24 november 2014

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar per 1 januari 2015

Door Gilyan Parker

Nu komt de betaler van kinderalimentatie nog in aanmerking voor de zogenaamde ‘buitengewone lastenaftrek’, maar dat stopt per 1 januari 2015 als de Wet hervorming kindregelingen in werking treedt.

 Wat gaat er voor u veranderen?

Wet hervorming kindregelingen

De fiscale regelgeving voor gezinnen met kinderen wijzigt met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend. Dat was aanvankelijk nog onduidelijk, maar inmiddels is zeker dat de nieuwe wet er komt. In de eerste plaats wordt het zogenaamde ‘kindgebonden budget’ verhoogd. Het kindgebonden budget is net als de kinderbijslag een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, maar dan afhankelijk van inkomen en vermogen. Onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen heeft de ontvanger van kinderalimentatie – meestal de moeder – recht op een kindgebonden budget. In de tweede plaats komt het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie (de buitengewone lastenaftrek) te vervallen. De alimentatiebetaler – meestal de vader – heeft recht op dit fiscaal voordeel bij een kinderalimentatie van € 140,– per kind per maand. Deze fiscale tegemoetkoming levert al snel een paar tientjes per maand per kind op.

Standpunt rechterlijke macht

Alimentatie wordt berekend op grond van de zogenaamde ‘Trema normen’. Dat zijn rekenregels opgesteld door een expertgroep van de rechterlijke macht. Eind november is bekend geworden hoe de expertgroep per 1 januari 2015 zal omgaan met de wijzigingen. In de eerste plaats brengt een verhoging van het kindgebonden budget een lagere behoefte van een kind aan kinderalimentatie met zich. Dat kan aanleiding zijn voor de alimentatiebetaler om een lagere kinderalimentatie te vragen. In sommige situaties zal de kinderalimentatie helemaal komen te vervallen omdat met de kinderbijslag en het kindgebonden budget volledig in de behoefte van een kind voorzien kan worden. In de tweede plaats neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af omdat het fiscaal voordeel komt te vervallen. Dit is niet alleen van belang voor nog vast te stellen bijdragen maar kan ook aanleiding geven tot herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde kinderalimentatie. De alimentatiebetaler zou dus een verlaging kunnen vragen van de geldende bijdrage. Of de wijziging in de fiscale regelgeving ook daadwerkelijk tot een verandering van de geldende bijdrage leidt, blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In het nieuwe Trema rapport staat niet dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 in elke situatie een herberekening rechtvaardigt.

Slotsom

U moet er op bedacht zijn dat uw ex aan de bel trekt en om een herberekening vraagt als gevolg van de nieuwe regelgeving. Volgens de rechterlijke macht kunnen deze nieuwe regels namelijk aanleiding geven tot een herbeoordeling. Of ook voor u de kinderalimentatie wijzigt, hangt af van uw specifieke situatie. De nieuwe wetswijziging zal zeker tot veel wijzigingsverzoeken leiden. Zie voor meer informatie ook http://www.verder-online.nl/wet-hervorming-kindregelingen-in-werking-1-januari-2015.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer