8 april 2020

Alles wat u moet weten over het aanvragen van de NOW

Door Amber Willemsen

Sinds maandag 6 april 9.00 uur heeft het UWV het loket voor NOW-aanvragen geopend.

De NOW is bedoeld om een werkgever tegemoet te komen in diens loonkosten wanneer deze geconfronteerd wordt met een acute omzetterugval door buitengewone omstandigheden.

De overheid heeft ervoor gekozen om deze tegemoetkoming te gieten in de vorm van een subsidie. Een subsidie is een aanspraak op een financiële tegemoetkoming van de overheid die wordt verstrekt ten behoeve van bepaalde activiteiten van de aanvrager (4:21 Awb). Uit de definitie van subsidie blijkt dat de tegemoetkoming wordt verstrekt voor een bepaald doel. Het doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid.

De aanvraag kan met terugwerkende kracht per 1 maart worden gedaan. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag goed gaat? Dan helpen wij u hier graag bij.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor de NOW?

 • De omzetterugval is ten minste 20%.
 • Deze terugval is een gemiddelde over een periode van drie aaneengesloten maanden.
 • Per loonheffingennummer kan één subsidieaanvraag worden gedaan.

Hoe wordt de omzetterugval berekend?

 1. Bereken de referentieomzet: dit is 25% van de omzet over het jaar 2019.
 2. Bepaal de meetperiode. Dit is een aaneengesloten periode van drie maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020. Kies de periode waarover u de meeste omzetdaling verwacht, en kies de startdatum van de meetperiode. De startdatum is dan 1 maart, 1 april of 1 mei.
 3. Maak over deze periode een inschatting van de verwachte lagere omzet.
 4. Bereken aan de hand daarvan het percentage van de verwachte omzetterugval (in vergelijking met de referentie omzet). Hopelijk ten overvloede: op het internet circuleren veel verkeerde voorbeeldberekeningen van de omzetterugval.
 5. Verwacht u een omzetterugval van 20% of meer? Dan kunt u overwegen een aanvraag te doen. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2020.

Let op: wanneer de onderneming een groepsvennootschap is, dan wordt de omzetdaling op groepsniveau beoordeeld.

Hoe vraagt u de NOW aan?

 • Bereken de mogelijke tegemoetkoming die u bij een beroep op de NOW kunt verwachten. Hiervoor is een aantal rekentools gepubliceerd.
  • Het uitgangspunt is de loonsom over januari 2020 (het SV-loon).
  • Het plafond is EUR 9.538,- bruto per werknemer. Loon daarboven komt niet voor subsidie in aanmerking.
  • Het is niet nodig om vakantiebijslag in de opgave mee te nemen. UWV berekent de subsidie met een opslag van 30%, bedoeld voor onder meer vakantiebijslag, pensioen en werkgeverslasten.
  • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij 100% omzetdaling.
   • Vb: omzetdaling 50% subsidie: 45%
   • Vb: omzetdaling 20%, subsidie 18% (= 20% van 90%);
  • Beslis of u de subsidie zult aanvragen, of dat u over zult moeten gaan tot ontslag. Betrek daarin niet alleen de financiën maar ook de mogelijk gevolgen:
   • Heeft u een beroep op de NOW gedaan en gaat u alsnog over tot bedrijfseconomisch ontslag, dan wordt dit beboet en verrekend met de subsidie. Ook kan de subsidie worden teruggevorderd.
   • Kiest u voor een bedrijfseconomisch ontslag en niet voor de NOW, dan is het verstandig er rekening mee te houden dat het UWV de komende tijd bij de behandeling van de ontslagaanvraag meeweegt of het ontslag voorkomen had kunnen worden met een beroep op de NOW. U dient bij de aanvraag te onderbouwen dat dit niet het geval is. Had u een beroep op NOW ontslag kunnen voorkomen, dan kan UWV de aanvraag afwijzen.
   • Een goede onderbouwing van uw beslissing is dus van groot belang!

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

 • Binnen 13 weken na de volledige aanvraag neemt het UWV een beslissing over de voorlopige toekenning van de subsidie (het voorschot);
 • Het UWV streeft ernaar om in de praktijk een termijn van 2 tot 4 weken te hanteren.
 • Het voorschot bedraagt 80% van de voorlopige subsidie.
 • Het voorschot wordt in maximaal drie termijnen betaald.
 • Binnen 24 weken na afloop van de meetperiode (de aaneengesloten periode van drie maanden) dient u het verzoek in om definitieve vaststelling van de subsidie. U heeft o.a. een accountantsverklaring nodig voor de definitieve omzetcijfers. Het UWV controleert de omzetdaling en de naleving van de regels en voorwaarden van de NOW. Op basis daarvan wordt binnen 52 weken de definitieve subsidie vastgesteld. Dit kan resulteren in een terugvordering of een nabetaling.

 

Welke verplichtingen heeft u bij een beroep op de NOW?

 • De inspanningsverplichting om de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Anders gezegd: u heeft de verplichting om werkgelegenheid te behouden door dienstverbanden ongewijzigd in stand te houden en door het loon door te betalen. Dit ziet op zowel vaste als op flexibele arbeidskrachten. Ten aanzien van deze laatste groep doet de overheid een uitdrukkelijk beroep op werkgevers om deze flexkrachten hun gebruikelijk loon door te betalen, en niet enkel het wettelijk verplicht minimum. Ook dit meerdere loon wordt gesubsidieerd.
 • U bent verplicht om over de periode vanaf 18 maart 2020 over de meetperiode van drie aaneengesloten maanden niet over te gaan tot bedrijfseconomisch ontslag. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in een boete (verrekening met de subsidie) of zelfs terugvordering van de gehele subsidie.
 • Heeft u in de inwerkingtreding van de NOW een ontslagaanvraag gedaan? Dan heeft u vijf werkdagen vanaf de aanvraag om deze in te trekken.
 • U bent verplicht om de gehele subsidie aan te wenden voor de betaling van het loon;
 • U bent verplicht de OR/PVT/personeel te informeren.

De overheid en het UWV proberen het aanvraagproces zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken. Niettemin wordt van u verwacht dat u een intentieverklaring ondertekent waarin onder meer staat dat “u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag”. Dat is nogal wat.

 

Wilt u zeker weten dat uw aanvraag goed gaat? Dan helpen wij u hier graag bij!

 

 

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer