24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Door Rosemarie Post

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die in beginsel wordt betaald door de ene ouder aan de andere ouder, met als doel bij te dragen aan de kosten van opvoeding en onderhoud van een kind.

Het belangrijkste doel van kinderalimentatie is om ervoor te zorgen dat het welzijn en de financiële behoeften van een kind worden gewaarborgd, ongeacht de scheiding of breuk tussen de ouders. De ouder bij wie het kind verblijft, draagt dagelijks bij aan de opvoeding, terwijl de ouder die niet het hoofdverblijf van het kind heeft, financieel bijdraagt om ervoor te zorgen dat de kosten van levensonderhoud, kleding, onderwijs, medische zorg en andere benodigdheden worden gedekt.

Tot wanneer en aan wie moet kinderalimentatie betaald worden?

Tot de leeftijd van 18 jaar moet de kinderalimentatie aan de andere ouder worden betaald. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie loopt echter door totdat een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Ouders zijn namelijk verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd 21 jaar niet hebben bereikt. Vanaf de 18e verjaardag van een kind kan de kinderalimentatie aan het kind zelf worden betaald en niet langer aan de andere ouder. Ouders kunnen samen afspraken maken over hoeveel zij meebetalen in het levensonderhoud en de studie van hun jong-meerderjarige kind.

Hoogte van de kinderalimentatie

Over het algemeen is op voorhand niet mogelijk om te zeggen hoeveel kinderalimentatie u moet betalen voor uw jong-meerderjarige kind. Dit is namelijk afhankelijk van een groot aantal omstandigheden. Woont uw kind op zichzelf? Studeert uw kind? Heeft uw kind een baan? Heeft u nog meer kinderen? Wat is uw inkomen en dat van de andere ouder? Een advocaat kan aan de hand van deze uitgangspunten een berekening maken waaruit volgt hoeveel kinderalimentatie u moet betalen en hoe dit verdeelt moet worden tussen de ouders.

Afspraken maken lukt niet

Als u het niet eens wordt over de kinderalimentatie, dan kan de rechter een bedrag vaststellen. Dit betekent dat u naar de rechtbank moet. Zolang een kind minderjarig is, is de ouder die de kinderalimentatie zal ontvangen bevoegd te procederen over de kinderalimentatie. Als het gaat om kinderalimentatie voor een kind dat jong-meerderjarig is, kan de jongmeerderjarige zelf in rechte optreden. Het is echter ook mogelijk dat de jong-meerderjarige de andere (vaak verzorgende) ouder machtigt om in rechte voor hem op te treden. Doordat de andere ouder met een volmacht namens de jongmeerderjarige een verzoek kan indienen, wordt de jongmeerderjarige een procedure tegen een van zijn ouders bespaard. Dat is belangrijk, nu zo veel mogelijk vermeden moet worden dat ouder en kind in een rechtszaal tegenover elkaar komen te staan.

Kan de alimentatieverplichting voor de jong-meerderjarige worden gematigd?

Het is mogelijk dat de kinderalimentatie ten behoeve van de jong-meerderjarige wordt gematigd. Het is echter belangrijk om hierbij op te merken dat deze situaties vaak extreme en uitzonderlijke omstandigheden betreffen. Rechters zullen elk geval individueel beoordelen en kijken naar de specifieke feiten en omstandigheden voordat ze een beslissing nemen over matiging van de kinderalimentatie. Hieronder een aantal voorbeelden waarin de rechter mogelijk zou kunnen oordelen dat de verplichting tot kinderalimentatie aan de jong-meerderjarige wordt gematigd:

  • extreem gedrag: wanneer de jongmeerderjarige herhaaldelijk bedreigingen, beledigingen of ernstig schadelijk gedrag vertoont jegens de ouder die alimentatie zou moeten betalen.
  • criminele activiteiten: als de jongmeerderjarige zich bezighoudt met strafbare feiten, waardoor hij of zij in aanraking komt met justitie en mogelijk zelfs gevangenisstraf krijgt.
  • financiële onverantwoordelijkheid: als de jongmeerderjarige aantoonbaar en bewust roekeloos gedrag vertoont op financieel gebied, zoals het maken van schulden zonder enige vorm van verantwoording.
  • weigering van contact: in sommige gevallen kan het weigeren van contact met een ouder een rol spelen in de beslissing van de rechter, maar dit op zichzelf is meestal onvoldoende reden voor matiging.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over kinderalimentatie of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan direct contact met ons op.

Rosemarie Post

Rosemarie Post

Advocaat

Rosemarie is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht. Zij wordt ingeschakeld bij (internationale) echtscheidingen, omgangsregelingen en vraagstukken over gezag en alimentatie.

Gerelateerde blogs

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer