014 te presenteren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer