11 juli 2012

Fiscale aspecten van (internationale) echtscheidingen

Door Marcella Verwoerd

In mijn praktijk kom ik veel in aanraking met echtscheidingen met een internationaal karakter. Scheiden met een internationaal element verdienen eveneens bijzondere fiscale aandacht.

Fiscale aspecten alimentatie in nationaal perspectief

In zuiver binnenlandse situaties zal over het algemeen betaalde partneralimentatie aftrekbaar zijn. Tegenover deze aftrek staat progressieve heffing bij de ontvanger. Naast partneralimentatie wordt ook vaak kinderalimentatie afgesproken. Deze is dan niet aftrekbaar. Partners kunnen er ook voor kiezen om de alimentatie af te kopen. Bij de ontvanger is de hele afkoop dan ineens (progressief) belast. De betalende partij kan de afkoop slechts aftrekken als deze wordt betaald aan de ex-echtgenoot. Dit houdt in dat de afkoop slechts aftrekbaar is als deze is betaald op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het nadeel van de progressieve belastingheffing bij de ontvanger van de afkoop kan worden opgevangen door een middelingsverzoek in te dienen. Daarnaast is het mogelijk om door middel van het toerekenen van bepaalde vermogensbestanddelen in het jaar van de echtscheiding een netto-afkoop van alimentatie te bewerkstelligen. Zowel het scheidingsverzoek als de betaling van de afkoopsom moet dan wil in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. In dat geval kan de aftrekpost die de betaler van alimentatie krijgt, worden toegerekend aan de ontvanger van de afkoopsom. Heffing als aftrek vinden plaats in dezelfde aangifte waardoor de afkoop per saldo netto is.

Fiscale aspecten alimentatie in internationaal perspectief

Belangrijk verschil met het buitenland is dat alimentatie in veel landen niet of slechts beperkt aftrekbaar is. Wanneer een persoon naar het buitenland wordt uitgezonden om te werken, bijvoorbeeld als expat, wordt deze over het algemeen buitenlands belastingplichtig in Nederland. Dit houdt in dat hij slechts belastingplichtig is in Nederland indien en voor zover hij Nederlands inkomen geniet. Onder Nederlands inkomen wordt onder meer verstaan, inkomen uit werk en woning in Nederland en belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland. De aangehouden eigen woning in Nederland (al dan niet bestemd voor de verhuur), wordt dan belast in Nederland. Indien de buitenlands belastingplichtige gehouden is tot het betalen van partneralimentatie, is deze niet aftrekbaar van zijn Nederlandse inkomen. Deze aftrekpost is daarvan in de wet expliciet uitgesloten. Indien de ex-echtgenote intussen echter weer in Nederland woonachtig is, is de partneralimentatie bij haar wel belast. In deze situatie is de partneralimentatie dus wel belast maar leidt deze niet tot aftrek!

Mits goed gestructureerd, bestaat er ook in deze situaties een mogelijkheid om de partneralimentatie netto af te kopen. In het jaar van echtscheiding maakt de buitenlands belastingplichtige gebruik van de mogelijkheid om te opteren voor heffing als binnenlands belastingplichtige. Deze keuze geldt dan automatisch ook voor zijn fiscale partner. Bij de aangifte over het jaar van echtscheiding wordt de aftrekpost toegerekend aan de ontvanger van de alimentatie waardoor per saldo de afkoop netto kan worden ontvangen.

Advies

Kortom, goede fiscale planning kan nadelen beperken en vaak zelfs voorkomen. Goede afspraken omtrent de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van echtscheiding zijn daarbij zeer belangrijk.

Heeft u een vraag, neem gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer