10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Wanneer een schuldenaar van mening is dat een factuur onterecht is, kan de schuldenaar deze betwisten. Een veelvoorkomende reden voor betwisting is een toerekenbare tekortkoming (ook wel wanprestatie genoemd) van de schuldeiser. Hierbij heeft de schuldeiser zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet correct nagekomen. In dit geval kunt u als schuldenaar actie ondernemen om de factuur te betwisten.

Verweren bij betwisting

Bij het betwisten van een factuur zijn er verschillende verweren die u kunt voeren:

1. Gebrekkige prestatie

De schuldenaar kan aanvoeren dat de schuldeiser zijn prestatie niet correct heeft geleverd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit of hoeveelheid van geleverde goederen of diensten. Als de schuldeiser niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan de schuldenaar de factuur betwisten.

2. Niet-nakoming van voorwaarden

Als de schuldeiser niet heeft voldaan aan de voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen, kan de schuldenaar dit als verweer gebruiken. Denk hierbij aan afgesproken termijnen, specificaties of andere contractuele bepalingen. Dit zal dan wel uit de gesloten overeenkomst moeten blijken.

Juridische stappen

Als u een factuur wilt betwisten, dient u wel de juist stappen te zetten:

1. Ingebrekestelling

U dient de schuldeiser in gebreke te stellen. Hierbij geeft u aan dat hij zijn verplichtingen niet correct is nagekomen en stelt u een redelijke termijn waarbinnen hij alsnog moet nakomen. Pas als deze termijn is verstreken zonder nakoming, treedt het verzuim in. Verzuim treedt ook in als nakoming in het geheel niet meer mogelijk is.

2. Vervangende schadevergoeding

Als nakoming niet meer mogelijk of wenselijk is, kunt u vervangende schadevergoeding eisen. Hierbij kan de schade die u hebt geleden als gevolg van de tekortkoming vergoed worden.

3. Ontbinding van de overeenkomst

Op grond van artikel 6:265 lid 1 BW kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming die dusdanig is dat dit de ontbinding rechtvaardigt. Er moet in dat geval ook sprake zijn van verzuim.

Factuur betwisten wegens toerekenbare tekortkoming

Het betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming vereist zorgvuldigheid en juridische handelingen. Zorg ervoor dat u de juiste stappen zet en juridisch advies inwint. Geen zaak is hetzelfde en er zal moeten worden bekeken hoe er gehandeld moet worden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of betwist u een factuur of levering? Neem dan contact met ons op voor advies.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer