13 oktober 2020

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Door Christiaan Mensink

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) aangenomen.

De WHOA introduceert in Nederland een gerechtelijk dwangakkoord voor sanering van schulden, buiten surséance van betaling of faillissement. Het is de verwachting dat de WHOA op korte termijn in werking treedt.

Wat is een gerechtelijk dwangakkoord?

De WHOA voorziet in een regeling die een rechtbank in staat stelt een onderhands akkoord voor de herstructurering van schulden van een onderneming aan zijn schuldeisers en aandeelhouders goed te keuren. Dit goedkeuren wordt ook wel homologatie genoemd. Deze homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook schuldeisers of aandeelhouders die hebben tegengestemd. Daarom wordt het een akkoord op grond van de WHOA een “dwangakkoord” genoemd.

Wat is het doel van de WHOA?

Het eerste doel van de wet is het redden van ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar door een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken. Schuldenaren hebben na de inwerkingtreding van de WHOA meer mogelijkheden dan voorheen om hun schulden te herstructureren of te reduceren. Een dergelijk akkoord op grond van de WHOA wordt ook wel een WHOA Reorganisatie Akkoord genoemd. Het tweede doel van de wet is om het WHOA akkoord ook te gebruiken voor de ordentelijke beëindiging van activiteiten van een onderneming buiten faillissement. Deze akkoorden worden ook wel WHOA Liquidatie Akkoorden genoemd

Een combinatie van beide akkoorden is ook mogelijk. Daarbij worden enkele onderdelen van de onderneming gestaakt, terwijl de andere onderdelen worden voortgezet. Doorstart van bedrijfsactiviteiten in de vorm van verkoop daarvan in een activa-transactie aan een derde-partij, en liquidatie van de rechtspersoon-schuldenaar is ook een mogelijkheid.

Op grond van de WHOA heeft een schuldenaar al in een eerder stadium (en voorafgaand aan een formele reorganisatie procedure) de mogelijkheid een akkoord aan zijn schuldeisers aan te bieden, dat bedoeld is alle schuldeisers te binden. Dit beperkt de kans dat één of enkele crediteuren een akkoord blokkeren en daarmee een onderneming (onnodig) laten failleren, maakt de haalbaarheid van een akkoord voorspelbaarder en de procedure korter. Daarnaast is een belangrijk voordeel dat de WHOA zich buiten faillissement afspeelt. Het management blijft dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming.

Aan welk type schuldeisers kan een dwangakkoord op grond van de WHOA worden aangeboden?

De reikwijdte van het dwangakkoord op grond van de WHOA is uitgebreider dan de huidige surséance- en faillissementsakkoorden. Het WHOA-akkoord kan naast de concurrente schuldeisers ook preferente schuldeisers en aandeelhouders tegen hun wens binden aan een regeling die leidt tot vermindering van hun vordering of verwatering van hun zeggenschap of winstrechten. Dus ook de Belastingdienst, banken, leasemaatschappijen, verhuurders et cetera kunnen aan de WHOA-akkoord worden gebonden. Daarbij kunnen de schulden van een groep van rechtspersonen in een keer worden geherstructureerd. Eventuele schulden van een onderneming aan werknemers kunnen niet worden meegenomen in een akkoord op grond van de WHOA.

Inschakelen deskundigen

Wij achten het van belang dat iedere ondernemer die gebruik wil maken een gerechtelijk akkoord op grond van de WHOA er verstandig aan doet zich tijdig te laten bijstaan door juridische en financiële deskundigen. Gedurende een WHOA traject komen namelijk verscheidene juridische en financiële aspecten samen waarbij inschakeling van deskundigen een must is.

Meer informatie

Meer informatie over de WHOA vindt u op de websites van GMW advocaten. Christiaan Mensink en Martijn Dellebeke van de sectie Ondernemings- en Insolventierecht van GMW advocaten schreven eerder al samen met Pieter-Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory artikelen voor het tijdschrift voor Curatoren over de WHOA met de titels: “Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: nieuwe kansen en mogelijkheden onder de WHOA” en “Liquidatieakkoorden onder de WHOA”. In deze artikelen treft u eveneens informatie aan over de WHOA-akkoorden.

GMW advocaten werkt ten aanzien van de WHOA trajecten en het financiële advies samen met Hermes Advisory. Hermes Advisory is hét financiële adviesbureau in Nederland dat gespecialiseerd is in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij juridische procedures. Eén van de aandachtsgebieden van Hermes Advisory is de WHOA.

Voor het aanbieden van de liquidatieakkoorden is een WHOA tool ontwikkeld. Het tot stand komen van een Liquidatie Akkoord is immers een complex proces dat aan vele formaliteiten moet voldoen. Hermes Advisory heeft dit complexe proces zo veel mogelijk geautomatiseerd. Hierdoor is de WHOA-procedure laagdrempelig gemaakt en kan dit instrument kosten-efficiënt worden aangeboden. Het adviesmodel bestrijkt het hele traject: van het in kaart brengen van alle schulden, de verdeling in klassen, het bepalen van de liquidatiewaarde tegenover de faillissementswaarde, de onderhandelingen met schuldeisers, en het organiseren van de stemming over het akkoord.

Heeft u vragen over de WHOA of over andere onderwerpen rondom crediteurenakkoorden en faillissementen, neem dan contact op met één van de specialisten van GMW advocaten en Hermes Advisory.

Deze blog is geschreven door Christiaan Mensink en Martijn Dellebeke van GMW advocaten en Pieter-Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory.   

 

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer