26 juli 2023

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV)

Door Wouter de Veer

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap (‘WGV’) in werking getreden. Het doel van de WGV is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars is daarbij centraal gesteld.

De nieuwe regels gelden voor alle soorten verhuurders, van particulieren tot woningcorporaties. Bij overtreding van de regels kan de gemeente ingrijpen. Dat kan verregaande (financiële) gevolgen hebben voor de verhuurders en bemiddelaars. In extreme gevallen kan het er zelfs toe leiden dat het beheer van het verhuurde pand wordt overgenomen. In dit artikel informeren wij u daarom graag over de belangrijkste aandachtspunten van de WGV.

Goed verhuurderschap

In de WGV is door de wetgever omschreven hoe ‘goed verhuurderschap’ eruit ziet. Kort gezegd, mag een verhuurder onder andere:

 1. een schriftelijke huurovereenkomst aangaan;
 2. maximaal tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom vragen;
 3. informatie verstrekken over ten minste;
  a. de rechten en plichten van huurder;
  b. de hoogte van de waarborgsom en de wijze waarop en wanneer de waarborgsom terugbetaald wordt;
  c.  de regeling omtrent de servicekosten en het jaarlijks verstrekken van een kostenspecificatie;
  d. de contactgegevens van de beheerder;
  e. de contactgegevens van het plaatselijke meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag;
 4. schriftelijk beleid opstellen om discriminatie tegen te gaan;
 5. niet discrimineren en intimideren.

Let op, dit is geen uitputtende lijst. De ‘Regeling Goed Verhuurderschap’ kleurt de WGV verder in. Daarnaast geldt bij de verhuur aan arbeidsmigranten een aantal aanvullende regels.

Informatieplicht

De verplichting om informatie te verstrekken geldt niet alleen voor nieuwe huurovereenkomsten, maar ook voor bestaande huurovereenkomsten. Het is daarom aan te raden om een informatiedocument op te stellen waarmee uw bestaande huurrelaties worden geïnformeerd over onder andere de bovenstaande onderwerpen. Uiterlijk op 1 juli 2024 moet deze informatie aan bestaande huurders zijn verstrekt. Indien de huurovereenkomst met een arbeidsmigrant is aangegaan, dient de informatie zelfs op 1 oktober 2023 verstrekt te zijn.

Vergunningen

De WGV maakt het voor gemeenten mogelijk om een verhuurverordening in te voeren. Daarmee kan een vergunningstelsel worden ingevoerd voor de verhuur van woonruimte. Aan dergelijke vergunningen kan de gemeente de volgende voorwaarden stellen:

i.  regels over de maximale huurprijs en de verhoging daarvan;

ii. het verplicht opstellen van een onderhoudsplan voor het gehuurde;

iii. de verhuurder moet aantonen op welke wijze hij invulling geeft aan de regels van goed verhuurderschap.

Handhaving

De handhaving van de WGV wordt door gemeenten uitgevoerd. Gemeenten zijn in dit kader verplicht om een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag op te richten, zodat huurders eenvoudig melding kunnen maken.

Een overtreding van de WGV kan verschillende gevolgen hebben. Zo kan een verhuurvergunning worden ingetrokken/geweigerd, kan een last onder dwangsom worden opgelegd om de overtreding ongedaan te maken, kan een boete worden opgelegd (tot maximaal € 90.000,-) en in uiterste gevallen kan de gemeente het beheer van het verhuurde pand overnemen. De kosten van het beheer worden op de verhuurder verhaald.

Conclusie

Een overtreding van de WGV kan verregaande gevolgen hebben. Zorg er dus voor dat u bij nieuwe huurovereenkomsten aan de verplichtingen van de WGV voldoet om vervelende situaties te voorkomen. Zorg er ook voor dat u uw huidige huurders tijdig een informatiedocument toestuurt.

GMW advocaten kan u vanzelfsprekend van dienst zijn bij het redigeren van uw (standaard)huurovereenkomst en bij het opstellen van een informatiedocument of selectiebeleid. Neem gerust contact op met mij of een van de andere specialisten van GMW advocaten om te bespreken wat uw mogelijkheden zijn.

 

Wouter de Veer

Wouter de Veer

Advocaat

Wouter is advocaat binnen de sectie Vastgoed & Huur.

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer