14 juli 2014

Uitzetting bij betalingsachterstand

Door Gilyan Parker

Huurachterstand komt steeds meer voor, zo bleek afgelopen week. Met als uiterste gevolg de ontbinding van de huurovereenkomst. Wat zijn nu de regels?

De huurder dient de huurpenningen op tijd te betalen, dat wil zeggen voor of op de eerste dag van de maand, tenzij partijen in het huurcontract anders zijn overeengekomen. In tijden van crisis komt het vaak voor dat de huurder de huurpenningen niet tijdig of überhaupt niet voldoet. De huurder pleegt dan wanprestatie. Veel verhuurders (en huurders) vragen zich af wanneer een huurachterstand of het te laat betalen van de huurpenningen een grond oplevert om het huurcontract te ontbinden.

Ontbinding huurcontract

In de jurisprudentie wordt een huurachterstand van (ten minste) drie maanden vaak als ernstig genoeg beschouwd om het huurcontract te kunnen ontbinden. Hetzelfde geldt voor huurders die stelselmatig te laat betalen. Om ontbinding van het huurcontract te verkrijgen, zal de verhuurder naar de kantonrechter moeten gaan. De kantonrechter zal dan beoordelen of gelet op alle omstandigheden van het geval de tekortkoming ernstig genoeg is om een ontbinding te rechtvaardigen. De kantonrechter heeft overigens de bevoegdheid de huurder van woonruimte een zgn. “terme de grace” te geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De huurder krijgt dan ten hoogste een maand om alsnog de achterstallige huurpenningen te betalen.

Advies aan verhuurders

Het advies aan verhuurders is om in gevallen van structurele betalingsachterstanden de wanbetalingen nauwkeurig bij te houden en de huurder telkens aan te schrijven. Vervolgens kan met het opgebouwde dossier de kantonrechter er van overtuigd worden dat ontbinding gerechtvaardigd is. Overigens zij opgemerkt dat ontbinding uiteraard niet zal plaatsvinden als de verhuurder aantoonbaar zelf in verzuim is, omdat hij bijvoorbeeld zijn onderhoudsverplichtingen niet is nagekomen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

19 september 2023

Verhuurders opgelet: huurprijsindexering onder omstandigheden mogelijk volledig buiten toepassing!

De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

Lees meer

26 juli 2023

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV)

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap (‘WGV’) in werking getreden. Het doel van de WGV is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars is daarbij centraal gesteld.

Lees meer

18 juli 2023

De Wet vaste contracten

Op 16 mei 2023 is het Wetsvoorstel vaste contracten aangenomen door de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel beoogt tijdelijke huurcontracten voor woonruimten, in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, af te schaffen.

Lees meer