11 december 2016

Samenwerking GMW advocaten en Risqwise op het gebied van pensioen

Door Gilyan Parker

Wet Pensioencommunicatie, een zorg(plicht) minder voor de werkgever?!

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. De wet is ingevoerd, omdat uit onderzoek bleek dat het pensioenbewustzijn bij de gemiddelde Nederlander erg laag was. Om de werknemer op een begrijpelijke wijze de pensioenregeling uit te leggen is het ‘Pensioen 1-2-3’ ontstaan. Hieronder een kort overzicht van het Pensioen 1-2-3, uw verregaande zorgplicht én hoe daaraan te voldoen. Om de inhoud van de pensioenregeling beter over te brengen aan de werknemer is er gekozen voor een zogenaamde gelaagde vorm van pensioencommunicatie door de pensioenuitvoerder. De Pensioenfederatie (namens de pensioenfondsen) en het Verbond van Verzekeraars hebben samen opgetrokken om één uniforme wijze van communicatie te ontwikkelen. Daarbij is gekozen voor drie communicatielagen, vandaar ook de term: ‘Pensioen 1-2-3’. Wij zullen de 3 lagen hieronder toelichten. 1e laag In deze laag zou de pensioenregeling in 5 minuten duidelijk moeten zijn voor een deelnemer. Daarnaast worden in deze laag alle belangrijke onderdelen van de pensioenregeling benoemd. Doordat alle pensioenuitvoerders gebruik te maken van uniforme iconen kan de deelnemer snel zien wat er wel en niet in de pensioenregeling is geregeld en zal bij een overstap naar een andere pensioenregeling wederom met dezelfde symbolen te maken krijgen.

pensioenregeling

 

2e laag De 2e laag gaat verder in detail in op de pensioenregeling en noemt men ‘de pensioenregeling in 30 minuten’. In deze laag wordt dieper ingegaan op de informatie die in de 1e laag wordt gegeven. 3e laag Hierin wordt de pensioenregeling in detail uitgelegd. Dit betreft diepgaande informatie zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. De 1e laag van het Pensioen 1-2-3 heeft met ingang van 1.7.2016 ook de startbrief vervangen. En met ingang van 1.7.2017 wordt het Pensioen 1-2-3 ook aangeboden aan voormalig deelnemers. De grote vraag die werkgevers zich zullen stellen is of zij met het Pensioen 1-2-3 ontslagen zijn van eigen pensioencommunicatie. Informatieplicht bij start arbeidsovereenkomst De werkgever heeft dus een informatieplicht ten opzichte van de werknemers over de pensioenregeling. De werkgever is verplicht om binnen één maand na de start van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten of de werknemer aan een pensioenregeling gaat deelnemen. De werkgever kan eenvoudig aan deze wettelijke plicht voldoen door in de arbeidsovereenkomst een pensioenclausule op te nemen, waarin vaak niet veel meer staat dan dát de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling. Als de werkgever deze informatieplicht schendt dan kan de werknemer schade oplopen en die bij de werkgever claimen. Denk aan de situatie dat de werkgever niets laat weten, de werknemer denkt geen pensioen op te bouwen en zelf kosten maakt voor een vervangende pensioenvoorziening in de vorm van een lijfrente of banksparen. Als vervolgens blijkt dat de werknemer wél kan c.q. moet deelnemen aan een pensioenregeling bij de werkgever, dan valt niet uit te sluiten dat de werknemer een claim voor zijn kosten bij de werkgever neer legt. De werkgever heeft bij communicatie en informatie over pensioen een spilfunctie en is eerste aanspreekpunt van de werknemer. Dus ook als er in de informatievoorziening vanuit de pensioenuitvoerder (zoals Pensioen 1-2-3) iets mis gaat.

Informatieplicht bij wijziging pensioenregeling

Niet alleen bij de start van de arbeidsovereenkomst maar ook tijdens het dienstverband heeft de werkgever een vergaande informatie- en zorgplicht over het pensioen en moet de werkgever daarover duidelijk, voldoende en tijdig met de werknemer communiceren. Dat geldt bijvoorbeeld bij wijzigingen van de pensioenregeling en bij “life events” zoals scheiding, huwelijk en arbeidsongeschiktheid die invloed kunnen hebben op de pensioenregeling.

Conclusie en tips

Communicatie door de werkgever kan plaatsvinden via allerlei communicatiemiddelen zoals brieven, brochures, presentaties. Pensioen 1-2-3 is daar een onderdeel van en zal kunnen bijdragen aan het pensioen bewuster maken van deelnemers. Naast het Pensioen 1-2-3 zijn er nog steeds verplichtingen voor de werkgever om op een juiste en begrijpelijke wijze te communiceren naar zijn werknemers. Het Pensioen 1-2-3 is hier een goede basis voor maar pensioencommunicatie gaat verder. Aan alle informatie vanuit werkgever en pensioenuitvoerder kan een werknemer rechten ontlenen. Het zal duidelijk zijn dat als de werknemer vindt dat zijn rechten niet worden nagekomen, hij kan proberen schade op de werkgever te verhalen. Voor een werkgever is de opmerking in een document “hieraan kunnen geen rechten worden ontleend” niet altijd voldoende om onder aansprakelijkheid uit te komen. Zorg dat je altijd in lijn met het Pensioen 1-2-3 blijft communiceren en gebruik hierbij desnoods de symbolen en terminologie die men ook herkent vanuit het Pensioen 1-2-3. Neemt u bij vragen over de communicatie over pensioen, zowel bij de start van het dienstverband als bij wijziging van de pensioenregeling, contact op met Koen Vermeulen of Martijn van Altenburg. Koen Vermeulen is arbeids- en pensioenrecht advocaat bij GMW advocaten in Den Haag en Martijn van Altenburg is partner en pensioenconsultant bij RisQwise in Rotterdam. Zij schreven deze informatie op persoonlijke titel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer