15 november 2016

De uitzendovereenkomst nader gedefinieerd

Door Gilyan Parker

Volgens de wet is de uitzendovereenkomst “de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”.

Wettelijke definitie uitzendovereenkomst

Het is van belang om te weten of een arbeidsovereenkomst als uitzendovereenkomst wordt aangemerkt, omdat voor de uitzendovereenkomst op een aantal punten andere regels gelden. Volgens de wet is de uitzendovereenkomst “de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”.

Geen allocatiefunctie vereist

Er is veel discussie geweest of het hierbij moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid, de zogenoemde allocatiefunctie. Zou dit het geval zijn, dan zouden een stuk minder overeenkomsten als uitzendovereenkomst kwalificeren. De Hoge Raad heeft zich hier onlangs, op 4 november 2016, over uitgelaten. Geoordeeld is dat een dergelijke allocatiefunctie geen vereiste is voor het aannemen van een uitzendovereenkomst. Dit betekent dat het begrip uitzendovereenkomst een vrij ruim bereik heeft. Dit heeft tot gevolg dat ook op payroll werknemers de regels voor uitzendkrachten van toepassing kunnen zijn, en dat onder een uitzendovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan vallen.

Gevolgen

Wordt een arbeidsovereenkomst als uitzendovereenkomst aangemerkt, dan heeft dat tot gevolg dat het regime van de uitzendovereenkomst op de werknemer van toepassing is, dat hem minder bescherming biedt dan een gewone arbeidsovereenkomst. Zo heeft de ketenregeling uitgestelde werking, waardoor een werknemer langere tijd contracten voor bepaalde tijd aangeboden kan krijgen. Ook gelden afwijkende ontslagregels voor uitzendwerknemers. De Hoge Raad heeft in dit verband opgemerkt dat het in de eerste plaats aan de wetgever is om hier grenzen aan te stellen. Voor de rechter staat slechts de mogelijkheid open de regels in lijn met de ratio hiervan uit te leggen, en in voorkomend geval een beroep hierop op grond van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar te bestempelen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer

12 februari 2024

Webinar ‘Employment law for HR professionals: update 2024’

Even bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht? Meld u aan voor de Engelstalige webinar ’Employment law for HR professionals: update 2024’.

Lees meer