7 december 2015

Wat zijn de financiële gevolgen van vreemdgaan?

Door Antoine de Werd

Dat vreemdgaan kan leiden tot een relatiebreuk met alle financiële gevolgen van dien spreekt voor zich.

De vraag is of vreemdgaan verdergaande financiële consequenties heeft dan een relatiebreuk die niet door vreemdgaan is veroorzaakt. U verliest in ieder geval niet uw recht op partneralimentatie als u vreemd bent gegaan, noch moet u meer partneralimentatie betalen als gevolg van vreemdgaan. Vreemdgaan beïnvloedt evenmin de verdeling of verrekening van het vermogen. Desondanks kan het verzwijgen van een relatie u in heel bijzondere omstandigheden duur komen te staan als u uit elkaar gaat.

Samenlevingscontract beëindigen door dwaling

Dwaling is een wettelijke grondslag om een overeenkomst ongedaan te maken. Bij of na een echtscheiding wordt regelmatig een beroep op dwaling of een aanverwante grondslag gedaan, maar dergelijke pogingen lopen in de meeste gevallen op niets uit. Dat was anders in een zaak waar ons hoogste rechtscollege vorig jaar over had te oordelen. De casus is als volgt: de man en de vrouw wonen sinds 1986 ongehuwd samen. Beiden hebben voor een korte periode een relatie met een ander gehad. In augustus 2004 hebben zij na een evaluatie van hun relatie besloten samen verder te gaan. In dat kader hebben zij een samenlevingsovereenkomst opgesteld, met als doel de vermogenspositie van de vrouw te verbeteren. Eind augustus 2007 beëindigt de man de relatie. Hij vindt dat het samenlevingscontract vernietigd moet worden, want achteraf is hem gebleken dat de vrouw heeft verzwegen dat zij vlak voor de sluiting van het samenlevingscontract nogmaals een relatie met een ander heeft gehad. Hij stelt dat als hij dat had geweten hij het samenlevingscontract nooit zou hebben gesloten. De Hoge Raad formuleert als hoofdregel dat partners in een affectieve relatie vrij zijn om te bepalen in hoeverre hoogstpersoonlijke informatie wordt gedeeld. Echter, gelet op de eerdere evaluatie na het overspel had de vrouw de man voor de ondertekening van het contract moeten inlichten, aldus de Hoge Raad. Ze had behoren te weten dat dit essentiële informatie voor de man was. De Hoge Raad acht het beroep van de man op dwaling daarom gegrond met als gevolg dat de samenlevingsovereenkomst ongedaan is gemaakt.

Beëindiging van een relatie en overeenkomst door dwaling

Het Hof Amsterdam deed recentelijk een vergelijkbare uitspraak. Een Nederlandse man en een Poolse vrouw onderhielden een affectieve relatie. Ze woonden niet samen. De vrouw woonde nog in Polen bij haar bejaarde moeder. De man wilde een woning in Polen kopen, zodat de vrouw op zichzelf kon gaan wonen. Aangezien het in Polen voor buitenlanders lastig is onroerend goed te verkrijgen, werd afgesproken dat de woning op naam van de vrouw zou komen te staan en de man haar renteloos € 100.000,– zou lenen voor de financiering. Zo geschiedde. De man ontdekt later dat de vrouw vreemdgaat en dat al deed voordat de overeenkomst van geldlening werd gesloten. Hij wil daarom van die overeenkomst af. Het hof oordeelt dat de vrouw haar relatie met een ander voorafgaand aan het tekenen van de geldleningsovereenkomst had moeten meedelen. Ze wist of had behoren te weten dat de man haar geen geld zou hebben geleend als hij van haar andere relatie had geweten. Het onder de specifieke omstandigheden van deze zaak verzwijgen van een andere relatie kwalificeert het hof als dwaling. De geldleningsovereenkomst wordt dus vernietigd met alle gevolgen van dien.

Delen van persoonlijke informatie

De hoofdregel blijft dat partners in principe vrij zijn om te bepalen in hoeverre zij hoogstpersoonlijke informatie, waaronder informatie over het gevoels- en liefdesleven, delen met de ander. In heel bijzondere gevallen kan het zo zijn dat van een partner toch verwacht wordt de ander te informeren over een andere relatie voorafgaand aan het maken van een overeenkomst. Wees u daarvan bewust.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer