24 november 2014

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar per 1 januari 2015

Door Gilyan Parker

Nu komt de betaler van kinderalimentatie nog in aanmerking voor de zogenaamde ‘buitengewone lastenaftrek’, maar dat stopt per 1 januari 2015 als de Wet hervorming kindregelingen in werking treedt.

 Wat gaat er voor u veranderen?

Wet hervorming kindregelingen (33716)

De fiscale regelgeving voor gezinnen met kinderen wijzigt met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend. Dat was aanvankelijk nog onduidelijk, maar inmiddels is zeker dat de nieuwe wet er komt. In de eerste plaats wordt het zogenaamde ‘kindgebonden budget’ verhoogd. Het kindgebonden budget is net als de kinderbijslag een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, maar dan afhankelijk van inkomen en vermogen. Onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen heeft de ontvanger van kinderalimentatie – meestal de moeder – recht op een kindgebonden budget. In de tweede plaats komt het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie (de buitengewone lastenaftrek) te vervallen. De alimentatiebetaler – meestal de vader – heeft recht op dit fiscaal voordeel bij een kinderalimentatie van € 140,– per kind per maand. Deze fiscale tegemoetkoming levert al snel een paar tientjes per maand per kind op.

Standpunt rechterlijke macht

Alimentatie wordt berekend op grond van de zogenaamde ‘Trema normen’. Dat zijn rekenregels opgesteld door een expertgroep van de rechterlijke macht. Eind november is bekend geworden hoe de expertgroep per 1 januari 2015 zal omgaan met de wijzigingen. In de eerste plaats brengt een verhoging van het kindgebonden budget een lagere behoefte van een kind aan kinderalimentatie met zich. Dat kan aanleiding zijn voor de alimentatiebetaler om een lagere kinderalimentatie te vragen. In sommige situaties zal de kinderalimentatie helemaal komen te vervallen omdat met de kinderbijslag en het kindgebonden budget volledig in de behoefte van een kind voorzien kan worden. In de tweede plaats neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af omdat het fiscaal voordeel komt te vervallen. Dit is niet alleen van belang voor nog vast te stellen bijdragen maar kan ook aanleiding geven tot herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde kinderalimentatie. De alimentatiebetaler zou dus een verlaging kunnen vragen van de geldende bijdrage. Of de wijziging in de fiscale regelgeving ook daadwerkelijk tot een verandering van de geldende bijdrage leidt, blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In het nieuwe Trema rapport staat niet dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 in elke situatie een herberekening rechtvaardigt.

Slotsom

U moet er op bedacht zijn dat uw ex aan de bel trekt en om een herberekening vraagt als gevolg van de nieuwe regelgeving. Volgens de rechterlijke macht kunnen deze nieuwe regels namelijk aanleiding geven tot een herbeoordeling. Of ook voor u de kinderalimentatie wijzigt, hangt af van uw specifieke situatie. De nieuwe wetswijziging zal zeker tot veel wijzigingsverzoeken leiden.

Meer informatie

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer