21 april 2016

Stichting die goede doelen faciliteert is geen ANBI

Door Gilyan Parker

Een gift mag u onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Zo’n ANBI dient daarvoor wel aan bepaalde vereisten te voldoen die door de Belastingdienst in het concrete geval worden vastgesteld. Wettelijke vereisten zijn bijvoorbeeld dat een ANBI geen winstoogmerk en geen groot eigen vermogen mag hebben. Ook moet de beloning van de bestuurders beperkt zijn en dienen er bepaalde administratieve verplichtingen in acht te worden genomen. De relevante vraag waarover de Hoge Raad vandaag, 22 april 2016,  uitspraak deed, is of een stichting die via internet goede doelen faciliteert en donaties ontvangt en doorstort, niet zelf ook kan worden aangemerkt als een ANBI.

Statutaire doelomschrijving

De stichting waar het in deze zaak over ging hanteerde de volgende statutaire doelomschrijving: “(..) om via fondsenwervende (internet) concepten goede doelen te ondersteunen en een (geldelijke) bijdrage te leveren aan deze goede doelen, alsmede om internet (gebruikers) te voorzien van informatie die gratis opvraagbaar is en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

Donatie-systeem

De donaties werden door de stichting ontvangen via een donatiemodule op internet (met name via social media). De bedragen werden door de stichting ontvangen op een derdengeldrekening en vervolgens doorgestort naar het betreffende goede doel. Op de donatie werd door de stichting vanaf 2008 een kleine bijdrage ingehouden.

ANBI-beschikking

Nadat de inspecteur deze stichting in 2007 had aangemerkt als ANBI, trok hij die status per 15 mei 2012 in. Het gerechtshof oordeelde in 2014 dat, nu de stichting zich Pagina-inhoud (nagenoeg) uitsluitend richt op de behartiging van het algemeen belang en dat zij voor ten minste 90 percent ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is, wel degelijk als ANBI zou moeten worden aangemerkt. Volgens het hof ondersteunt de stichting de goede doelen ‘op andere wijze’ en verricht zij haar activiteiten zonder winstoogmerk tegen een tarief dat nodig is om haar statutaire doelstellingen ten uitvoer te kunnen. Om die reden heeft de Inspecteur de stichting ten onrechte niet langer als ANBI aangemerkt, aldus het hof.

Geen ANBI volgens Hoge Raad

De Hoge Raad stelde echter dat de werkzaamheden van de stichting niet rechtstreeks zijn gericht op het dienen van een door de stichting of een bepaalde ANBI nagestreefd algemeen belang. De werkzaamheden van de stichting dienen dit belang slechts op indirecte wijze. Dat is volgens de Hoge Raad onvoldoende om deze stichting als ANBI aan te merken. Dat zal de nodige fiscale gevolgen voor deze stichting hebben.

Donateurs niet gedupeerd

Voor de donateurs maakt het niet uit. Donaties die via de stichting lopen kunnen voor de donateurs aftrekbaar zijn als gift indien deze donaties worden doorgestort naar een ANBI. Dat heeft dan te gelden voor de gehele gift met inbegrip van de door belanghebbende daarop ingehouden kostenbijdrage.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

30 mei 2024

Bestuurdersaansprakelijkheid: feitelijk beleidsbepaler

Vennootschappen zoals B.V.’s hebben eigen rechtspersoonlijkheid en dragen zelfstandig hun rechten en plichten. Bestuurders kunnen slechts in bijzondere gevallen persoonlijk aangesproken worden voor de schulden van een B.V.

Lees meer

9 augustus 2022

Boven de wet

Een dwangsom is het bedrag dat iemand moet betalen als hij niet tijdig voldoet aan een verplichting die hem door de rechter is opgelegd.

Lees meer

14 juli 2022

High standard

Funkrockformatie Red Hot Chili Peppers en skaband The Specials traden in juni op in Nederland. De bandleden strijken tijdens hun tours graag neer in Amsterdam, waar geestverruimende middelen op iedere straathoek verkrijgbaar zijn.

Lees meer