14 juni 2018

Telt uw vermogen mee bij het berekenen van alimentatie?

Door Dylan Bertsch

Alimentatie wordt bepaald op basis van uw inkomsten en lasten.

Hoe zit het met uw vermogen? In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden? In deze blog vertel ik u hier meer over.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Wat valt er onder inkomen uit vermogen?

Als vermogen rendeert, levert het inkomen op. Denk aan rente of aan huur. Huurinkomsten (min de lasten) behoren tot het inkomen van een alimentatiebetaler of alimentatieontvanger, net als salaris. Rente-inkomsten evenzeer, maar hoe hoog zijn deze rente-inkomsten? In de ‘Alimentatienormen’, aan de hand waarvan in Nederland alimentatie wordt berekend, wordt de rente vastgesteld op een fictief rendement van 4%, zoals ook de belastingdienst dat doet voor uw box III vermogen. Aangezien de rentestand nog altijd laag is, is er alle reden om met een lager percentage te rekenen. Maar let op: als u wilt dat met een lager percentage dan 4 wordt gerekend, moet u dit wel duidelijk en gedocumenteerd voor het voetlicht brengen, anders wordt al snel op een rendement van 4% teruggevallen.

Tellen uw erfenissen en schenkingen mee?

Ook het vermogen dat u bij een echtscheiding niet met uw ex hoeft te delen telt mee. Als u een erfenis en/of schenking hebt ontvangen, maar in koude uitsluiting bent gehuwd, dan wel in gemeenschap van goederen na 1 januari 2018, óf daarvoor maar de erfenis en/of schenking onder een uitsluitingsclausule hebt ontvangen, hoeft u deze niet met uw ex te delen. In dat laatste geval heeft de erflater of schenker in zijn testament of bij zijn schenking bepaald dat wat u ontvangt niet in enige gemeenschap van goederen valt. In al deze situaties is uw vermogen dus veilig voor de vermogensverdeling. Maar niet voor de alimentatie. Het rendement op dit vermogen vormt inkomen waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van alimentatie, althans in principe. Ik ben namelijk ook een aantal uitspraken tegengekomen waarin de rechter dit vermogen en het rendement daarop buiten beschouwing heeft gelaten. Dat is vrij controversieel dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken.

Dan verkoopt u toch gewoon de boot?

Onder specifieke omstandigheden kan het zo zijn dat van u verwacht wordt uw vermogen (deels) op te eten. Dan wordt dus niet enkel rekening gehouden met het rendement op uw vermogen, maar ook met uw vermogen zelf. Bent u alimentatiebetaler dan betekent dit bijvoorbeeld dat u vastgoed moet verkopen, spaargeld moet opnemen of uw ontslagvergoeding moet aanwenden om daarmee alimentatie te voldoen. Bent u alimentatieontvanger dan moet u bijvoorbeeld spaargeld aanboren om daarmee in de kosten van uw levensonderhoud te voorzien. Onder welke feiten en omstandigheden moet worden ingeteerd op vermogen is niet in één algemene regel samen te vatten. In principe hoeft het niet, maar er kunnen zich uitzonderingssituaties voordoen. Het hangt af van de financiële posities van u en uw ex of dit van één van u gevergd kan worden. Wat zijn uw beider inkomsten, hoeveel vermogen is er en waar bestaat dit uit, hoe verhouden uw financiële posities zich tot elkaar, hoe zit het met pensioenopbouw, gaat het om kinder- of partneralimentatie, was u getrouwd in koude uitsluiting of gemeenschap? etc.

Vermogen telt mee

Met uw vermogen wordt bij het vaststellen van alimentatie wel degelijk rekening gehouden. In welke mate is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. 

 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

23 november 2023

Een vergoedingsrecht, wat betekent dat eigenlijk bij echtscheiding?

Vaak gaat het bij een echtscheiding over vergoedingsrechten. Maar wat is een vergoedingsrecht eigenlijk?

Lees meer

9 november 2023

Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden, is het zogeheten ‘periodiek verrekenbeding’.

Lees meer

10 oktober 2023

Betekent inkomensverlies hogere kinderalimentatie?

In sommige gevallen lijdt een ouder inkomensverlies, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een nieuwe baan. Op grond van de wet kan door dergelijke omstandigheden de hoogte van kinderalimentatie worden aangepast.

Lees meer