Transitievergoeding voor werknemers

Als u ontslagen wordt of uw contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever, dan heeft u vaak recht op een transitievergoeding.

Deze bruto vergoeding heeft als doel u financieel bij te staan in de overbrugging naar nieuw werk. U heeft vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Ook als uw arbeidsovereenkomst in de proeftijd beëindigd wordt, kan u aanspraak maken op de transitievergoeding.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat u voor uw werkgever gewerkt hebt. De totale transitievergoeding is gelijk aan 1/3 van uw brutomaandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u bij uw werkgever gewerkt heeft. Soms tellen dienstjaren bij opvolgende werkgevers mee. Bijvoorbeeld als u door uw huidige werkgever het  bedrijf(sonderdeel) waar u bij uw vorige werkgever werkte, heeft overgenomen. Ook wanneer u ergens eerst als gedetacheerde of uitzendkracht werkt en vervolgens direct in dienst treedt en hetzelfde werk blijft doen, kunnen de jaren die u werkte als uitzendkracht of gedetacheerde meetellen in de berekening van de transitievergoeding. Was u tussen twee contracten langer dan zes maanden uit dienst? Dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Onder het brutomaandsalaris vallen alle vaste en variabele salariscomponenten. Ook bijvoorbeeld een bonus wordt gedeeltelijk meegenomen in de berekening. Een pensioenbijdrage en reiskostenvergoeding worden niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Recht op transitievergoeding

  • U hebt in de volgende gevallen recht op een transitievergoeding:
  • U wordt ontslagen anders dan wegens ernstig verwijtbaar handelen aan uw kant;
  • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever. Wanneer u een aanbod tot verlenging van uw contract afwijst, bestaat het recht op transitievergoeding niet.
  • U neemt zelf ontslag als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit kan het geval zijn als de werkgever de re-integratieverplichitngen bij ziekte (in ernstige mate) niet nakomt. U moet zich in dat geval wenden tot de rechter met een verzoek om transitievergoeding. De advocaten van GMW kunnen u hierin adviseren en bijstaan.

U hebt geen recht op transitievergoeding in onder meer de volgende omstandigheden:

  • U neemt zelf ontslag;
  • De arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd;
  • U slaat een aanbod voor een contractsverlenging af;
  • U wordt ontslagen en u heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Let op, bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen of een ontslag op staande voet kan mogelijk een recht op transitievergoeding bestaan;
  • Werkgever en werknemer gaan met wederzijds goedvinden, vaak door middel van een beëindigingsovereenkomst, uit elkaar. In dat geval wordt vaak wel een ontslagvergoeding afgesproken, maar verplicht is het dan niet.

Uw werkgever moet u binnen één maand na uw laatste dag van uw arbeidsovereenkomst de transitievergeding betalen. Doet hij dit niet, dan heeft u slechts drie maanden, tellend vanaf dag dat uw arbeidsovereenkomst eindigde, de tijd om u tot de rechter te wenden om betaling te eisen.  De advocaten van GMW Advocaten kunnen u helpen bij het claimen van de transitievergoeding. Bij voorkeur buiiten, maar indien nodig, in een gerechtelijke procedure.

Arbeidsconflicten

Op het werk brengt u veel tijd door. Vaak zelfs meer dan thuis. Het is dan ook niet gek als er een verschil van mening ontstaat, bijvoorbeeld over een overplaasing waar u niet achter staat of na een vervelend functioneringsgesprek. Ook kan het even niet boteren tussen u en uw collega(‘s). Dit kan uitmonden in een arbeidsconflict.

Verstoorde arbeidsrelatie

Een arbeidsconflict kan een verstoorde arbeidsrelatie tot gevolg hebben. Zowel u als uw werkgever hebben inspanningsplicht om het conflict op te lossen. Blijf dus in gesprek met uw werkgever en houdt de conversatie respectvol.

Mediation

Om een arbeidsconflict op te lossen, kan mediation ingezet worden. Dit kan op verzoek van de werkgever of werknemer zijn. Onder leiding van een onafhankelijke mediator, wordt binnen de mediation getracht tot een oplossing te komen, waar alle partijen achter staan. Omdat partijen een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen bij aanvang van het mediationtraject, kan in de mediation vrijelijk gepraat worden. Dit kan een terugkeer naar het werk zijn, maar ook kan gesproken worden over een beëindiging. In dat laatste geval adviseren wij u graag en staan wij u graag bij. Op de achtergrond of in het mediationgesprek zelf.

Mediation kan plaatsvinden tussen de werkgever en de werknemer, maar, als er een conflict is tussen werknemers onderling, ook met de betrokken collega(‘s).

Rechten en plichten

Komt u er zelf niet meer uit en heeft u het idee dat uw rechten geschonden worden? Of bent u bang voor ontslag en heeft uw werkgever met u over een beëindigingsovereenkomst gesproken? De advocaten van GMW staan voor u klaar om voor uw rechten op te komen en u te adviseren. Indien nodig kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Een tweede proeftijd is dat mogelijk

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

Lees meer over
Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over