23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Door Lucie Burggraaff

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Meer informatie over de turboliquidatie kunt u hier vinden. De positie van de schuldeisers bij een onrechtmatige turboliquidatie is niet zeer sterk. Zij hebben slechts beperkte rechtsmiddelen tot hun beschikking. Toch kan de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ hier mogelijk verandering inbrengen.

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Een turboliquidatie is onrechtmatig wanneer achteraf blijkt dat er toch activa in de ontbonden onderneming zaten. Momenteel kunnen schuldeisers de volgende stappen nemen als een turboliquidatie onrechtmatig plaatsvindt:

  • Een verzoek tot heropening van de vereffening indienen op grond van artikel 2:23c BW;
  • Het faillissement van de onderneming aanvragen;
  • Een bestuurder aansprakelijk stellen door de onzorgvuldige vereffening van de onderneming.

Of een turboliquidatie onrechtmatig is of niet, is lastig in te schatten voor schuldeisers. Schuldeisers hebben namelijk geen inzage in de geliquideerde onderneming en kunnen slechts het jaarverslag bij de Kamer van Koophandel (KvK) opvragen. Vaak staan schuldeisers daarom met lege handen na een turboliquidatie.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op dit moment is het aan de schuldeisers om het bestaan van activa van de geliquideerde onderneming te bewijzen. Dit is gezien de informatieachterstand van de schuldeisers zeer lastig te onderbouwen. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wil deze positie te versterken. Het bestuur van de onderneming die over wil gaan tot turboliquidatie, dient de volgende stukken binnen tien dagen na de turboliquidatie te deponeren bij de KvK:

  • een balans en een overzicht van activa en passiva inzake het boekjaar waarin de onderneming is ontbonden;
  • een beschrijving voor het ontbreken van activa op het tijdstip van ontbinding;
  • indien van toepassing, de redenen voor het onbetaald laten van schuldeisers;
  • indien van toepassing, de manier waarop de activa zijn verdeeld over schuldeisers voorafgaand aan de liquidatie in verband met de afwikkeling van de geliquideerde onderneming;
  • wanneer op grond van Boek 2 BW een plicht bestaat waar nog niet aan is voldaan, de jaarrekeningen (inclusief accountantsverklaring) betreffende de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden.

Als het bestuur deze plicht op grond van het voorgestelde artikel 2:19b lid 1 BW niet nakomt, is zij mogelijk strafbaar op grond van de Wet op de economische delicten. Daarnaast versterkt het wetsvoorstel de positie van schuldeisers bij een onrechtmatige turboliquidatie: zij kunnen nu de bovenstaande stukken opvragen bij de KvK.

De wet bevindt zich nu in de voorbereidingsfase bij de Tweede Kamer. Hierna zal de Tweede Kamer over het wetsvoorstel debatteren.

Hulp bij turboliquidatie?

Bent u schuldeiser van een geliquideerde onderneming waarvan u vermoedt dat deze onrechtmatig plaatsvond? Of bent u bestuurder en wenst u op een zorgvuldige manier een turboliquidatie uit te voeren? Neem dan gerust contact met ons op.

Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Advocaat

Lucie is advocaat binnen de ondernemings- en insolventiepraktijk.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer