16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

Door Stephanie de Wit

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Via dit artikel delen wij graag meer informatie over het faillissement van CamptooNL.

Doordat het platform veel gebruikers kende, zijn er veel gebruikers die financieel nadeel hebben geleden door het faillissement. Het aantal e-mails en vragen van gebruikers dat de curator bereikt, is aanzienlijk. Het is voor de curator niet mogelijk de gebruikers individueel te antwoorden.
Hieronder treft u daarom een vraag & antwoord overzicht (FAQ) aan van de meest gestelde vragen.

U kunt de afwikkeling van het faillissement volgen via de openbare verslaglegging. De openbare verslagen worden gepubliceerd op de website van de Rechtspraak: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/09.dha.22.230.F.1306.1.22

Op de website van het kantoor van de curator worden updates van het faillissement gepost.

FAQ

1. Ik heb een vordering op CamptooNL ingediend, maar nog geen bevestiging van de curator ontvangen. Is mijn vordering wel goed ontvangen?

Indien u uw vordering op CamptooNL via faillissementen@gmw.nl bij de curator heeft ingediend, dan kunt u ervan uit gaan, dat uw vordering wordt geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende concurrente crediteuren (de ‘crediteurenlijst’). Oók als u nog geen bevestiging hiervan heeft ontvangen.

Bij het faillissement zijn veel crediteuren betrokken. Het aantal vorderingen dat bij de curator wordt ingediend, is aanzienlijk. Het kan zijn dat u vanwege deze drukte nog geen bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw vordering op de crediteurenlijst. Het is niet nodig om uw vordering nogmaals in te dienen, of om navraag te doen of uw vordering goed is ontvangen. Ook niet als u uw vordering al een paar maanden geleden heeft ingediend. Dat zorgt voor extra vertraging.

Mocht u – onverhoopt – op 1 juli 2023 geen bevestiging van de plaatsing van uw vordering hebben ontvangen, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar faillissementen@gmw.nl.

2. Hebben gebruikers van het platform een concurrente vordering?

Er bestaat een wettelijke rangorde voor de vorderingen die in het faillissement worden aangemeld. De wet bepaalt dat bepaalde vorderingen van schuldeisers hoger gerangschikt zijn (preferent), dan andere vorderingen. Dat betekent dat schuldeisers die volgens de wet een hogere rang hebben, vóór zullen gaan bij het doen van uitkeringen. Voorbeelden van dit soort schuldeisers zijn de Belastingdienst en het UWV.

Alle vorderingen van gebruikers van het platform (de huurders en verhuurders) op CamptooNL zijn concurrent. De wet geeft aan deze vorderingen geen preferentie. Voorbeelden van deze vorderingen zijn onder meer:

  • een huurder die huurpenningen vooruit heeft betaald, zonder dat de boeking doorgang heeft gevonden;
  • een huurder die recht heeft op terugbetaling van de betaalde borgsom;
  • een verhuurder die de door de huurder betaalde huursom voor de boeking niet heeft ontvangen;
  • een huurder of verhuurder die anderszins schade heeft geleden door het handelen of nalaten van CamptooNL en een schadevordering op CamptooNL heeft.
  • een verhuurder die aanspraak heeft op een door de huurder betaalde waarborgsom;
  • een verhuurder die recht heeft op schadepenningen die door een verzekeringsmaatschappij aan CamptooNL zijn uitbetaald;

Op een concurrente vordering zal alleen een (gedeeltelijke) uitkering kunnen plaatsvinden indien de hoger gerangschikte schuldeisers volledig zijn voldaan.

3. Wanneer krijg ik uitbetaald op mijn vordering op CamptooNL?

Pas als de inhoudelijk afwikkeling van het faillissement is afgerond, kan de curator met zekerheid aangeven of voldoende gelden in de faillissementsboedel zijn gerealiseerd om een uitkering te kunnen doen aan de schuldeisers. De afwikkeling van een faillissement duurt doorgaans minimaal anderhalf jaar. Pa na inhoudelijke afwikkeling van het faillissement zal er, bij voldoende saldo in de faillissementsboedel, uitkering kunnen worden gedaan aan de schuldeisers.

De curator is bij het doen van uitkeringen uit de faillissementsboedel gehouden om dat te doen op basis van de rangorde die de wet aan schuldeisers toekent. Dat betekent dat schuldeisers die volgens de wet een hogere rang hebben, vóór zullen gaan bij het doen van uitkeringen. Voorbeelden van dit soort schuldeisers zijn de Belastingdienst en het UWV. Dit worden ook wel preferente schuldeisers genoemd.

Gezien de toestand van de faillissementsboedel en de omvang van de op dit moment bij de curator bekende vorderingen van hoger gerangschikte schuldeisers verwacht de curator dat er géén uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers.

Het is niet nodig om de curator een termijn te stellen om tot betaling over te gaan.

4. Ik heb zaken gedaan met CamptooNL, maar betaald op een bankrekening ten name van Deelit Ventures B.V.

Deelit Ventures B.V. is de moedervennootschap van CamptooNL B.V. Ook deze vennootschap is failliet. Mr. S.M. de Wit is ook curator van deze vennootschap. De bankrekeningen van CamptooNL B.V. maakte onderdeel uit van het bankarrangement van de moedervennootschap. Dit verklaart de tenaamstelling van de bankrekening waar u op heeft betaald. U heeft een overeenkomst met CamptooNL B.V. gesloten, zodat u een vordering heeft in het faillissement van CamptooNL B.V.

5. Waarom krijgen de gebruikers de borgsommen niet terug?

De door huurders betaalde waarborgsommen werden gestort op een derdengeldenrekening van Adyen of Buckaroo. CamptooNL beschikte niet over een eigen stichting derdengelden die gelden veilig stelt respectievelijk beheert voor haar gebruikers. Adyen of Buckaroo hielden als bewaarder de gelden uitsluitend onder zich voor CamptooNL. Er was geen rechtstreekse dienstverleningsrelatie met de huurders of verhuurders. De waarborgsommen zijn dus niet terechtgekomen in een afgescheiden vermogen en maken, voor zover op faillissementsdatum nog aanwezig, onderdeel uit van het saldo van de faillissementsboedel.

6. Oorzaak en achtergronden van het faillissement, onderzoek door curator

Het is de taak van de curator om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement en de rol die het bestuur daarbij heeft gespeeld. Indien uit dat onderzoek mocht volgen dat sprake is van onregelmatigheden, onbehoorlijke taakvervulling of frauduleus handelen, dan zal de curator daar de nodige maatregelen tegen nemen.

7. Digitaal dossier en data van huurder / verhuurders

CamptooNL exploiteerde een online platform. Alle dossiers en data van klanten werden digitaal bewaard. De curator heeft deze klantdata veilig gesteld conform de AVG-/privacywetgeving. De curator heeft een overeenkomst gesloten met Goboony B.V. Goboony heeft de geanonimiseerde klantdata gekocht, maar kan deze alleen uitlezen nadat een huurder of verhuurder via het zogenaamde opt-in proces hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De curator zelf beschikt niet over de programmatuur om de veiliggestelde data in te lezen. De curator kan deze data niet aan u verstrekken.

8. Wat moet ik doen bij schade aan de camper of caravan

Sommige gebruikers van het platform hebben bij de boeking een verzekering afgesloten ter dekking van eventuele schade aan de camper. Mogelijk dient uw schadeclaim nog te worden afgehandeld of ingediend. De curator verwijst naar het stappenplan dat zij eerder op de website van haar kantoor plaatste: https://www.gmw.nl/faillissement-camptoo-groep-schade-aan-camper-of-caravan/

De gebruiker van het platform dient de schadeafhandeling rechtstreeks met de verzekeraar af te handelen. De curator is daar niet bij betrokken.

9. Kan de curator bemiddelen tussen verhuurder en huurder ten aanzien van niet uitgevoerde boekingen en/of schadesituaties?

CamptooNL exploiteerde een online boekingsplatform. CamptooNL was geen partij bij de huurovereenkomst die tussen huurders en verhuurders tot stand kwam. Het faillissement van CamptooNL heeft er onder andere toe geleid dat boekingen geen doorgang meer vonden, bijvoorbeeld omdat de door de huurder gedane (aan)betaling niet door Camptoo is doorbetaald c.q. kon worden doorbetaald aan de verhuurder.

Omdat CamptooNL geen partij was bij de huurovereenkomst tussen verhuurders en huurders, zal de curator ook geen standpunt ten aanzien van de rechtspositie tussen verhuurders en huurders innemen. De curator zal geen bemiddelingshandelingen verrichten.

10. Ik heb geïnvesteerd in Camptoo door aandelen te nemen in Deelit Ventures B.V. De aandelen zijn door het faillissement niks meer waard. Kan ik mijn vordering in het faillissement indienen?

Nee. Indien de door u aan Camptoo (Deelit Ventures B.V.) verstrekte lening is omgezet in aandelen, dan kunt u geen vordering in het faillissement van Deelit Ventures B.V. indienen omdat de aandelen geen waarde meer hebben. Doordat de lening is omgezet in aandelen, heeft u geen vordering meer uit hoofde van geldlening op Deelit Ventures B.V. U bent in plaats daarvan eigenaar van een aandeel geworden. Een schadevordering wegens waardevermindering van het aandeel kan niet tegen de vennootschap zelf worden ingesteld en dus daarom ook niet in het faillissement worden ingediend.

Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Advocaat/partner

Stephanie is partner bij GMW advocaten en gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer