15 november 2016

De uitzendovereenkomst nader gedefinieerd

Door Gilyan Parker

Volgens de wet is de uitzendovereenkomst “de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”.

Wettelijke definitie uitzendovereenkomst

Het is van belang om te weten of een arbeidsovereenkomst als uitzendovereenkomst wordt aangemerkt, omdat voor de uitzendovereenkomst op een aantal punten andere regels gelden. Volgens de wet is de uitzendovereenkomst “de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”.

Geen allocatiefunctie vereist

Er is veel discussie geweest of het hierbij moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid, de zogenoemde allocatiefunctie. Zou dit het geval zijn, dan zouden een stuk minder overeenkomsten als uitzendovereenkomst kwalificeren. De Hoge Raad heeft zich hier onlangs, op 4 november 2016, over uitgelaten. Geoordeeld is dat een dergelijke allocatiefunctie geen vereiste is voor het aannemen van een uitzendovereenkomst. Dit betekent dat het begrip uitzendovereenkomst een vrij ruim bereik heeft. Dit heeft tot gevolg dat ook op payroll werknemers de regels voor uitzendkrachten van toepassing kunnen zijn, en dat onder een uitzendovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan vallen.

Gevolgen

Wordt een arbeidsovereenkomst als uitzendovereenkomst aangemerkt, dan heeft dat tot gevolg dat het regime van de uitzendovereenkomst op de werknemer van toepassing is, dat hem minder bescherming biedt dan een gewone arbeidsovereenkomst. Zo heeft de ketenregeling uitgestelde werking, waardoor een werknemer langere tijd contracten voor bepaalde tijd aangeboden kan krijgen. Ook gelden afwijkende ontslagregels voor uitzendwerknemers. De Hoge Raad heeft in dit verband opgemerkt dat het in de eerste plaats aan de wetgever is om hier grenzen aan te stellen. Voor de rechter staat slechts de mogelijkheid open de regels in lijn met de ratio hiervan uit te leggen, en in voorkomend geval een beroep hierop op grond van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar te bestempelen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer