28 oktober 2015

Meer mogelijkheden voor verhuurders met de Wet tijdelijke huur

Door Gilyan Parker

In mijn weblog van 3 november 2014 kondigde ik reeds de plannen voor een verruiming van mogelijkheden tot tijdelijke verhuur voor woonruimte aan.

Door de sterke huurbescherming van huurders van woonruimte is het op dit moment niet eenvoudig voor een verhuurder om de huurovereenkomst met de huurder te beëindigen, ook niet wanneer de huurovereenkomst slechts voor een bepaalde tijd was overeengekomen. Dit belemmert de doorstroming op de woningmarkt. Om hierin verbetering te brengen, introduceert de Minister van Wonen en Rijksdienst de Wet tijdelijke huur. Deze wet ligt nu in concept voor ter internetconsultatie en zal na 6 november 2015 als wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Huidige situatie

Op dit moment zijn de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren beperkt. Alleen voor gemeentelijke sloopwoningen geldt geen opzeggingsverplichting of een verplichting tot het vermelden van gronden, en bij hospitaverhuur is er alleen geen verplichting tot het vermelden van gronden in de eerste negen maanden (hospitaverhuur kent wel opzeggingsverplichting). Verder bestaat er geen huurbescherming wanneer de verhuur naar zijn aard van korte duur is, maar dat verdient volgens de jurisprudentie geen ruime uitleg. Denk aan een vakantiehuisje of verhuur ter opheffing van een noodtoestand.

Wet tijdelijke huur

De Wet tijdelijke huur schept voor de verhuurder meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan de huurder aan te bieden en deze dan ook daadwerkelijk te kunnen beëindigen. De wet voorziet hiertoe in wijzigingen in titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in de Leegstandswet.

  • Het wordt mogelijk om een huurcontract voor bepaalde korte tijd aan te bieden voor maximaal twee jaar. Aan het einde van de termijn eindigt de huur zonder opzegging en de verhuurder hoeft dus ook niet te voldoen aan de wettelijke opzeggingsgronden. Let wel op: indien de huur wordt voortgezet, loopt de huurovereenkomst van rechtswege door voor onbepaalde tijd, en heeft de huurder weer volledige huurbescherming.
  • Het wordt straks mogelijk om op grond van dringend nodig hebben voor eigen gebruik de huur op te zeggen bij bepaalde doelgroepen, zoals gehandicapten, jongeren, promovendi, grote gezinnen en statushouders. Nu bestaat die mogelijkheid slechts beperkt bij studenten en ouderen. Let wel op: bij gehandicapten en ouderen gelden de verruimde opzeggingsmogelijkheden slechts voor zelfstandige woonruimte.
  • Het wordt straks makkelijker voor de verhuurder om op te zeggen als hij zijn eigen woning tijdelijk heeft verhuurd en hij zelf weer terug wil keren in de woning (de zogenaamde “diplomatencalusule”). Daarbij worden meerdere tussenhuren en verlenging van de tussenhuur mogelijk. Nu kan de verhuurder alleen opzeggen als hij zelf direct voor de zittende huurder de woning bewoonde. Let op: voor een beroep hierop moet wel uitdrukkelijk de ontruiming zijn bedongen in de huurovereenkomst.
  • Het wordt straks ook mogelijk om een te koop staande huurwoning tijdelijk te verhuren in het kader van de Leegstandswet. Die mogelijkheid bestaat nu nog niet.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer