5 juli 2016

Topfunctionaris kan niet van twee walletjes eten

Door Gilyan Parker

Hoeveel ontslagvergoeding kan een topfunctionaris krijgen? Volgens de Wet normering topinkomens (wnt) maximaal € 75.000,- bruto. En volgens de Wwz geldt een maximale transitievergoeding van € 76.000,- bruto. Dus kan een topfunctionaris bij ontslag méér dan € 150.000,- bruto aan ontslagvergoeding ontvangen?!

Geen cumulatie ontslagvergoedingen

Nee, zegt de Kantonrechter Amsterdam op 13 juni 2016, want cumulatie is niet de bedoeling van de wnt. Die wet beoogt een beperking van de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen in de zorg, bij woningcorporaties en bij andere (semi-)publieke instellingen. De letterlijke tekst van de wnt maakt cumulatie van de transitievergoeding uit de wwz en een contractueel overeengekomen ontslagvergoeding mogelijk. Maar dat is dus tegen de bedoeling van de wnt – om hoge ontslagvergoedingen voor publieke topfunctionarissen een halt toe te roepen. De topfunctionaris kan volgens deze uitspraak bij ontslag dus géén aanspraak maken op en-en. Krijgt de topfunctionaris wel die dubbele ontslagvergoeding, dan dreigt de harde sanctie van de wnt: de topfunctionaris moet alles terugbetalen dat uit gaat boven de maximale WNT-vergoeding van € 75.000,- bruto.

Escapes voor hogere vergoeding?

De kantonrechter beslist ook nog dat loon dat de topfunctionaris krijgt tijdens een schorsing, vrijstelling van werk, ook meetelt voor de maximale ontslagvergoeding van € 75.000,- bruto. Dus een langdurige vrijstelling van werk, plus een maximale WNT-vergoeding is volgens de kantonrechter niet toegestaan. Een andere escape-route om er voor te zorgen dat een topfunctionaris toch meer ontslagvergoeding krijgt, staat nog wel op een kiertje. En dat betreft de combinatie van de maximale WNT-vergoeding met vergoedingen voor juridische kosten, voor pensioenadvies of outplacementvergoedingen.

Opletten bij beëindigingsovereenkomst

De kans bestaat dat het Ministerie van BZK in actie komt en cumulatie van ontslagvergoedingen alsnog expliciet in de wnt gaat uitsluiten. Voor topfunctionarissen geldt dat voorzichtigheid eens te meer geboden is bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met afspraken over ontslagvergoedingen. Goed moet worden nagegaan of die in lijn zijn met deze uitleg van de wet normering topinkomens, omdat anders de topfunctionaris kan worden gedwongen achteraf een bedrag terug te betalen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer