18 juli 2016

De DGA en de uitkeringstest bij echtscheiding

Door Antoine de Werd

Voordat een DGA zichzelf dividend kan uitkeren, moet hij een zogenaamde uitkeringstest doen. Maar hoe wordt met deze uitkeringstest omgegaan bij een echtscheiding? 

Wat is de uitkeringstest?

De wet voor de uitkeringstest verplicht de DGA om, voordat deze zichzelf dividend uitkeert, te toetsen of de opeisbare schulden van de B.V. na de dividenduitkering nog wel kunnen worden voldaan. Zo niet, dan mag er geen dividend worden uitgekeerd. Doet de DGA dit wel, dan is hij persoonlijk aansprakelijk voor de (eventuele) schade die daaruit voortvloeit.

Wat is de invloed van de uitkeringstest op de vaststelling van alimentatie?

Het vaststellen van het inkomen van een DGA in het kader van alimentatieberekeningen is een vak apart. Niet alleen zijn salaris is relevant, maar ook de resultaten van zijn onderneming in het verleden, toekomstprognoses, behaalde winst, toekomstige investeringen, kasstroomoverzichten, liquiditeits/solvabiliteit/rentabiliteitsspostie etc. zijn van belang in het vaststellen van het inkomen. Van de DGA kan onder bepaalde omstandigheden worden verlangd zichzelf meer dividend uit te keren om daarmee aan zijn alimentatieverplichtingen te kunnen voldoen. Dat gaat ver… Het hangt van de feiten en omstandigheden van een zaak af of de DGA gedwongen kan worden dividend op te nemen. Van belang is bijvoorbeeld of de DGA pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. Het kan niet zo zijn dat door dividendopnames er onvoldoende dekking resteert voor de pensioenvoorziening. Daartoe zal het nodig zijn de pensioenvoorziening tegen marktwaarde te waarderen.

Wat vindt de rechter?

De rechtspraak gaat alle kanten op. Sommige rechters vinden dat de uitkeringstest in de weg staat aan een dividenduitkering gegeven de financiële positie van de B.V. Andere rechters besteden er totaal geen aandacht aan. Ook de link met de dekking van pensioen in eigen beheer wordt niet altijd gelegd. Het is niet voor iedereen altijd duidelijk dat de liquiditeit in de B.V. kan maar één keer worden uitgegeven, ofwel voor alimentatie, ofwel voor afstorting van pensioen. De ondergrens wordt altijd gevormd door de continuïteit van de onderneming. Deze mag niet in gevaar komen door de extra dividenduitkeringen.

Wat te doen als DGA in een echtscheiding?

De uitkeringstest vormt in ieder geval steeds vaker een punt van overweging. Indien u DGA bent of uw echtgenoot DGA is, is het zaak goed inzicht te krijgen in de financiële positie van de B.V. zodat vastgesteld kan worden wat de B.V. kan missen voor alimentatie, rekening houdende met genoemde ondergrens, de dekking van pensioen in eigen beheer en de lopende verplichtingen van de B.V.. Een eenduidige oplossing die voor alle zaken opgaat, ontbreekt tot op heden.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer