10 augustus 2020

Ondernemers: let op registratieverplichting nieuwe UBO-register

Door Janine van den Bemt

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van het zogeheten ‘UBO-register’ aangenomen.

Vanaf de inwerkingtreding op 8 juli 2020, zijn ondernemingen verplicht om te onderzoeken wie de uiteindelijke eigenaren van de onderneming zijn.

De volgende stap is de ‘lancering’ van het UBO-register. Het UBO-register zal naar verwachting op 27 september 2020 worden geopend. In dit register moeten ondernemingen registreren wie de uiteindelijke eigenaren van de onderneming zijn.

U doet er goed aan om te controleren of deze nieuwe verplichtingen ook voor uw onderneming gelden. Daar helpen wij u uiteraard graag bij. 

 

Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is en/of feitelijke zeggenschap heeft over een vennootschap of andere ‘juridische entiteit’. Als UBO kwalificeert in ieder geval een natuurlijk persoon die (al dan niet indirect) meer dan 25 procent van de aandelen of stemrechten houdt. Een persoon die op andere wijze uiteindelijk eigenaar is van of feitelijke zeggenschap heeft over een onderneming kan ook als UBO worden aangemerkt.

Binnen één onderneming kunnen er meerdere UBO’s zijn. Ook kan het zo zijn dat er geen enkel natuurlijk persoon kan worden aangewezen als UBO. In dat geval moet er een zogenaamde ‘pseudo-UBO’ worden aangewezen. Bij een besloten vennootschap kan dit bijvoorbeeld de statutair bestuurder zijn, bij een vennootschap onder firma bijvoorbeeld één van de vennoten.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt inzichtelijk wie het, al dan niet op de achtergrond, écht voor het zeggen heeft binnen een onderneming. Ondernemingen moeten informatie verzamelen over hun UBO’s en moeten deze informatie registeren in het UBO-register. De informatie moet ‘up-to-date’ zijn: eventuele wijzigingen moeten vrijwel direct in het register worden doorgevoerd.

Een gedeelte van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Hierdoor kunnen ondernemingen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken gaan of willen doen.

Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel.

Waarom komt er een UBO-register?

Het voornaamste doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en/of financiering van terrorisme. De invoering van deze registratieverplichting vloeit voort uit Europese regelgeving: de vierde Europese anti-witwasrichtlijn uit 2018.

Wat wordt er geregistreerd?

In het UBO-register wordt zoals gezegd opgenomen wie de uiteindelijk belanghebbende is van een onderneming. De volgende gegevens van de UBO moeten worden geregistreerd:

  1. het Burgerservicenummer/ buitenlands fiscaal identificatienummer;
  2. de naam, geboortedatum en geboorteland- en plaats;
  3. nationaliteit, woonstaat en woonadres;
  4. de aard en omvang van het economische belang dat de UBO in een onderneming heeft, onderverdeeld in de klassen: meer dan 25-50%, 50%-75% en 75%-100%.

Ook moeten er bepaalde stukken aan de Kamer van Koophandel worden overhandigd, waaronder een kopie van het identiteitsbewijs van de UBO en documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijken.

Wie kan de geregistreerde gegevens inzien?

Niet alle geregistreerde gegevens worden openbaar gemaakt. Het merendeel van de geregistreerde gegevens is slechts inzichtelijk voor een aantal bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid.

Het openbare gedeelte van het register kan niet worden doorzocht op naam van de UBO. Het openbare gedeelte is slechts doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. In uitzonderlijke gevallen kan een UBO de Kamer van Koophandel vragen om ook deze openbare gegevens af te schermen.

Voor wie geldt de registratieverplichting?

De registratieverplichting zal gaan gelden voor onder andere besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen onder firma. De registratieverplichting zal niet gaan gelden voor onder andere beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en verenigingen van eigenaren.

De reeds bestaande vennootschappen krijgen 18 maanden de tijd om hun UBO(‘s) te registreren. Er zijn circa 1,7 miljoen reeds bestaande ondernemingen die als gevolg van deze nieuwe wet een UBO moeten registeren, aldus de Minister van Financiën.

Nieuwe ondernemingen moeten direct bij inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel een UBO inschrijven.

Niet nakoming

Het handelen in strijd met de verplichting om de (juiste) UBO te registeren bij de Kamer van Koophandel, levert een economisch delict op. U riskeert in dat geval een dwangsom, een geldboete van maximaal € 21.750,- en (in uitzonderlijke gevallen) een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden. Het is dus belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het UBO-register of wilt u weten of u kwalificeert als UBO? Neem gerust contact met ons op.

 

Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Advocaat

Janine is advocaat in de insolventierechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer