21 december 2011

Artikel Eva Kesler in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk

Door Gilyan Parker

Onlangs verscheen in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) het artikel 'De rol van redelijkheid en billijkheid bij ontbinding van huurovereenkomsten' van de hand van onder meer Eva Kesler.

In dit artikel bespreekt zij een uitspraak van een rechter waarin een vordering tot ontruiming werd afgewezen, ondanks een door de huurder van een winkelpand veroorzaakte huurachterstand van twaalf maanden. Een verrassende uitspraak gezien het toepasselijke leerstuk van de ontbinding en de algemene lijn in de jurisprudentie. Ontbinding van een huurovereenkomst bij een huurachterstand van drie maanden is weliswaar geen automatisme, toch wordt deze maatstaf door kantonrechters regelmatig gehanteerd. Naarmate de huurachterstand groter wordt dan die drie maanden, wordt ontruiming van het gehuurde (en in de bodemprocedure dus ook ontbinding van de huurovereenkomst) veelal gerechtvaardigd geacht. De vraag of het vonnis van de rechter past in de wettelijke regeling en de geldende jurisprudentie, staat in dit artikel centraal.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer