16 november 2021

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: uitbreiding informatieplicht (deel 2)

Door Amber Willemsen

In deze reeks bespreken wij het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

In het eerste deel besprak Koen Vermeulen de wijzigingen aan het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In dit deel komen de additionele voorwaarden waaraan de arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 moet voldoen, aan de orde.

Uitbreiding informatieplicht

De wet schrijft nu al voor over welke punten de werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de werknemer moet informeren. Met het wetsvoorstel zullen hier onder meer de volgende punten aan toegevoegd worden.

De meest ingrijpende verandering is dat de werkgever moet gaan vermelden of sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een voorspelbaar werkpatroon zijn de tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden geheel of grotendeels voorspelbaar. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zal de duur van de normale arbeidstijd en overwerk(vergoedingen) aan de werknemer meegedeeld moeten worden.

Als de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn (onvoorspelbaar werkpatroon), moet het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren gegeven worden en moeten de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten aangegeven zijn. Buiten deze dagen en uren kan de werknemer een oproep van de werkgever weigeren.

Daarnaast moet de werkgever onder meer de volgende informatie verschaffen:

  • De werkgever moet aangeven dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen, indien de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht.
  • Ook moet de werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst informeren over de duur van het betaald verlof. Dit is niet enkel meer het vakantieverlof, maar ook bijvoorbeeld ouderschapsverlof, verhuisverlof en dergelijke.
  • De werkgever zal met ingang van 1 augustus 2022 daarnaast de overige bestanddelen van het loon afzonderlijk moeten vermelden, als daar sprake van is.
  • Ten slotte zal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de naam van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar vermeldt worden.

Sanctie niet-naleven informatieplicht

Een deel van de informatie, over onder meer het loon en het werkpatroon, moet de werkgever uiterlijk een week na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer verstrekken. Andere informatie, zoals het betaald verlof, moet uiterlijk een maand na aanvang van de werkzaamheden kenbaar gemaakt zijn.

De werkgever die de informatie niet of onjuist verschaft, kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Dit kan het geval zijn als de werkgever de werknemer onjuist heeft geïnformeerd over zijn betaald verlof, waardoor de werknemer (onnodige) kosten gemaakt heeft met betrekking tot kinderopvang.

Daarnaast mag de werknemer niet benadeeld worden als hij of zij zich beroept op uitgebreide informatieplicht.

 

Conclusie

Arbeidsovereenkomsten die per 1 augustus 2022 aangeboden worden, zullen in overeenstemming met het wetsvoorstel moeten zijn. Wij adviseren u om voor deze tijd uw modelarbeidsovereenkomst te herzien. Wij helpen u graag bij het aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten of het beantwoorden van vragen over het wetsvoorstel. Neem gerust contact met ons op.

 

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer

25 april 2024

Ik wil mijn werknemer ontslaan: waar moet ik op letten?

Ontslag van een werknemer is op grond van het Nederlandse arbeidsrecht niet zomaar toegestaan.

Lees meer

18 april 2024

Arbeidsconflict? Praktische tips voor werkgevers

Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen op de werkvloer. Een (dreigend) arbeidsconflict kan een zeer stressvolle situatie opleveren. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Hieronder enkele praktische tips over hoe werkgevers het beste met een arbeidsconflict om kunnen gaan.

Lees meer