30 januari 2018

Faillissement Kijkshop

Door Christiaan Mensink

Op 23 januari 2018 is Kijkshop BV, een landelijke ketens van winkels in huishoudelijke artikelen, failliet verklaard.

Kijkshop had ongeveer 400 medewerkers in dienst, in 70 winkels. Er zijn curatoren benoemd die het faillissement zullen afwikkelen.

Het faillissement van Kijkshop heeft grote gevolgen voor de betrokken personen, zoals werknemers, leveranciers en schuldeisers. Voor elke categorie gelden andere regels. Wij leggen u kort uit wat de gevolgen van het faillissement van Kijkshop voor u zijn, en wat u kunt doen om uw positie te beschermen en uw schade zo veel mogelijk te beperken.

Voortzetting en doorstart

Het eerste dat de curatoren zullen doen, is proberen de activiteiten van Kijkshop als geheel te verkopen. Een doorstart heet dat. Een doorstart heeft veel voordelen: een deel van de werknemers kan hun baan behouden, en een doorstart levert doorgaans een hogere verkoopprijs op dan een executieveiling. Daarmee wordt de kans dat aan schuldeisers nog een betaling gedaan kan worden bij afwikkeling van het faillissement, groter.
Om tijdens het faillissement de winkels van Kijkshop tijdelijk open te houden om voorraden te kunnen (uit-)verkopen, heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris nodig. Maar ook zullen zij moeten overleggen met de betrokken leveranciers en verhuurders. Zo hebben leveranciers mogelijk het recht hun goederen terug te halen (eigendomsvoorbehoud, recht van reclame). De curatoren mogen dan dus niet zomaar de spullen verkopen.

Het is mogelijk dat vanuit het faillissement een doorstart plaatsvindt. Indien u als contractspartij van Kijkshop betrokken wordt bij een doorstart, is het verstandig om juridisch advies in te winnen over uw rechten en plichten, alsook over de plichten van de curatoren.

Klanten

Als u iets gekocht hebt bij Kijkshop, kunt u dit niet meer ruilen. Ook kunt u geen aanspraak (meer) maken op garantie bij Kijkshop (fabrieksgarantie blijft echter ongewijzigd). Als u een bestelling bij Kijkshop hebt gedaan – bijvoorbeeld online – en u hebt al betaald, dan bent u uw geld kwijt. De curatoren zullen deze bestellingen niet meer uitleveren. Cadeaubonnen van Kijkshop kunt u niet meer inwisselen; deze hebben hun waarde verloren.

Werknemers

De curatoren zullen de werknemers van Kijkshop naar verwachting ontslag aan zeggen. Dit ontslag zal voor de meeste personeelsleden ingaan op een termijn van zes weken, dus tegen eind februari/begin maart. Gedurende die opzegtermijn zijn de werknemers nog in dienst bij Kijkshop, krijgen zij – van UWV – hun salaris doorbetaald, en moeten zij in beginsel ook de normale werkzaamheden verrichten. Meer informatie over de positie van werknemers in geval van faillissement, vindt u hier.

Leveranciers

Als u goederen aan Kijkshop geleverd hebt, is het belangrijk na te gaan of u daar nog eigenaar van bent. In dat geval kunt u uw goederen namelijk terugvorderen, en mag de curator die niet verkopen, als die goederen nog aanwezig zijn bij Kijkshop. U bent nog eigenaar als u in uw verkoopovereenkomst of algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud hebt opgenomen. Wel is het belangrijk om zo snel mogelijk contact met de curatoren op te nemen, om uw goederen op te eisen.

Als u geen eigendomsvoorbehoud bedongen hebt, staat u niet met lege handen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u het wettelijk recht van reclame inroepen. Dit houdt in dat u goederen waarvan de factuur voor betaling van de koopprijs ervan 6 weken of korter opeisbaar is, kunt terugvorderen. U dient binnen die termijn schriftelijk uw aanspraak op het recht van reclame kenbaar te maken bij de curator. De termijn van zes weken is fataal, dus doe dit zo snel mogelijk om uw rechten niet te verliezen.

Het komt voor dat curatoren een redelijke bijdrage vragen voordat u uw eigendommen kunt terughalen. Alhoewel dit vreemd overkomt, staan curatoren wel in hun recht.

Afkoelingsperiode

De rechtbank heeft echter een zogenaamde afkoelingsperiode gelast in het faillissement van Kijkshop. Dit heeft tot gevolg dat u de door u geleverde goederen niet kunt terughalen gedurende een periode van maximaal vier maanden, tenzij u expliciet toestemming hebt verkregen van de rechter-commissaris.

Als u goederen heeft geleverd aan Kijkshop is het verstandig zo spoedig mogelijk uw eigendomsvoorbehoud of recht van reclame aan de curatoren mee te delen, en met hen afspraken te maken over het ophalen van de goederen dan wel het doorverkoop/verbruik van uw goederen tijdens het faillissement, en de prijs die de curatoren u daarvoor dienen te betalen. Voor leveranciers van essentiële diensten, zoals nutsvoorzieningen of cloud-hosting van administratie, geldt dat zij ondanks openstaande facturen gehouden zijn om de diensten te blijven leveren.

Retentierecht

Het retentierecht is uw bevoegdheid als leverancier, als u een bepaalde zaak van Kijkshop in bewaring hebt, om de afgifte van die zaak aan de curatoren op te schorten, totdat uw vordering is voldaan. De curatoren kunnen uw retentierecht wel doorbreken, en uw goederen opeisen, maar dat geeft u wel een voorrecht op de verkoopprijs. U krijgt voor die specifieke verkoopopbrengst dus eerder betaald dan andere schuldeisers van Kijkshop.

Lopende overeenkomsten

Als u een nog lopende overeenkomst heeft met Kijkshop die nog niet is afgerond, kunt u de curatoren vragen om binnen een redelijk termijn aan te geven of zij de overeenkomst zullen nakomen; vaak gaat het om betaling van de overeengekomen prijs. Wanneer de curatoren aangeven dat zij de overeenkomst niet zullen nakomen, of in het geheel niet antwoorden, kunt u de overeenkomst ontbinden. Als uw contractsvoorwaarden aangeven dat de overeenkomst automatisch eindigt met het faillissement van Kijkshop, gaat dat altijd voor en bent u dus direct van uw verplichtingen jegens de curatoren bevrijd. Let op: u kunt dus niet altijd uw leveringsverplichting staken als gevolg van de faillietverklaring van Kijkshop.

Verhuurders

Verhuurders van winkelruimtes van Kijkshop hebben het recht om de huurovereenkomst met Kijkshop op te zeggen; ook indien er geen huurachterstand is. Er geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal drie maanden, die ook geldt als u met Kijkshop een langere termijn overeengekomen zou zijn. Ook de curatoren kunnen de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van dezelfde termijn. Tijdens deze drie maanden kunnen de curatoren de winkels dus gewoon blijven gebruiken, ook als er sprake is van een huurachterstand.

De over de opzegtermijn verschuldigde huur is een zogenaamde “boedelschuld”, die bij afwikkeling van het faillissement eerder betaald dient te worden dan de oude schulden van Kijkshop. Deze vordering dient u, net als de achterstallige huur van vóór de faillietverklaring, te moeten aanmelden bij de curatoren. Leegstandsschade kunt u echter niet claimen, tenzij u daarvoor een huurgarantie hebt die u kunt inroepen. Meer informatie over de positie van een verhuurder bij een faillissement van de huurder, vindt u hier.

Wat kan GMW advocaten voor mij doen?

De advocaten van onze sectie Ondernemingsrecht & Insolventie worden zelf regelmatig als curator in faillissementen aangesteld. Zij weten dus precies hoe een faillissementsprocedure verloopt, welke rechten en plichten u hebt, en wat u moet doen als u getroffen bent door het faillissement van Kijkshop. Wij adviseren u graag, en kunnen namens u met de curatoren overleggen, bijvoorbeeld over opzegging van huurovereenkomst, terughalen van producten of het indienen van schadeclaims. Indien u interesse hebt in de overname of doorstart van (een deel van) Kijkshop, kunnen wij u vertegenwoordigen in uw onderhandelingen met de curatoren. Neem gerust contact met ons op.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer