10 januari 2017

Financieel misbruik van ouderen tegen gaan

Door Sophie Vermeule

Onlangs is door de overheid een nieuwe campagne gestart om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan.

Het doel van deze campagne is om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Naar schatting gaat het jaarlijks om circa 30.000 gevallen. In veel gevallen is de dader iemand in wie de oudere veel vertrouwen heeft. In 85% van de gevallen is de dader zelfs een familielid.

Praktijk

In onze praktijk zien wij veel schrijnende gevallen van financieel ouderen misbruik. Hierbij kunt u onder andere denken aan de situatie waarbij een oudere wordt bewogen om een volmacht te ondertekenen terwijl duidelijk is dat de oudere niet meer compos mentis is. Ook zien wij regelmatig gevallen waarbij door één van de kinderen ten tijde van het leven (grote) bedragen van de rekeningen zijn opgenomen.

Wat is tegen financieel ouderen misbruik te doen?

Van financieel ouderenmisbruik is sprake indien ongepast gebruik wordt gemaakt van de bezittingen van een oudere, zoals het doen van opnamen van bankrekeningen voor eigen gebruik, het wegnemen van sieraden of andere goederen of het afdwingen van een testamentwijziging. Wat is tegen financieel ouderen misbruik te doen? Het is helaas niet mogelijk om financieel ouderenmisbruik geheel te voorkomen. Door het tijdig herkennen van signalen van ouderenmisbruik kan echter wel direct stappen worden ondernomen. Waar kunt u dan aan denken?

Beschermingsmaatregelen

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een beschermingsmaatregel te treffen. Bij de kantonrechter wordt dan een verzoek tot het aanstellen van een mentor, bewindvoerder of curator ingediend. Het is van belang dat zo’n verzoek goed wordt onderbouwd. Het benoemen van een mentor kan voor ouderen die niet meer zelf kunnen beslissen over persoonlijke zaken geschikt zijn. Een mentor neemt beslissingen ten aanzien van de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de oudere. Een bewindvoerder heeft het beheer over de financiële zaken van de oudere. Dit kan geschikt zijn voor de oudere die niet meer zelfstandig zijn/haar financiële zaken kan regelen. Curatele kan geschikt zijn voor ouderen die niet zelfstandig over financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen. De curator regelt zowel de financiële als de persoonlijke zaken.

Volmacht of levenstestament

Een minder ingrijpende stap dan het treffen van een beschermingsmaatregel is het verlenen van een volmacht of het opstellen van een levenstestament. De oudere kan een volmacht verlenen aan een persoon die hij/zij onvoorwaardelijk vertrouwt om bijvoorbeeld de financiële zaken te regelen of schenkingen te verrichten. Een dergelijke volmacht kan ook worden opgenomen in een levenstestament. In een levenstestament kan naast het geven van de volmacht ook een overzicht van persoonlijke wensen worden opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke verzorging of medische aangelegenheden.

Kortom

De dader van financieel ouderenmisbruik is vaak iemand in wie de oudere veel vertrouwen heeft. Voor de oudere zal het daarom lastig zijn om hier melding van te maken. Het is daarom van belang dat financieel ouderenmisbruik snel wordt herkend, zodat er stappen kunnen worden ondernomen. Heeft u vragen over financieel ouderenmisbruik, neemt u dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer