30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Door Wouter de Veer

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Een verhuurder kan de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzeggen op grond van de wettelijke opzeggingsgronden uit artikel 7:274 BW. Een veelvoorkomende opzeggingsgrond is ‘dringend eigen gebruik’. Hiervan is sprake als de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft, wil slopen of wil renoveren terwijl dat zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Voorwaarden

De wet stelt drie voorwaarden aan de opzegging wegens dringend eigen gebruik:

  1. De verhuurder moet de woning dringend zelf nodig hebben voor zijn eigen gebruik;
  2. De belangenafweging moet in het voordeel van de verhuurder uitvallen;
  3. Er moet passende vervangende woonruimte beschikbaar zijn voor de huurder.

Dringend eigen gebruik

Het eerste wettelijke vereiste bepaalt dat het om ‘eigen’ gebruik moet gaan. Gebruik door anderen, zoals gebruik door de kinderen van de verhuurder, valt hier in beginsel niet onder. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt gebruik door derden (zoals een werknemer) als eigen gebruik gekwalificeerd indien de verhuurder hier belang bij heeft. Daarnaast moet de verhuurder aannemelijk maken dat het gebruik dringend is.

Belangenafweging

Indien wordt aangenomen dat sprake is van dringend eigen gebruik aan de zijde van de verhuurder, vindt vervolgens een belangenafweging plaats. Alle belangen van zowel de huurder als de verhuurder spelen daarbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid en leeftijd van de huurder en de gebondenheid aan de woning in verband met familie, werk en voorzieningen. De belangen van de verhuurder zijn doorgaans gelijk aan de dringende reden voor opzegging van de huurovereenkomst. Daarbij zijn er ook omstandigheden die nadelig voor de verhuurder kunnen uitpakken, zoals het feit dat de verhuurder de spoedeisende situatie zelf in de hand heeft gewerkt, de verhuurder in staat is om andere geschikte woonruimte te kopen/huren, of dat de verhuurder ook andere woningen tot zijn heeft.

Passende vervangende woonruimte

Indien de belangenafweging in het voordeel van de verhuurder uitvalt, dient de verhuurder aannemelijk te maken dat voor de huurder passende vervangende woonruimte beschikbaar is. Uit rechtspraak volgt dat de vervangende woonruimte niet per se gelijk hoeft te zijn aan de huidige woning. Ook woningen die qua ligging en/of grootte hetzelfde woongenot bieden, kunnen passend zijn. Maar ook de persoonlijke (financiële) omstandigheden van de huurder en de plaatselijke omstandigheden spelen een rol.

Verhuiskostenvergoeding

Als het beroep op de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ door de verhuurder slaagt, kan de huurder doorgaans aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming voor de verhuis- en herinrichtingskosten van de huurder.

Schadeplichtigheid verhuurder

De verhuurder is schadeplichtig als hij de woning niet in gebruik neemt nadat de huurovereenkomst is beëindigd in verband met dringend eigen gebruik, tenzij dit bijvoorbeeld het gevolg is van overmacht. Beslissend is of de verhuurder een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over de wil om de woning zelf in gebruik te nemen.

Wachttijd

Verder is relevant dat in de wet een wachttijd is opgenomen. Indien de verhuurder het pand in verhuurde staat heeft gekocht, kan de koper/verhuurder gedurende de eerste drie jaar geen gebruikmaken van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij een opzegging van de huurovereenkomst? Neem dan gerust contact met mij, of een van de andere specialisten van GMW advocaten, op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wouter de Veer

Wouter de Veer

Advocaat

Wouter is advocaat binnen de sectie Vastgoed & Huur.

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer