22 september 2017

Nieuwe Wet aanpak woonoverlast: nu eindelijk een goed instrument om overlastveroorzakers aan te pakken?

Door Glenn Kerver

Overlast veroorzaakt door buren komt vaak voor: schreeuwen, pesterijen, late feestjes, blaffende honden of het vernielen van eigendommen. Dit creëert onrust voor omwonenden en gaat vaak gepaard met drank en drugs.

Het is voor de gemeente echter moeilijk hiertegen op te treden en een daadwerkelijk praktische aanpak blijft vaak uit. De nieuwe Wet aanpak woonoverlast moet daar verandering in brengen (artikel 151d Gemeentewet). Deze wet geldt vanaf 1 juli 2017. In deze blog vertel ik u wat deze wet inhoudt.

Aanleiding Wet aanpak woonoverlast

Tot voor kort had de overheid maar twee opties om een overlastveroorzaker aan te pakken: een waarschuwing geven of de woning sluiten. De eerste maatregel heeft vaak geen effect en de tweede wordt meestal te ingrijpend geacht. Er was daarom behoefte aan een tussenvariant. De Wet aanpak woonoverlast geeft de burgemeester de bevoegdheid om een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen aan de overlastveroorzaker. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de overlastveroorzaker voortaan na een bepaalde tijd geen muziek meer mag draaien, bepaalde bezoekers niet mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven of het portiek moet schoonhouden. Het kan ook gericht zijn op overlast van het illegaal verhuren via Airbnb.

Wanneer en aan wie mag een gedragsaanwijzing worden opgelegd?

Een gedragsaanwijzing mag pas worden opgelegd, indien blijkt dat andere minder ingrijpende maatregelen, zoals een waarschuwing of buurtbemiddeling, geen effect hebben. Daarnaast moet de woonoverlast langdurig en ernstig zijn. De gedragsaanwijzing kan worden opgelegd aan degene die de woning gebruikt en is dus niet bedoeld voor de verhuurder.

Sancties niet naleven gedragsaanwijzing

Indien de gedragsaanwijzing niet wordt nageleefd, kan het zijn dat de overlastveroorzaker gehouden is een geldbedrag te betalen. Wanneer dit niet voldoende is, kan over worden gegaan tot feitelijk handelen. Hierbij kan worden gedacht aan de sanctie dat de geluidsapparatuur in beslag wordt genomen of bezoekers verwijderd worden. De kosten kunnen worden verhaald op de overlastveroorzaker.

Heeft de gemeente (nog) geen gedragsaanwijzing opgelegd aan uw buren van wie u overlast ervaart? Of heeft de gemeente een gedragsaanwijzing opgelegd en houden uw buren zich hier niet aan? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via de gegevens aan de rechterzijde van deze pagina. Wij kunnen u ook bijstaan met onze huurrecht advocaten in geschillen met huurders die bij omwonenden overlast veroorzaken.

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer