1 mei 2016

Uw appartement verhuren via Airbnb? U kunt niet om de VvE heen!

Door Glenn Kerver

Heeft u een appartement beschikbaar dat onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars, let dan goed op als u uw appartement voor korte duur aan toeristen wilt verhuren.

De VvE heeft veel macht in handen om het individuele appartementseigenaren lastig te maken in het geval (onrechtmatig) aan toeristen wordt verhuurd. De VvE kan voor meerdere ankers gaan liggen.

Vergunning

Vaak heeft u als appartementseigenaar een vergunning nodig van de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen, wanneer u het appartement voor short-stay doeleinden wilt gebruiken (Airbnb). Het hebben van een publiekrechtelijke vergunning wil nog niet zeggen dat u het appartement ook volgens de regels van het VvE recht mag verhuren. U heeft namelijk ook toestemming van de VvE nodig om uw appartement aan toeristen te verhuren.

Splitsingsakte

Het is belangrijk in ieder geval uw splitsingsakte en splitsingsreglement scherp op het netvlies te hebben. In deze documenten staan vaak specifieke verbodsbepalingen op basis waarvan het gebruik van uw appartement voor short-stay activiteiten niet is toegestaan. Overtreedt u deze regels, dan kan de VvE (onder meer) hoge boetes van u vorderen.

Met de toenemende populariteit van onder meer Airbnb worden rechters steeds vaker gevraagd om een oordeel te geven of short-stay verhuur in specifieke gevallen is toegestaan. Veelal komt de rechter tot oordeel dat verhuur volgens dit nieuwe principe niet mag.

Recente uitspraak

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over een verbod in de splitsingsakte om een privé appartement te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. De kantonrechter heeft de verhurende appartementseigenaar in het ongelijk gesteld. Wat was er aan de hand?

Een individuele appartementseigenaar verhuurde zijn appartement één of twee keer per maand voor korte duur aan voor bijkomende toeristen. De overige leden van de VvE hadden bezwaar tegen het feit dat toeristen het in het geding zijnde appartement steeds voor korte duur huurden. Het bezwaar van de overige VvE leden zat hem in het feit dat er in de splitsingsakte was bepaald dat het appartement een woonbestemming heeft. Een ander bezwaar was dat short-stay verhuur tot geluidsoverlast zou leiden.

Tijdens een algemene ledenvergadering is er een besluit genomen dat verhuur korter dan één maand niet meer was toegestaan op straffe van een hoge dwangsom. De individuele appartementseigenaar was het met dit besluit niet eens en stapte naar de kantonrechter om het genomen besluit te laten vernietigen.

Kantonrechter

De kantonrechter wees het verzoek om vernietiging van het besluit resoluut af. De rechter was van mening dat onder wonen wordt verstaan: “het hebben van een duurzaam verblijf in de woning”. Wanneer de woning (telkens) voor short-stay activiteiten wordt gebruikt is daarvan geen sprake meer. Aldus is door de individuele appartementseigenaar in strijd gehandeld met de splitsingsakte. Het verzoek om vernietiging van het genomen besluit kon niet slagen. Het andere argument van de VvE dat short-stay verhuur voor overlast zou zorgen, heeft de rechter als aannemelijk gezien. De VvE heeft daarom niet onredelijk jegens de individuele appartementseigenaar gehandeld. Het in de algemene ledenvergadering van de VvE genomen besluit is in stand gebleven. Het via Airbnb verhuren van het appartement zal voor de appartementseigenaar hoge boetes tot gevolg hebben.

Advies?

Overweegt u een appartement voor short-stay activiteiten te gebruiken, dan is het raadzaam tijdig met een gespecialiseerde VvE advocaat contact op te nemen om te kijken of het in uw specifieke situatie is toegestaan. De specialisten van de vastgoedsectie van GMW advocaten hebben veel geadviseerd op dit gebied en kunnen u precies uitleggen of in het door u aangedragen geval mogelijk is uw appartement via bijvoorbeeld Airbnb te verhuren.

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.

Gerelateerde blogs

19 september 2023

Verhuurders opgelet: huurprijsindexering onder omstandigheden mogelijk volledig buiten toepassing!

De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

Lees meer

26 juli 2023

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV)

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap (‘WGV’) in werking getreden. Het doel van de WGV is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars is daarbij centraal gesteld.

Lees meer

18 juli 2023

De Wet vaste contracten

Op 16 mei 2023 is het Wetsvoorstel vaste contracten aangenomen door de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel beoogt tijdelijke huurcontracten voor woonruimten, in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, af te schaffen.

Lees meer