Omgevingsvergunning

Voor bepaalde verbouwingen of wijzigingen aan uw pand is een omgevingsvergunning vereist. Hoe ingrijpender de wijziging, des te uitgebreider (en ingewikkelder) de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning zullen zijn. Artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat een opsomming van handelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn werkzaamheden in strijd met het Bestemmingsplan, het bouwen van een bouwwerk of bepaalde sloopwerkzaamheden. Tegenwoordig kan vooraf gecontroleerd worden of voor uw bouwplannen een vergunning nodig is. Via het omgevingsloket kunt u aan de hand van uw gegevens het beleid van uw gemeente inzake vergunningen nagaan.

Vergunningsaanvraag

Wanneer u vervolgens een (omgevings-)vergunningsaanvraag doet, zal de gemeente uw aanvraag toetsen aan het Bouwbesluit, het vigerende Bestemmingsplan, de relatie tussen uw pand en dat van uw buren en overige verordeningen en welstandseisen. De gemeente dient in beginsel binnen acht weken een beslissing over uw vergunningsaanvraag te nemen. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met zes weken. Tegen het besluit op uw aanvraag kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden. Bij afwijzing kunt u als belanghebbende bezwaar aantekenen, maar ook bij een beslissing in uw voordeel hebben uw buren als belanghebbenden het recht bezwaar aan te tekenen. Het proces zal slepender en complexer worden indien u of uw buren deskundigenrapporten inbrengen, of wanneer de gemeente halverwege de aanvraag van inzicht verandert. Het is derhalve van belang het proces van meet af aan goed in kaart te brengen, risico’s in te schatten en voorbereidingen te treffen.

Artikelen

Raymond de Mooij

Joehoe

Corona en de huur van horeca-/winkelruimte
Column Raymond de Mooij

Like gentlemen

Raymond de Mooij
Column Raymond
Column Raymond
Raymond de Mooij
Biedt het Steunakkoord verhuurders echt steun
Column Raymond de Mooij
Handhaving
Bootje varen

Bootje varen

Een flinke strop
Uitgerookt

Uitgerookt

Het lelijkste meisje van de klas
De-aangetekende-brief-achterhaald